My Liantis

Corona-ouderschapsverlof: dit zijn de voorwaarden

Nu de bedrijven volop aan het heropstarten zijn, wordt het voor heel wat werknemers moeilijker om het werk met de opvang van de kinderen te combineren. De regering voorziet daarom een tijdelijk bijkomend ouderschapsverlof voor de coronacrisis. Om van dat ouderschapsverlof gebruik te kunnen maken, gelden een aantal specifieke voorwaarden. Het is ook geen recht voor de werknemer: de werkgever moet akkoord gaan.

Corona ouderschapsverlof

Voor wie?

Werknemers kunnen een beroep doen op het bijkomende ouderschapsverlof als ze:

 • ouder zijn van minstens één kind tot twaalf jaar of van een kind met een handicap.
 • minstens één maand in dienst zijn bij hun werkgever.

De regeling geldt ook voor pleeg- en adoptieouders.

Enkel deeltijds

Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen. Wie voltijds of minstens 75% werkt, kan tot halftijds verminderen. Wie voltijds werkt, kan ook kiezen voor een 1/5de opname.

Het corona-ouderschapsverlof geldt vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 en kan worden opgenomen:

 • in één aaneengesloten periode (bv. van 1 mei tot en met 30 juni);
 • in één of meerdere, al dan niet aansluitende periodes van een maand (bv. de maand juni);
 • in één of meerdere, al dan niet aansluitende periodes van een week (bv. de derde week van mei en de derde week van juni).
 • in een combinatie van één of meerdere, al dan niet aansluitende periodes van een maand en een week (bv. de maand mei en de tweede en vierde week van juni).

Schorsing of omzetting van het gewone ouderschapsverlof

Had een werknemer al 1/2de of 1/5de gewoon ouderschapsverlof voorzien voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020? Dan kan hij dat gewone ouderschapsverlof laten omzetten naar dezelfde vorm van het corona-ouderschapsverlof. Dat geldt ook voor een lopend tijdskrediet en de andere thematische verloven, namelijk het palliatief verlof en de medische bijstand. Ook die verloven kunnen dus worden geschorst om corona-ouderschapsverlof op te nemen. Indien het geplande verlofstelsel nog loopt op 1 juli 2020, dan wordt het vanaf die datum hernomen tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.

De periode van corona-ouderschapsverlof vermindert de maximale duur van de gewone verlofstelsels niet. Wanneer een lopend verlofstelsel wordt omgezet naar corona-ouderschapsverlof, dan kan de resterende duur van het omgezette verlof later worden opgenomen, ook als niet is voldaan aan de vereiste minimale duur van het verlof.

Welke uitkering?

Het corona-ouderschapsverlof geeft recht op een uitkering die 25% hoger is dan het gewone ouderschapsverlof.

 Hoe vragen werknemers het corona-ouderschapsverlof aan?

Een aanvraag verloopt in drie stappen:

 1. De werknemer vraagt het corona-ouderschapsverlof schriftelijk aan bij z’n werkgever:
  -    Minstens drie werkdagen op voorhand. De termijn kan worden ingekort mits een onderling akkoord.
  -    Via aangetekende brief, door overhandiging van een schrijven waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt getekend, of elektronisch met ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever.
  -    Het document vermeldt de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof.
 2. Als werkgever geef je binnen de drie werkdagen na de aanvraag en in elk geval ten laatste vóór de aanvang van het corona-ouderschapsverlof schriftelijk of elektronisch met ontvangstbevestiging je akkoord (of je weigering) over het corona-ouderschapsverlof en eventueel over de omzetting of de schorsing van het lopende verlofstelsel. 
 3. De uitkeringsaanvraag gebeurt online op de website van de RVA en moet ten laatste twee maanden na de aanvang van het corona-ouderschapsverlof plaatsvinden.