My Liantis

Crisis-overbruggingsrecht bij een aanzienlijke omzetdaling

Van januari 2021 tot en met maart 2022 kan je in aanmerking komen voor het crisis-overbruggingsrecht wegens een aanzienlijke omzetdaling. Je hoeft nooit verplicht gesloten te zijn geweest en de uitkering is mogelijk voor zelfstandigen uit om het even welke sector.

De voorwaarden

Omzetverlies van minstens 40%

Zelfstandigen die een omzetverlies van minstens 40% hebben geleden, kunnen een uitkering aanvragen. Enkel voor de maanden oktober en november 2021 is een omzetverlies van 65% vereist. 

De omzet van de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je de uitkering aanvraagt, wordt telkens vergeleken met dezelfde kalendermaand in 2019, het jaar voor de coronacrisis.

Bijvoorbeeld:

 • Oktober 2021: je omzet van september 2021 wordt vergeleken met je omzet van september 2019.
 • November 2021: je omzet van oktober 2021 wordt vergeleken met je omzet van oktober 2019.
 • December 2021: je omzet van november 2021 wordt vergeleken met je omzet van november 2019.
 • Januari 2022: je omzet van december 2021 wordt vergeleken met je omzet van december 2019.
 • Februari 2022: je omzet van januari 2022 wordt vergeleken met je omzet van januari 2019.
   

Was je nog niet gestart als zelfstandige in dezelfde kalendermaand van 2019? Of was jouw omzetcijfer in die maand abnormaal laag, omdat je ziek was of moederschapsrust genoot? Dan kijken we naar de omzetcijfers van de eerstvolgende volledige kalendermaand. Voor andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer je intussen de overstap maakte van bijberoep naar hoofdberoep of je eenmanszaak omgevormd werd tot een vennootschap, kunnen we geen uitzondering toestaan. Ook niet als je nu andere activiteiten uitoefent dan in de desbetreffende maand in 2019.

Heb je meerdere activiteiten als zelfstandige? Dan moeten we de omzet van de verschillende activiteiten eerst samentellen om ze te kunnen vergelijken.

Ben je bedrijfsleider in een vennootschap? Dan kijken we naar de omzet van je vennootschap, en niet naar je maandelijkse vergoeding als bedrijfsleider.

Betalingsvoorwaarde

Ben je langer dan twaalf kwartalen zelfstandige? Dan moet je minstens vier kwartalen daadwerkelijk sociale bijdragen betaald hebben om recht te hebben op het crisis-overbruggingsrecht.

 • Voor het crisis-overbruggingsrecht van april, mei en juni 2021 kijken we naar de periode van kwartaal 3/2017 tot en met kwartaal 2/2021.
 • Voor het crisis-overbruggingsrecht van juli, augustus en september 2021 kijken we naar de periode van kwartaal 4/2017 tot en met kwartaal 3/2021.
 • Voor het crisis-overbruggingsrecht van oktober, november en december 2021 kijken we naar de periode van kwartaal 1/2018 tot en met 4/2021.
 • Voor het crisis-overbruggingsrecht van januari, februari en maart 2022 kijken we naar de periode van kwartaal 2/2018 tot en met 1/2022.

Ben je twaalf kwartalen of minder zelfstandige? Dan moet je voor minstens twee kwartalen je wettelijke voorlopige sociale bijdrage hebben betaald.

Voor het crisis-overbruggingsrecht voor de maanden januari, februari en maart 2022 betekent dat concreet dat wie gestart is in het vierde kwartaal van 2021 voldoet aan deze voorwaarde als hij zowel zijn bijdragen voor het vierde kwartaal van 2021, als het eerste kwartaal van 2022 heeft betaald.

Heb je voor bepaalde kwartalen het corona-betalingsuitstel aangevraagd? Dan worden deze kwartalen ook beschouwd als betaald, op voorwaarde dat je de verlengde betalingstermijn respecteert. Verkreeg je een vrijstelling voor een bepaalde kwartaalbijdrage, dan telt die niet mee voor de betalingsvoorwaarde.

Jouw aanvraag

Je moet voor elke maand waarvoor je een uitkering wil ontvangen een aparte aanvraag indienen.

 • Je kan op dit moment geen aanvraag meer indienen voor de maanden januari tot en met juni 2021.
 • De aanvraagtermijn voor de maanden juli, augustus en september 2021 loopt tot 31 maart 2022.
 • De aanvraagtermijn voor de maanden oktober, november en december 2021 loopt tot 30 juni 2022.
 • De aanvraagtermijn voor de maanden januari, februari en maart 2022 loopt nog tot 30 september 2022.

Op de vrijdag die volgt op de week van jouw aanvraag, informeren we je of je in aanmerking komt.

De vlotste manier om je aanvraag te doen, is via ons klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of de itsme-app. Lukt het niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Bij je aanvraag moet je:

 • de link tussen jouw omzetdaling en de coronacrisis motiveren;
 • je omzetcijfers vermelden;
 • een bewijsstuk indienen dat je omzetdaling bevestigt. Bijvoorbeeld een attest van je boekhouder, een dagboek of rekeninguittreksels. Achteraf volgt een controle op basis van de officiële btw-gegevens.

Jouw uitkering

We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Je uitkering staat dan binnen de drie werkdagen op je rekening.

Let wel op: we kunnen je uitkering altijd pas na afloop van de desbetreffende maand betalen. 

De volledige maanduitkering

  Juli – augustus 2021 September – december 2021 Januari – februari 2022 Maart 2022
Zonder gezinslast 1.317,52 euro 1.343,87 euro 1.370,75 euro 1.398,17 euro
Met gezinslast 1.646,38 euro 1.679,31 euro 1.712,90 euro 1.747,16 euro 
 • Ben je sociale bijdragen verschuldigd in België en ben je in het kwartaal van de maand waarvoor je het crisis-overbruggingsrecht vraagt zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote (maxi-statuut), dan heb je recht op de volledige uitkering.
 • Volgende zelfstandigen komen in 2022 ook in aanmerking voor het volledige bedrag, indien ze op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2019 of op basis van het officiële inkomen van 2022 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (780,92 euro per kwartaal – overeenkomstig een inkomen van 14.658,44 euro):
  • zelfstandige in bijberoep;
  • zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 (“gelijkstelling met bijberoep”);  
  • student-zelfstandige; 
  • zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (65+), maar hun rustpensioen niet opnemen.

De halve maanduitkering

  Juli – augustus 2021 September – december 2021 Januari – februari 2022 Maart 2022
Zonder gezinslast 658,76 euro 671,94 euro 685,38 euro 699,09 euro
Met gezinslast 823,19 euro 839,65 euro 856,45 euro 873,58 euro
 • Volgende zelfstandigen komen in 2022 in aanmerking voor de halve uitkering indien hun kwartaalbijdrage berekend is op een netto belastbaar inkomen van 2019 van minstens 7.329,22 euro:
  • zelfstandige in bijberoep;
  • zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 (“gelijkstelling met bijberoep”);  
  • student-zelfstandige; 
  • zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (65+), maar hun rustpensioen niet opnemen;
  • zelfstandigen die hun rustpensioen hebben opgenomen.
 • Is je inkomen van 2019 lager of ben je later gestart, dan kan je toch nog recht hebben indien je definitieve inkomen van 2022 wel die drempel bereikt.

Gepensioneerde zelfstandigen komen enkel in aanmerking voor de halve uitkering.

  Volledige uitkering

Inkomen 2022 ≥ 14.658,44 euro 
Kwartaalbijdrage
2022 ≥ 780,92 euro

Halve uitkering
Inkomen 2022 tussen de 7.329,22 en 14.658,44 euro
Hoofdberoep (ook primostarter)  
Meewerkende echtgeno(o)t(e)  
Bijberoep
Gelijkstelling bijberoep (artikel 37)
Student-zelfstandige
Zelfstandige die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (65+), zonder pensioen
Zelfstandige met een (vervroegd) rustpensioen  

Opgelet: aan het crisis-overbruggingsrecht is geen automatische vrijstelling van bijdragen gekoppeld die de verderzetting van je sociale bescherming garandeert. In de maanden waarvoor je een crisis-uitkering ontvangt, blijf je dus gewoon sociale bijdragen verschuldigd, om je sociale bescherming te kunnen behouden of opbouwen. Als je moeilijkheden ondervindt om te betalen, kan je wel een aanvraag indienen voor een verminderinguitstel of vrijstelling van je sociale bijdragen. 

Combinatie met een andere uitkering

Je kan het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling binnen eenzelfde kalendermaand niet combineren met een andere crisis-uitkering (bijvoorbeeld met het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting).

Ziekte-uitkeringen of moederschapsuitkeringen

In januari 2021 was het niet mogelijk om een ziekte- of moederschapsuitkering te combineren met het crisis-overbruggingsrecht wegens aanzienlijke omzetdaling binnen dezelfde maand. Sinds februari 2021 kan je het crisis-overbruggingsrecht wel cumuleren met een ziekte- of moederschapsuitkering, zij het tot een bepaald plafond (zie verder).

Ander vervangingsinkomen

Je kan het crisis-overbruggingsrecht wegens aanzienlijke omzetdaling wel gewoon combineren met een ander vervangingsinkomen binnen dezelfde maand, maar tot een bepaald plafond.

De som van het crisis-overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag namelijk niet hoger zijn dan het maximumbedrag van het crisis-overbruggingsrecht waarvoor je in aanmerking komt. Het bedrag van je crisisuitkering zal altijd worden verminderd, zodat de som van beide uitkeringen het plafond niet overstijgt. Het cumulatieplafond geldt voor alle zelfstandigen, ongeacht de bijdragecategorie.

Een voorbeeld: Je bent zelfstandige in hoofdberoep met gezinslast en komt in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling (max. 1.614,10 euro in januari 2021). Vanaf 22 januari 2021 geniet je gedurende tien dagen de vaderschaps- of geboorte-uitkering voor zelfstandigen van 83,26 euro per dag. Je kan het crisis-overbruggingsrecht combineren met de vaderschapsuitkering van zeven dagen in de maand januari, maar het bedrag van de crisis-uitkering wordt begrensd tot 1.031,28 euro (1.614,10 euro max. crisis-uitkering verminderd met 582,82 euro aan vaderschapsuitkeringen).

Het is belangrijk dat je bij je aanvraag voor een crisis-overbruggingsuitkering meteen aangeeft of je nog een ander vervangingsinkomen ontvangt. Geef ons daar dan meteen ook het bedrag van mee. Zo kunnen we je een correcte crisis-overbruggingsuitkering uitbetalen. Als achteraf blijkt dat je niet de juiste informatie hebt bezorgd, dan kan de betaalde uitkering teruggevorderd worden.

Combinatie met een andere beroepsactiviteit 

In tegenstelling tot de andere tijdelijke crisismaatregelen mag je dit crisis-overbruggingsrecht zonder probleem combineren met de uitoefening van je zelfstandige activiteiten.

In principe kan je het ook zonder beperkingen combineren met een beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Er is wel één aandachtspunt: ga je meer dan halftijds aan de slag gedurende een volledig kalenderkwartaal (bijvoorbeeld vanaf 1 januari t.e.m. 31 maart 2022)? Dan zal jouw aansluiting als zelfstandige wijzigen van hoofdberoep naar bijberoep en kan het zijn dat je geen recht meer hebt op het crisis-overbruggingsrecht, omdat jouw voorlopige bijdrage bijvoorbeeld niet hoog genoeg meer zijn.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.