My Liantis

Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of voor de opvang van een kind

Wie zijn zelfstandige activiteit voor minstens zeven opeenvolgende dagen moet onderbreken wegens quarantaine of onvoorziene opvang van een kind, kan van januari tot en met december 2021 aanspraak maken op het crisis-overbruggingsrecht.

Voorwaarden quarantaine

Moet je je activiteit voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken omdat je in quarantaine moet, dan kom je in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht. Je hebt recht op een weekuitkering voor elke periode van zeven opeenvolgende dagen onderbreking (al dan niet verspreid over twee maanden/kwartalen).

De quarantaine moet het gevolg zijn van een situatie buiten je wil om. Je hebt geen recht op een crisis-uitkering wanneer je:

 • in quarantaine wordt geplaatst door ziekte. Wend je in dat geval tot je ziekenfonds voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 • in quarantaine wordt geplaatst na een reis naar een land of gebied dat al bij je vertrek een rode zone was.
 • je tijdens je quarantaine je zelfstandige activiteit thuis kan organiseren.

Voorwaarden opvang van een kind

Je hebt recht op de crisis-overbruggingsuitkering wanneer je minstens zeven dagen niet kan werken omdat:

 • je kind (jonger dan achttien jaar, met wie je samenwoont) niet naar het kinderdagverblijf of school kan omwille van een van de volgende coronamaatregelen:
  • Verplichte quarantaine. Opgelet: je hebt geen recht op de crisis-uitkering bij verplichte quarantaine na een reis naar een gebied die al code rood had voor het vertrek.
  • Verplichte sluiting van het kinderdagverblijf, de klas of de school.
  • Verplicht afstandsonderwijs.
 • je zorgt voor een kind met een handicap (dat je ten laste hebt), dat door de coronamaatregelen niet bij de gewoonlijke opvang of zorgvoorziening terechtkan. Ook als de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling (georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen) tijdelijk wordt onderbroken, kom je in aanmerking.

Je ontvangt een weekuitkering voor elke periode van zeven (al dan niet opeenvolgende) dagen volledige onderbreking in dezelfde maand. Als je je kind vijf opeenvolgende weekdagen moet opvangen, telt die week voor een periode van zeven dagen. In dat geval mag je dus de dagen van het weekend ervoor, erna of in de periode van de onderbreking, meetellen. De periode van zeven opeenvolgende dagen mag je spreiden over twee kalendermaanden.

Kon je niet werken omdat je je kind moest opvangen tijdens de extra week paasvakantie? Als je je activiteiten volledig moest onderbreken gedurende de vijf schooldagen van de extra week paasvakantie (de week van 29 maart 2021) om je kinderen op te vangen, kom je in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht wegens opvang van een kind in de maand april 2021. Dat geldt trouwens ook als je je kind thuis hield van de kleuterschool of kinderopvang (voor de dagen waarop je kind normaal ingeschreven was voor de opvang).
Kon je niet werken omdat je je kinderen moest opvangen in de paasvakantie omdat de vakantiekampen en buitenschoolse opvang geannuleerd werden? Als je je kind door de plotse annulering van vakantiekampen of georganiseerde buitenschoolse opvang zelf moest opvangen in de paasvakantie, heb je toch recht op een crisis-overbruggingsuitkering voor de (minstens zeven) dagen waarop je je activiteiten volledig moest onderbreken. Voorwaarde is wel dat je kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven was voor het kamp of voor de buitenschoolse opvang die werd geannuleerd.

Jouw aanvraag

 • Voor onderbrekingen in de maanden januari, februari en maart 2021 kan je op dit moment geen aanvraag meer indienen.
 • Voor onderbrekingen in de maanden april, mei en juni 2021 kan je je aanvraag indienen tot en met 31 december 2021
 • Aanvragen voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet je uiterlijk op 31 maart 2022 bezorgen.
 • Voor onderbrekingen in de maanden oktober, november en december 2021 kan je je aanvraag indienen tot en met 30 juni 2022.

Let op: Het crisis-overbruggingsrecht voor de opvang van een kind kan je pas aanvragen nadat de maand waarin je opvang voorzag, is verstreken.

Voor elke onderbrekingsperiode moet je een nieuwe aanvraag indienen. Op de vrijdag die volgt op de week van jouw aanvraag, informeren we je of je in aanmerking komt.

De vlotste manier om je aanvraag te doen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of de itsme-app. Lukt het niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Let op: Je kan de crisisuitkering wegens quarantaine of opvang van je kind binnen eenzelfde kalendermaand niet combineren met het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of omzetdaling. Ga dus eerst na of je daarop recht hebt, want het bedrag van de uitkering ligt in die situaties hoger.

Let op: Je bent verplicht om een bewijsstuk toe te voegen bij je aanvraag. Voeg je geen bewijsstuk toe? Dan kunnen we je aanvraag niet behandelen. Zorg er dus voor dat je de nodige bewijsstukken verzamelt vóór je je aanvraag indient via My Liantis!

 • Bij quarantaine: ​​​een quarantaine-attest op eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven.
 • Bij de opvang van een kind, naargelang de situatie:

Jouw uitkering

We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Je uitkering staat dan binnen de drie werkdagen op je rekening.

Let wel op: we kunnen je uitkering altijd pas na afloop van de desbetreffende maand betalen.

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van:

 • het aantal dagen van onderbreking;
 • tot welke bijdragecategorie je behoort.

Ben je sociale bijdragen verschuldigd in België en ben je in het kwartaal van de maand waarvoor je het crisis-overbruggingsrecht vraagt zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote (maxi-statuut)? Dan heb je recht op het volledig bedrag van de periodieke uitkering. Volgende zelfstandigen komen ook in aanmerking voor het volledig bedrag van de periodieke uitkering, wanneer ze op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2018 of op basis van het officiële inkomen van 2021 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (748,11 euro per kwartaal – overeenkomstig een inkomen van 14.042,57):

 • zelfstandige in bijberoep;
 • zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 (“gelijkstelling met bijberoep”); 
 • student-zelfstandige; 
 • zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, maar hun rustpensioen niet opnemen.

Voor bovenstaande zelfstandigen zien de uitkeringen er als volgt uit:

Tabel met de volledige uitkeringen

Aantal dagen onderbreking Met gezinslast Zonder gezinslast
28 dagen of meer

Januari-juni: 1.614,10 euro

Juli-augustus: 1.646,38 euro

September-december: 1.679,31 euro

Januari-juni: 1.291,69 euro

Juli-augustus: 1.317,52 euro

September-december: 1.343,87 euro

21 tot 27 dagen

Januari-juni:1.210,58 euro

Juli-augustus: 1.234,79 euro

September-december: 1.259,49 euro

Januari-juni: 968,77 euro

Juli-augustus: 988,14 euro

September-december: 1.007,90 euro

14 tot 20 dagen

Januari-juni: 807,05 euro

Juli-augustus: 823,19 euro

September-december: 839,65 euro

Januari-juni: 645,85 euro

Juli-augustus: 658,76 euro

September-december: 671,94 euro

7 tot 13 dagen

Januari-juni: 403,53 euro

Juli-augustus: 411,60 euro

September-december: 419,83 euro

Januari-juni: 322,92 euro

Juli-augustus: 329,38 euro

September-december: 335,97 euro

Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Ben je in het kwartaal van de maand waarvoor je het crisis-overbruggingsrecht vraagt een bijdrage verschuldigd die berekend wordt op een netto belastbaar inkomen van minstens 7.021,29 euro in 2018? Dan heb je recht op een halve uitkering. Je hebt ook recht wanneer je inkomen van 2018 lager is of wanneer je later gestart bent maar je definitieve inkomen van 2021 wel die drempel bereikt. Gepensioneerde zelfstandigen komen enkel in aanmerking voor de halve uitkering. De uitkeringen zien er dan als volgt uit:

Tabel met de halve uitkeringen

Aantal dagen onderbreking Met gezinslast Zonder gezinslast
28 dagen of meer

Januari-juni: 807,05 euro
Juli-augustus: 823,19 euro

September-december: 839,65 euro

Januari-juni: 645,85 euro
Juli-augustus: 658,76 euro

September-december: 671,94 euro

21 tot 27 dagen

Januari-juni: 605,29 euro

Juli-augustus: 617,39 euro

September-december: 629,74 euro

Januari-juni: 484,39 euro

Juli-augustus: 494,07 euro

September-december: 503,95 euro

14 tot 20 dagen

Januari-juni: 403,53 euro
Juli-augustus: 411,60 euro

September-december: 419,83 euro

Januari-juni: 322,92 euro

Juli-augustus: 329,38 euro

September-december: 335,97 euro

7 tot 13 dagen

Januari-juni: 201,77 euro

Juli-augustus: 205,80 euro

September-december: 209,92 euro

Januari-juni: 161,46 euro
Juli-augustus: 164,69 euro

September-december: 167,98 euro

Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Opgelet: aan het crisis-overbruggingsrecht is geen automatische vrijstelling van bijdragen gekoppeld die de verderzetting van je sociale bescherming garandeert. In de maanden waarvoor je een crisis-uitkering ontvangt, blijf je dus gewoon sociale bijdragen verschuldigd, om je sociale bescherming te kunnen behouden of opbouwen. Als je moeilijkheden ondervindt om te betalen, kan je wel een aanvraag indienen voor een verminderinguitstel of vrijstelling van je sociale bijdragen. 

Combinatie met een andere uitkering

Je kan het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine of opvang van je kind binnen eenzelfde kalendermaand niet combineren met het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of omzetdaling. Ga dus eerst na of je daar recht op hebt, want het bedrag van de uitkering ligt in die situaties hoger.

Ziekte- of moederschapsuitkeringen

In januari 2021 is het niet mogelijk om een ziekte- of moederschapsuitkering te combineren met het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine / opvang van een kind binnen dezelfde maand.

Vanaf februari 2021 kan je het crisis-overbruggingsrecht tot een bepaald plafond (zie verder) wel cumuleren met een ziekte- of moederschapsuitkering, maar je moet wel degelijk actief zijn als zelfstandige om recht te hebben op de crisis-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval indien je slechts een deel van de maand ziekte- of moederschapsuitkeringen hebt ontvangen of als je van de arts van het ziekenfonds toelating hebt gekregen om een zelfstandige activiteit uit te oefenen met behoud van je ziekte-uitkering. Heb je je zelfstandige activiteit reeds volledig onderbroken omwille van ziekte of moederschapsrust, dan kom je niet in aanmerking.

Ander vervangingsinkomen

Je kan het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine / opvang van een kind wel gewoon combineren met een ander vervangingsinkomen binnen dezelfde maand, maar tot een bepaald plafond.

De som van het crisis-overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag namelijk niet hoger zijn dan het maximumbedrag van het crisis-overbruggingsrecht waarvoor je in aanmerking komt. Het bedrag van je crisisuitkering zal altijd worden verminderd, zodat de som van beide uitkeringen het plafond niet overstijgt.

Voorbeeld Je bent zelfstandige in hoofdberoep met gezinslast en komt in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht (max. 403,53 euro) omdat je begin februari 2021 tien dagen in quarantaine moet. Eind februari 2021 geniet je gedurende vijf dagen de vaderschaps- of geboorte-uitkering voor zelfstandigen van 83,26 euro per dag. Hoewel je het crisis-overbruggingsrecht in principe kan combineren met de vaderschapsuitkering van vijf dagen in de maand februari, zal het bedrag van de crisis-uitkering tot nul herleid worden (403,53 euro max. crisisuitkering verminderd met 416,80 euro aan vaderschapsuitkeringen).

Het is belangrijk dat je bij je aanvraag voor crisis-overbruggingsrecht meteen aangeeft of je nog een ander vervangingsinkomen ontvangt en ons het correcte bedrag ervan meegeeft. Zo kunnen we je meteen het juiste bedrag van het crisis-overbruggingsrecht betalen. Als achteraf blijkt dat je niet de juiste informatie hebt bezorgd, kan de betaalde uitkering teruggevorderd worden.

Combinatie met een andere beroepsactiviteit

Je komt enkel in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine of opvang van je kind als je gedurende minstens zeven dagen je zelfstandige activiteiten volledig onderbreekt. Kan je van thuis uit verder werken of oefen je nog een andere zelfstandige activiteit uit in deze periode? Dan heb je geen recht op deze steun.

In principe kan je deze crisis-uitkering wel zonder beperkingen combineren met een beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Er is wel één aandachtspunt: ga je meer dan halftijds aan de slag gedurende een volledig kalenderkwartaal (bijvoorbeeld vanaf 1 januari t.e.m. 31 maart 2021)? Dan zal jouw aansluiting als zelfstandige wijzigen van hoofdberoep naar bijberoep en kan het zijn dat je geen recht meer hebt op het crisis-overbruggingsrecht, omdat jouw voorlopige bijdrage bijvoorbeeld niet hoog genoeg meer zijn.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

Misschien vind je dit ook handig...