My Liantis

Crisis-overbruggingsrecht bij verplichte sluiting

Wanneer je jouw zaak verplicht moest sluiten of wanneer je afhankelijk bent van een sector die verplicht gesloten was, kon je tot en met september 2021 in aanmerking komen voor het dubbele crisis-overbruggingsrecht. Deze regeling werd afgeschaft op 30 september 2021. Sinds de maand december 2021 is het dubbele crisis-overbruggingsrecht onder nieuwe voorwaarden opnieuw ingevoerd voor een beperkt aantal sectoren dat verplicht moeten sluiten. De dubbele uitkering kan tot en met de maand februari 2022 worden aangevraagd.

Voorwaarden dubbel crisis-overbruggingsrecht vanaf december 2021

Je komt in aanmerking voor de dubbele uitkering als je:

 • Minstens 15 dagen in de maand van je aanvraag verplicht je zaak moet sluiten.
 • Je activiteit volledig onderbreekt. Click & collect is ook niet toegestaan.

Ben je minder dan 15 dagen in de maand verplicht gesloten? Dan kom je in aanmerking voor een enkele uitkering crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting.

Ben je afhankelijk van een sector die verplicht moet sluiten? Vanaf december 2021 kom je niet opnieuw in aanmerking voor een dubbele uitkering. Je komt wel in aanmerking voor de enkele uitkering crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling.

Uitzondering voor discotheken en dancings: ben je actief in één van die sectoren, dan kom je voor de maand november 2021 in aanmerking voor de helft van een elke uitkering, indien je geen enkele activiteit meer hebt uitgeoefend (ook geen click & collect). Kan je voor die maand een omzetdaling van minstens 65% aantonen, dan is het echter interessanter om een aanvraag crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling in te dienen. Het bedrag van de uitkering is namelijk hoger.

Voorwaarden dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met september 2021

Je komt in aanmerking voor de dubbele uitkering als je:

Je komt niet in aanmerking als je:

 • naast je verplicht onderbroken activiteit nog een andere zelfstandige activiteit hebt;
 • nog iets anders doet dan click & collect of take-away. Voor de maanden januari t.e.m. juni 2021 was ook het uitbaten van een nachtwinkel combineerbaar met een dubbele uitkering. Sinds juli 2021 is dat niet meer het geval.
 • als ‘afhankelijke’ zelfstandige (zelfs minimaal) voortwerkt.

TIP: Wat beschouwen we niét als ‘verder werken’ en vormt dus geen probleem voor de dubbele uitkering:

 • het aannemen van reservaties en de betaling of ontvangst van een voorschot;
 • het verrichten van vrijwilligersactiviteiten in het kader van de vrijwilligerswet;
 • aanbieden van een online video (bijvoorbeeld een vooraf opgenomen cursus door een fitness trainer) - let op, online "live" lessen aanbieden kan niet met behoud van dubbel overbruggingsrecht, ook niet als dit gratis gebeurt.
 • de organisatie van klantenbindingsacties (bv. wedstrijden, cadeaubonnen, enz.).

Wat is een ‘afhankelijke’ zelfstandige? Denk aan een brouwer of wijnhandelaar die 75% van zijn omzet bij de horeca haalt en 25% van zijn omzet bij particulieren. Hij moet kiezen:

 • Blijft hij zijn particuliere klanten bedienen? Dan heeft hij geen recht op de dubbele crisisuitkering. Hij komt sinds januari 2021 wel in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling.
 • Stopt hij zijn activiteit volledig gedurende een bepaalde maand in 2021 (en zolang de strengere maatregelen gelden)? Dan heeft hij recht op een dubbele uitkering voor die maand.

Kom je niet in aanmerking voor het dubbel overbruggingsrecht, dan kan je, ongeacht de sector waartoe je behoort, het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling aanvragen.

Jouw aanvraag

Je kan geen aanvraag meer indienen voor de maanden januari tot en met juni 2021. Voor de maanden juli, augustus en september 2021 heb je nog tijd tot 28 februari 2022. Voor de maanden november en december 2021 heb je nog de tijd tot 30 juni 2022. Voor de maanden januari en februari 2022 kan je nog een aanvraag indienen tot 30 september 2022. 

Op de vrijdag die volgt op de week van jouw aanvraag, informeren we je of je in aanmerking komt.

De vlotste manier om je aanvraag te doen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of de itsme-app. Lukt het niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Heb je voor de maand december 2021 reeds een aanvraag crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling ingediend maar kom je uiteindelijk in aanmerking voor het dubbel overbruggingsrecht? Een nieuwe aanvraag in My Liantis is dan niet mogelijk. Je kan je aanvraag laten aanpassen door een nieuw aanvraagformulier in te vullen. 

Jouw uitkering

We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Je uitkering staat dan binnen de drie werkdagen op je rekening.

De dubbele maanduitkering voor wie minstens 15 dagen verplicht gesloten is

  Juli - augustus 2021 September en december 2021 Januari - februari 2022
Zonder gezinslast 2.635,04 euro 2.687,74 euro 2.741,50 euro
Met gezinslast 3.292,76 euro 3.358,62 euro 3.425,80 euro
 • Ben je sociale bijdragen verschuldigd in België en ben je in het kwartaal van de maand waarvoor je het crisis-overbruggingsrecht vraagt zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote (maxi-statuut), dan heb je recht op het volledig bedrag van de dubbele uitkering.
 • Volgende zelfstandigen komen ook in aanmerking voor het volledige bedrag van de dubbele uitkering, als ze op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2019 of op basis van het officiële inkomen van 2022 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (780,92 euro per kwartaal – overeenkomstig een inkomen van 14.658,44):
  • zelfstandige in bijberoep;
  • zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 (“gelijkstelling met bijberoep”);  
  • student-zelfstandige; 
  • zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (65+), maar hun rustpensioen niet opnemen.

De halve maanduitkering voor wie minstens 15 dagen verplicht gesloten is

 

Juli - augustus 2021

September en december 2021

Januari - februari 2022

Zonder gezinslast 1.317,52 euro 1.343,87 euro 1.370,75 euro
Met gezinslast 1.646,38 euro

1.679,31 euro

1.712,90 euro
 • Volgende zelfstandigen komen in 2022 in aanmerking voor de halve uitkering indien hun kwartaalbijdrage berekend is op een netto belastbaar inkomen van 2019 van minstens 7.329,22 euro:
  • zelfstandige in bijberoep;
  • zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 (“gelijkstelling met bijberoep”);  
  • student-zelfstandige; 
  • zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (65+), maar hun rustpensioen niet opnemen;
  • zelfstandigen die hun rustpensioen hebben opgenomen.
 • Is je inkomen van 2019 lager of ben je later gestart, dan kan je toch nog recht hebben indien je definitieve inkomen van 2022 wel die drempel bereikt.

Gepensioneerde zelfstandigen komen enkel in aanmerking voor de halve uitkering.

 

Volledige uitkering

Inkomen 2022 ≥ 14.658,44 euro
Kwartaalbijdrage 2022 ≥ 780,92 euro

Halve uitkering

Inkomen tussen de 7.329,22 en 14.658,44 euro

Hoofdberoep (ook primostarter)  
Meewerkende echtgeno(o)t(e)  
Bijberoep
Gelijkstelling bijberoep (artikel 37)
Student-zelfstandige
Zelfstandige die wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (65+)
Zelfstandige met een (vervroegd) rustpensioen  

Uitkering voor wie minder dan 15 dagen verplicht gesloten is

Vanaf de maand december 2021 heb je sowieso slechts recht op de helft van de uitkering vermeld in bovenstaande tabellen als je minder dan 15 dagen in de maand verplicht moet sluiten.

Opgelet: aan het crisis-overbruggingsrecht is geen automatische vrijstelling van bijdragen gekoppeld die de verderzetting van je sociale bescherming garandeert. In de maanden waarvoor je een crisis-uitkering ontvangt, blijf je dus gewoon sociale bijdragen verschuldigd, om je sociale bescherming te kunnen behouden of opbouwen. Als je moeilijkheden ondervindt om te betalen, kan je wel een aanvraag indienen voor een verminderinguitstel of vrijstelling van je sociale bijdragen.

Combinatie met een andere beroepsactiviteit

Het crisis-overbruggingsrecht kan je in principe zonder beperkingen combineren met een beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Er is wel één aandachtspunt: ga je meer dan halftijds aan de slag gedurende een volledig kalenderkwartaal (bijvoorbeeld vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021)? Dan zal jouw aansluiting als zelfstandige wijzigen van hoofdberoep naar bijberoep en kan het zijn dat je geen recht meer hebt op het crisis-overbruggingsrecht, omdat jouw bijdragen bijvoorbeeld niet hoog genoeg meer zijn.

Ben je rechtstreeks verplicht te sluiten en oefen je nog een andere activiteit uit dan take-away of click & collect (of het uitbaten van een nachtwinkel in de maanden januari t.e.m. juni 2021)? Dan kom je niet meer in aanmerking voor de crisisuitkering. In dat geval kom je mogelijk in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling.

Let op! Vanaf de maand december 2021 dien je je activiteit volledig te onderbreken om in aanmerking te komen voor een uitkering wegens verplichte sluiting. Doe je bijvoorbeeld toch nog aan click & collect, dan kom je ook niet meer in aanmerking.

Ben je afhankelijk van een verplicht gesloten sector? Dan zijn er geen uitzonderingen mogelijk: je hebt enkel recht op de dubbele uitkering als je al je zelfstandige activiteiten volledig hebt onderbroken. Zodra je een (beperkte) zelfstandige activiteit uitoefent, heb je er geen recht meer op. Mogelijk kom je wel in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling. Vanaf de maand oktober 2021 kom je hoe dan ook enkel in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling.

Combinatie met een ander vervangingsinkomen

Je kan het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting binnen eenzelfde kalendermaand niet combineren met een andere crisisuitkering (bijvoorbeeld met het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling).

Wat andere vervangingsinkomens betreft, maken we een onderscheid tussen januari 2021 en de maanden daarna.

Januari 2021

In januari 2021 bleven dezelfde cumulatieregels gelden als in 2020:

 • Het was niet mogelijk om ziekte- of moederschapsuitkeringen te combineren met het crisis-overbruggingsrecht binnen dezelfde maand.
 • Andere vervangingsinkomens konden zonder beperking gecumuleerd worden met de dubbele crisisuitkering. Wie slechts recht had op een halve maanduitkering, moest wel rekening houden met een cumulatieplafond van 1.614,10 euro.

Sinds februari 2021

Je kan het crisis-overbruggingsrecht combineren met een vervangingsinkomen binnen dezelfde maand, maar slechts tot een bepaald plafond.

De som van het crisis-overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag van het crisis-overbruggingsrecht waarvoor je in aanmerking komt. Het bedrag van je crisisuitkering zal altijd worden verminderd, zodat de som van beide uitkeringen het plafond niet overstijgt.

Voorbeeld Een zelfstandige in hoofdberoep vraagt het dubbel crisis-overbruggingsrecht met gezinslast aan voor februari 2021. Hij wordt vader en geniet gedurende 15 dagen de vaderschapsuitkering voor zelfstandigen van 83,26 euro per dag. Hij kan het dubbel crisis-overbruggingsrecht combineren met de vaderschapsuitkering van 15 dagen in de maand februari, maar het bedrag wordt begrensd tot 1.979,30 euro (3.228,20 euro max. overbruggingsrecht – 1.248,90 euro vaderschapsuitkering).

Vanaf februari 2021 kan je het crisis-overbruggingsrecht ook cumuleren met een ziekte- of moederschapsuitkering, maar je moet wel degelijk actief zijn als zelfstandige om recht te hebben op het overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting/afhankelijkheid van een verplicht gesloten sector. Dit is het bijvoorbeeld geval indien je slechts een deel van de maand ziekte- of moederschapsuitkeringen hebt ontvangen of als je van de arts van het ziekenfonds toelating hebt gekregen om een zelfstandige activiteit uit te oefenen met behoud van je ziekte-uitkering.

Heb je je zelfstandige activiteit reeds volledig onderbroken omwille van ziekte, moederschapsrust, mantelzorg … dan kom je niet in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht.

In deze tabel vatten we de regels kort samen:

Januari 2021

Vanaf februari 2021

Geen cumulatie met ziekte- en moederschapsuitkeringen

 

Andere uitkeringen:

 • Recht op een volledige uitkering: cumulatie mogelijk zonder beperking
 • Recht op een halve uitkering: cumulatie mogelijk tot plafond van 1.614,10 euro

Cumulatie met alle uitkeringen mogelijk tot aan specifieke plafond (= maximale bedrag crisis-overbruggingsrecht waarop je recht hebt)

 

 

 

 

 

 

Geen recht op crisis-overbruggingsrecht als activiteiten om andere reden al onderbroken waren gedurende volledige maand

Geen recht op crisis-overbruggingsrecht als activiteiten om andere reden al onderbroken waren gedurende volledige maand

Het is belangrijk dat je bij je aanvraag voor een crisis-overbruggingsuitkering meteen aangeeft of je nog een ander vervangingsinkomen ontvangt. Geef ons daar dan meteen ook het bedrag van mee. Zo kunnen we je een correcte crisis-overbruggingsuitkering uitbetalen. Als achteraf blijkt dat je niet de juiste informatie hebt bezorgd, dan kan de betaalde uitkering teruggevorderd worden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

Gerelateerde pagina's