Kan ik een vrijstelling krijgen voor mijn sociale bijdragen?

Als zelfstandige betaal je normaal elk kwartaal sociale bijdragen. Zo ben je in orde met je sociale zekerheid. Wanneer je moeite hebt om de sociale bijdragen te betalen, kan je onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van je sociale bijdragen bekomen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kan een vrijstelling van je voorlopige of regularisatiebijdragen aanvragen wanneer je een financieel moeilijke periode doormaakt waardoor het onmogelijk is om de sociale bijdragen te betalen.

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

Als je behoort tot één van de volgende categorieën, kom je enkel in aanmerking voor een vrijstelling als je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdrage minstens gelijk is aan de bijdrage verschuldigd in hoofdberoep:

Als zelfstandige in bijberoep kom je nooit in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) beslist over je vrijstellingsaanvraag. Je kan de vrijstelling op verschillende manieren aanvragen: 

Tips

Ga je voor de papieren versie? Teken het document dan zelf (het RSVZ zal je aanvraag weigeren als die door je accountant ondertekend is), verstuur het via aangetekende zending naar Liantis sociaal verzekeringsfonds of lever het af in één van onze kantoren. Wens je een vrijstelling aan te vragen voor voorlopige bijdragen? Dan vraag je ook het best eerst een vermindering van je voorlopige bijdragen aan (tenzij je al de minimumbijdragen verschuldigd bent). Het RSVZ zal je aanvraag anders niet behandelen. Neem dus zeker contact op met je klantenadviseur om je mogelijkheden te bespreken. 

Wat is de impact van een vrijstelling op mijn sociale rechten?

Wanneer je een vrijstelling geniet, blijven de meeste sociale rechten gevrijwaard, maar er is wel een mogelijke impact op je pensioen.

Impact op je pensioendatum

Vraag je een vrijstelling aan voor maximaal twee kwartalen? Dan zal dat geen negatieve invloed hebben op je pensioendatum als je gedurende minstens twee kwartalen van dat kalenderjaar rechtgevende sociale bijdragen betaald hebt (of een gelijkstelling hebt verkregen). Een kalenderjaar telt namelijk mee als loopbaanjaar zodra er voor minstens twee kwartalen rechtgevende sociale bijdragen betaald of gelijkgesteld werden als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner. 

Vraag je daarentegen in één kalenderjaar een vrijstelling voor drie of meer kwartalen? Dan telt het betrokken jaar hoe dan ook niet mee als loopbaanjaar en kan het zijn dat je pas later met vervroegd pensioen kan gaan.

Tip

Betaalde je alle voorlopige sociale bijdragen in een bepaald kalenderjaar, maar wil je enkel voor de regularisatiebijdragen een vrijstelling aanvragen? Dan worden je pensioenrechten voor dat betrokken kalenderjaar vastgesteld op basis van de betaalde voorlopige sociale bijdragen. Een vrijstelling voor de regularisatiebijdragen van een kalenderjaar zal dus geen impact hebben op je pensioendatum.

Impact op je pensioenbedrag

Het pensioenbedrag hangt af van verschillende factoren, zoals je beroepsinkomen, je gezinssituatie en het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Zo telt elk betaald of gelijkgesteld kwartaal mee om je pensioenbedrag op te bouwen. Een vrijgesteld kwartaal daarentegen levert geen pensioenrechten op. Wat dit concreet betekent voor je pensioenbedrag hangt af van hoe je loopbaan er verder uitziet. Doorgaans zal de impact op je pensioenbedrag eerder beperkt blijven.

Tip

Geniet je een vrijstelling, dan kan je op een later moment de vrijgestelde bijdragen alsnog betalen, als de betaling van die bijdragen ondertussen nog niet verjaard is. Op deze manier kan je toch nog pensioenrechten opbouwen. Je kan terecht bij je klantenadviseur voor meer informatie.

Vragen over je pensioen als zelfstandige? Neem dan contact op met ons.

Contacteer ons