Federal Learning Account

Als gevolg van de arbeidsdeal hebben werknemers een individueel opleidingsrecht en moeten organisaties met minstens twintig werknemers jaarlijks een opleidingsplan opmaken. De overheid wil nu met de ‘Federal Learning Account’ een bijkomende verplichting voor werkgevers invoeren: een digitale tool waarin je alle opleidingen van je werknemers beheert.

Wat is de FLA?

De ‘Federal Learning Account’ of FLA is een digitale databank met alle gegevens die relevant zijn voor het inventariseren en beheren van het opleidingsrecht van je medewerkers. Je medewerkers kunnen er op elk moment nagaan op hoeveel opleidingsdagen en/of -uren ze recht hebben en welke opleidingen ze al hebben gevolgd. 

De FLA is verplicht voor alle werkgevers uit de privésector, ongeacht de grootte van de onderneming. 

Op donderdag 18 april organiseerden we een webinar waarin we meer uitleg gaven over de Federal Learning account en de bijbehorende verplichting voor jou als werkgever. Kon je er niet bij zijn? Dan kan je hier toch de opname herbekijken.

Herbekijk webinar

Verplichtingen voor werkgevers

De FLA brengt heel wat extra administratieve verplichtingen met zich mee.  

Je moet het aantal opleidingsdagen waarop een werknemer in een bepaald jaar recht heeft, de gevolgde opleidingsdagen of -uren en de opleidingen zelf tijdig registreren of verifiëren in de applicatie. Op verschillende momenten moet je acties in de applicatie verrichten, zoals: 

 • Bij de opstart moet je eenmalig alle registratiegegevens van je medewerkers ingeven, samen met de verificatie van het opleidingsrecht voor alle werknemers die in dienst zijn. Dat moet binnen de zes maanden nadat de FLA operationeel is; 
   
 • Bij de indiensttreding van een medewerker doe je een registratie van alle gegevens en de verificatie van het opleidingsrecht binnen de 60 kalenderdagen vanaf de indiensttreding; 
   
 • Elk kalenderkwartaal doe je een update van alle gegevens per werknemer, een registratie van de gevolgde opleidingen per werknemer en een verificatie van het nog openstaande opleidingsrecht. Die update doe je uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op elk kwartaal; 
   
 • Jaarlijks: registratie of verificatie van het opleidingsrecht per werknemer bij de start van elk kalenderjaar binnen de 30 kalenderdagen. 

Toezicht door de overheid

De overheid houdt toezicht en maakt per kwartaal een overzicht op van alle werkgevers die hun verplichtingen in het kader van de FLA niet zijn nagekomen. Deze lijst wordt ook gepubliceerd.  

Als werkgever ontvang je hiervan een melding in je eBox en krijg je vervolgens 30 kalenderdagen om je in regel te stellen. 

Inwerkingtreding

De applicatie is ondertussen beschikbaar en het officiële startschot wordt op 1 juni gegeven. Dat betekent dat iedere werkgever tot 30 november 2024 de tijd heeft om reeds gevolgde opleidingen van dit jaar in de tool te registreren. 

Wat doet Liantis voor jou?

Binnenkort lanceren we een gratis digitale tool in My Liantis waar je eenvoudig opleidingen kan registreren. Volgden jij of je medewerkers een opleiding via Liantis Academy? Dan komt dat automatisch in deze tool terecht, samen met de behaalde attesten. Zo verlies je amper tijd aan deze nieuwe verplichting van de overheid. Enkel externe opleidingen moet je zelf nog ingeven.

Bovendien zorgen wij ervoor dat alle gegevens automatisch tot bij de federale overheid komen en geregistreerd worden voor de sociale balans. Je hoeft dus geen dubbel werk te doen en bent in één beweging volledig in regel.

We brengen je op de hoogte van zodra onze nieuwe tool gelanceerd wordt. Heb je hier al vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Waarom kiezen voor Liantis?

 • De data van je werknemers worden op voorhand automatisch ingevuld.
 • Hun opleidingsrecht wordt reeds op voorhand berekend (niet voor klanten P&W)
 • De gevolgde opleidingen en verkregen attesten worden automatisch toegevoegd.
 • 'Only-once'-principe: jouw gegevens voor de FLA en de sociale balans worden in één beweging doorgegeven. Geen dubbel werk dus! (niet voor klanten P&W)
 • De communicatie met je werknemers gebeurt volledig via onze app 'Lia' (lancering vanaf mei).
 • Wij volgen alles nauwgezet voor je op (bijvoorbeeld wie van je werknemers welke opleidingen gevolgd heeft).
 • Wil je graag extra advies en begeleiding? Dan kan je dit makkelijk aanvragen.

FAQ

Nee, studenten en flexi-jobmedewerkers tellen niet mee. Het aantal tewerkgestelde werknemers wordt berekend op basis van de gemiddelde tewerkstelling in voltijdse equivalenten en in een referteperiode. De gemiddelde tewerkstelling wordt berekend door het totaal van de aangegeven RSZ-onderworpen werknemers (in voltijdse equivalenten) op het einde van elk kwartaal te delen door het aantal kwartalen waarvoor de werkgever RSZ-onderworpen werknemers heeft aangegeven.

Let wel: in principe kan elke werknemer aanspraak maken op het individueel opleidingsrecht als dit in verhouding is met het arbeidsregime en de gedekte maanden volgens de arbeidsovereenkomst. Dus ook flexi’s en jobstudenten. Elke nieuwe maand wordt als een volledig gepresteerde maand beschouwd. Verenigingswerkers worden daarentegen wel uitgesloten.

Ja, de FLA-registratie is van toepassing op alle werknemers, dus ook op jobstudenten en flexi’s.

Door alle opleidingen te registreren, kunnen jij en je medewerkers op elk moment nagaan op hoeveel opleidingsdagen of -uren ze recht hebben en welke opleidingen ze hebben gevolgd. De opzet van de FLA is het creëren van een databank met alle gegevens die relevant zijn voor het inventariseren en beheren van het individuele opleidingsrecht, sectorale opleidingsrechten, het opleidingskrediet en de sectorale opleidingsaspecten.

Voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers is er geen wettelijke opleidingsverplichting en moet je geen jaarlijks opleidingsplan opstellen. De registratie in de Federal Learning Account is wél voor elke werkgever verplicht, ongeacht het aantal medewerkers in je onderneming.

Ja, je kan het webinar over de FLA ook registreren als opleiding.

Binnenkort lanceren we een gratis digitale tool in My Liantis waar je eenvoudig opleidingen kan registreren. Volgden jij of je medewerkers een opleiding via Liantis Academy? Dan komt dat automatisch in deze tool terecht, samen met de behaalde attesten. Zo verlies je amper tijd aan deze nieuwe verplichting van de overheid. Enkel externe opleidingen moet je zelf nog registreren in de tool.

Bovendien zorgen wij ervoor dat alle gegevens automatisch tot bij de federale overheid komen en geregistreerd worden voor de sociale balans. Je hoeft dus geen dubbel werk te doen en bent in één beweging volledig in regel.

Het is momenteel niet mogelijk om opleidingen gebundeld te importeren in de tool. De opleidingen die je bij Liantis volgde, worden wel automatisch toegevoegd. Opleidingen die je ergens anders volgde, moet je zelf nog manueel ingeven.

Elk kwartaal maakt Sigedis een 'zwarte lijst' op die de FOD WASO vervolgens openbaar maakt. Daarnaast worden er eigenlijk geen sancties voorzien. Het is wel zo dat wanneer er een sectorale overeenkomst is over de opleidingsverplichting en je leeft die niet na, dan pleeg je een strafrechtelijke inbreuk. Het niet naleven van een algemeen verbindend verklaarde cao wordt in het Sociaal Strafrechtboek gesanctioneerd met een sanctie van niveau 1.

Ja, de kosten voor de opleidingen zijn voor de werkgever. Voor bepaalde categorieën van opleidingen is eventueel een tussenkomst via een sectoraal fonds mogelijk.

Voor de werknemer gaat het om een opleidingsrecht. Je medewerkers zijn dus niet verplicht om opleidingen te volgen. Het niet volgen van een opleiding mag dus nooit de aanleiding zijn tot een ontslag.

Is een bijscholing of opleiding noodzakelijk om zijn/haar job goed uit te voeren, dan kan je dit opnemen in de arbeidsovereenkomst. Komt de werknemer deze verplichting niet na, dan kan je dit bespreken tijdens een evaluatiemoment en eventueel een sanctie voorzien. 

Het is wel belangrijk dat je als werkgever voldoende opleidingsmogelijkheden aanbiedt en dat je dit ook kan aantonen.