Ontbinding en vereffening van een vennootschap

Het kan gebeuren dat er een einde komt aan je avontuur als zelfstandige. Als je jouw activiteiten en je vennootschap wilt stopzetten, moet je een aantal stappen volgen. De eerste stap is de ontbinding, de tweede stap is de vereffening.

Soorten ontbinding

De reden van ontbinding bepaalt in belangrijke mate welke stappen je moet ondernemen. Het kan gaan om een vrijwillige ontbinding, een gerechtelijke ontbinding of een ontbinding van rechtswege.

Vrijwillige ontbinding

Een vennootschap kan vrijwillig ontbonden worden om tal van redenen. Zo kan het zijn dat je als actieve vennoot van een commanditaire vennootschap je zelfstandige activiteiten stopzet om in loonverband te gaan werken. Of misschien zien de economische vooruitzichten er niet goed uit of heb je niet langer dezelfde visie als je vennoten.

Bij vrijwillige ontbinding beslist de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders om de vennootschap te ontbinden. De vennootschap treedt hierdoor in vereffening. Het verslag van de algemene vergadering moet je publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Gerechtelijke ontbinding

In het geval van gerechtelijke ontbinding spreekt een rechtbank de ontbinding uit op vraag van een aandeelhouder of vennoot, van het openbaar ministerie, de kamer voor handelsonderzoek of een andere belanghebbende.

Ontbinding van rechtswege

In tegenstelling tot de vrijwillige ontbinding, waar het de algemene vergadering is die beslist tot ontbinding, en de gerechtelijke ontbinding, waar de rechter de ontbinding uitspreekt, is er bij een ontbinding van rechtswege geen beslissing.

De vennootschap wordt van rechtswege (automatisch) ontbonden door een bepaalde gebeurtenis die zich voordoet. Dit is onder meer het geval bij het verstrijken van de duur van de vennootschap. Een vennootschap die bijvoorbeeld maar voor vijf jaar is opgericht, zal na verloop van deze periode automatisch ontbonden worden. Ook wanneer een vennoot in een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap overlijdt, is dit de aanleiding voor een ontbinding van rechtswege (tenzij dit werd uitgesloten in de statuten).

Vereffening vennootschap

De tweede stap in het stopzetten van een vennootschap is de vereffening. Daarvoor dient er een vereffenaar te worden aangesteld. Zijn benoeming verschijnt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vereffenaar zal je activa verkopen en met de opbrengst je nog openstaande schulden betalen. Het eventuele saldo zal de vereffenaar verdelen onder de aandeelhouders of vennoten.

Ontbinding en vereffening in één akte

Naast de hierboven geschetste ontbinding en vereffening in twee stappen (de gewone vereffeningsprocedure), bestaat er ook een vereenvoudigde vereffeningsprocedure. Deze staat ook wel bekend als “ontbinding en vereffening in één akte” of “turboliquidatie”.

Voor heel wat vennootschappen is de ontbinding en vereffening in één akte een goed alternatief. Bij deze procedure komen een stuk minder formaliteiten kijken. Zo kan je je vennootschap op een vlottere en goedkopere manier definitief stopzetten.

Voorwaarden turboliquidatie

Om op deze procedure een beroep te kunnen doen, moet je aan alle volgende vier voorwaarden voldoen:

  • Alle aandeelhouders of vennoten gaan akkoord met de stopzetting.
  • Er wordt geen vereffenaar aangesteld.
  • Alle schulden aan derden werden terugbetaald of op een speciale rekening geblokkeerd (geconsigneerd) ofwel is er een schriftelijke bevestiging van de betrokken schuldeisers dat de schuldvordering niet meer voldaan dient te worden
  • Het eventuele resterende actief wordt onder de aandeelhouders of vennoten verdeeld.

Daarnaast moet ook volgende verslaggeving aanwezig zijn:

  • Een verslag van het bestuursorgaan waarin zij de ontbinding en de gevolgen daarvan motiveren.
  • Een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering (die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten) afgesloten is.
  • Een controleverslag van de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die verslag uitbrengt over deze staat van activa en passiva en onder meer vermeldt of de staat een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap.

Bij het ontbreken van de nodige verslaggeving is de beslissing van de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding nietig.

Wat kan Liantis voor jou doen

Liantis kan je bijstaan indien je kiest voor de turboliquidatie. Dit kan echter enkel voor vennootschappen die onderhands werden opgericht dus niet via notariële akte. In andere gevallen moet je een notaris aanspreken.

Jouw vennootschap stopzetten?

Dat doe je eenvoudig via het online ondernemingsloket!

Zet je vennootschap stop