My Liantis

Loon zelfstandige: je inkomen in een eenmanszaak

Wat is je inkomen als zelfstandige met een eenmanszaak? Op welk inkomen worden je sociale bijdragen en de personenbelasting berekend? Hoeveel hou je over op het einde van de rit? We geven je een beknopte toelichting bij een aantal begrippen.

Loon zelfstandige

Bruto-inkomen of omzet

Omdat je je inkomen jaarlijks moet aangeven bij de belastingadministratie, gaan we in deze uitleg uit van jaarinkomsten. Je omzet of bruto-inkomen is het totale bedrag dat je op één jaar tijd aanrekent aan je klanten.

Voorbeeld Max is aan de slag als zelfstandig loodgieter. In de loop van het afgelopen jaar maakte hij facturen op voor een totaalbedrag van 35.000 euro. Dit betekent dat de omzet van Max ook 35.000 euro bedroeg.

Ben je een zelfstandige met een handels- of landbouwonderneming, dan geef je je omzet aan als ‘brutowinst’ in het vak ‘winsten’ van deel 2 van je aangifte voor de personenbelasting. Als vrijeberoeper geef je die omzet aan als ‘ontvangsten uit de uitoefening van het beroep’ in het vak ‘baten’ van deel 2 van je aangifte voor de personenbelasting.

Beroepskosten

De kosten die je maakt in het kader van de uitoefening van je zelfstandige beroepsactiviteit mag je fiscaal als beroepskost aftrekken van je omzet. Een beroepskost is een kost die je maakt het oog op het verkrijgen of het behouden van je beroepsinkomsten. Er moet dus een duidelijk verband zijn met je beroepsactiviteit.

Werkelijke beroepskosten en forfaitaire beroepskosten

Je hebt de keuze om ofwel je werkelijke beroepskosten in mindering te brengen, ofwel gebruik te maken van het wettelijke beroepskostenforfait. Breng je je werkelijke beroepskosten in mindering, dan moet je deze kosten kunnen bewijzen. Als je werkelijke beroepskosten lager zijn dan het forfait, dan is het interessanter om voor het forfait te kiezen. Als je gebruik maakt van het forfait moet je je kosten niet bewijzen.

Sinds inkomstenjaar 2018 kunnen ook zelfstandigen die hun inkomen als ‘winst’ aangeven, gebruik maken van een forfait. Voorheen was dit enkel het geval voor wie zijn inkomen als ‘baten’ aangaf, zoals heel wat vrijeberoepers deden.

Sociale bijdragen

De sociale bijdragen die je gedurende een bepaald kalenderjaar betaald hebt, mag je - samen met je beroepskosten - integraal als kost aftrekken van je bruto-inkomen van dat jaar. Hetzelfde geldt voor de bijdragen betaald in het kader van een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ), voor zover je de wettelijke sociale bijdragen van dat jaar tijdig betaalde.

Nettoresultaat of netto belastbaar inkomen

Je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige bekom je door je beroepskosten, betaalde sociale bijdragen en VAPZ-bijdragen af te trekken van je bruto-inkomsten. Dit inkomen dient als basis voor de berekening van je sociale bijdragen.

Dit inkomen vormt daarnaast ook mee de basis voor de berekening van je personenbelasting, samen met eventuele andere inkomsten (bv. beroepsinkomsten als loon- of weddetrekkende, vervangingsinkomens, roerende inkomsten, onroerende inkomsten ...). De belastingtarieven van toepassing op beroepsinkomsten zijn progressief en gaan van 25% (laagste inkomensschijf) tot 50% (hoogste inkomensschijf).

Hoeveel belasting je precies betaalt, hangt af van tal van factoren: 

  • je gezinssituatie 
  • de inkomsten van je wettelijke samenwonende of huwelijkspartner
  • of je al dan niet kinderen ten laste hebt 
  • de mate waarin je aanspraak kan maken op belastingvrijstellingen- en verminderingen
  • de gemeente waar je gedomicilieerd bent
  • ...

Hierdoor is het niet mogelijk om in algemene termen te zeggen hoeveel belastingen je verschuldigd bent op je inkomen als zelfstandige.

Wil je meer weten over je loon als zelfstandige in een eenmanszaak? Lees er alles over in onze gratis startersgids!

Lees de startersgids