My Liantis

Bezoldiging bedrijfsleider: bereken je optimale loon

Als bedrijfsleider in een vennootschap bepaal je zelf je loon. Wettelijk gezien ben je hierin helemaal vrij, maar fiscaal gezien zijn er belangrijke aandachtspunten. Liantis informeert je over de verloning van bedrijfsleiders en laat je toe jouw situatie in een handomdraai te simuleren.

Wie is bedrijfsleider?

Een bedrijfsleider is:

  • een natuurlijk persoon die een opdracht uitoefent als bestuurder, zaakvoerder of een gelijksoortige functie. De bedrijfsleider is in dat geval de mandataris van de vennootschap;
  • of een natuurlijk persoon die een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur uitoefent in de vennootschap. De werkzaamheden zijn commercieel, financieel of technisch van aard en worden verricht buiten een arbeidsovereenkomst. De bedrijfsleider is in dat geval een zelfstandige die een leidinggevende functie uitoefent, denk aan algemene directeurs, commerciële, financiële en technische directeurs.

Verschillende types van bezoldiging voor een bedrijfsleider

Alle vergoedingen die de onderneming toekent aan zijn bedrijfsleider(s), worden gerekend tot de bezoldigingen. Er zijn verschillende types van bezoldiging voor een bedrijfsleider, we noemen de meest gangbare:

  • tantièmes: een deel van de uitkeerbare winst van een vennootschap.
  • zitpenningen: een vergoeding die bedrijfsleiders ontvangen voor hun aanwezigheid op vergaderingen van de raad van bestuur.
  • emolumenten: extralegale voordelen die buiten het normale loon vallen.
  • enigerlei vaste of veranderlijke sommen: alle sommen die niet vallen binnen de tantièmes, zitpenningen en emolumenten, met uitzondering van dividenden en terugbetaling van de kosten eigen aan de vennootschap (restaurantkosten, reis- en verblijfskosten etc.).
  • voordelen van alle aard verkregen vanwege de beroepswerkzaamheid.
  • de huurprijs en de huurvoordelen van onroerende goederen aan de vennootschap die geherkwalificeerd zijn als beroepsinkomsten.

Bruto-netto zelfstandige bedrijfsleider

Als bedrijfsleider kom je met je loon al snel in de hoogste belastingschijven terecht, met als gevolg dat er van je brutoloon na de belastingen netto slechts ongeveer de helft overblijft. Daarom loont het de moeite te onderzoeken hoe je binnen de wettelijke grenzen netto meer kunt overhouden. Je boekhouder of accountant kan je hierin adviseren.

Loon bedrijfsleider en vennootschapsbelasting

Heb je een kleine vennootschap, dan geniet je onder bepaalde voorwaarden een voordelig vennootschapsbelastingtarief. Op de eerste schijf van € 100.000 winst die je boekt, betaal je maar 20,4 % vennootschapsbelasting.

Eén van die voorwaarden houdt rechtstreeks verband met je loon als bedrijfsleider. Je vennootschap moet namelijk aan minstens één bedrijfsleider een loon toekennen van minimum € 45.000. Hierop bestaan twee uitzonderingen. Je kan toch in aanmerking komen voor het lager belastingtarief als:

  • je vennootschap minder dan vier jaar oud is;
  • of je loon als bedrijfsleider minstens gelijk is aan de bruto vennootschapswinst.

Betaal je jezelf als bedrijfsleider een loon uit dat lager ligt dan € 45.000, dan betaal je op de winst van je vennootschap 29,58% belasting (in plaats van 20,4%) én zal je een extra heffing betalen van 5,1% op het verschil tussen jouw loon en het minimumloon.

Bezoldiging bedrijfsleider
Voorbeeld Nele is al tien jaar actief als bedrijfsleider van een naamloze vennootschap. Haar zaak doet het goed, waardoor ze in 2018 € 200.000 winst boekt. Ze keert haarzelf dit jaar een loon uit van € 40.000. Doordat ze onder de minimumgrens blijft, komt haar vennootschap niet in aanmerking voor het voordelige tarief voor vennootschapsbelasting. De vennootschap zal dus 29,58% aan vennootschapsbelasting betalen, wat neerkomt op € 59.160. Daar bovenop zal ze een heffing van € 255 betalen, dit is 5,1% op het verschil tussen haar loon en het minimumloon (€ 5.000).

Loon bedrijfsleider optimaliseren

Als bedrijfsleider kan je je loon optimaliseren door je brutoloon aan te vullen met voordelen in natura zoals een bedrijfswagen, laptop, telefoon... De kosten hiervoor komen dan ten laste van je bedrijf. Dat drukt de winst en voor jou is het voordeel dat je deze kosten niet in privé hoeft te dragen.

Een andere manier om je loon aan te vullen zijn uitgestelde inkomsten. Je vennootschap stort dan bedragen die je op een later moment zullen toekomen, zoals een individuele pensioentoekenning. Deze bedragen worden minder belast dan inkomsten uit loon.

Je kan je vennootschap ook een gedeelte van de winst laten uitkeren als dividend. Deze dividenden worden in bepaalde gevallen minder belast dan het loon.

In alle gevallen is het raadzaam met je boekhouder of fiscalist te onderzoeken welke vorm van loonoptimalisatie voor jouw situatie interessant is. Hij kan je ook adviseren over andere mogelijkheden zoals onkostenvergoedingen en vermindering van de sociale bijdragen.