RIZIV-toelage: het sociaal statuut voor (para-)medische beroepen

Net zoals alle zelfstandigen ben je als medisch zorgverlener op zoek naar mogelijkheden om je pensioen (naast het wettelijk pensioen) te optimaliseren. Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of zelfstandig verpleegkundige in hoofdberoep heb je jaarlijks recht op een RIZIV-toelage die je kan investeren in een aanvullend pensioen en/of gewaarborgd inkomen. De hoogte van de toelage verschilt naargelang het beroep en de activiteiten of verstrekkingen die je uitoefent.

Wat is een RIZIV-toelage?

De RIZIV-toelage is een jaarlijkse financiële vergoeding waarmee het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) geconventioneerde (para-)medische zorgverleners beloont als tegenprestatie voor de tarieven waaraan artsen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, logopedisten of zelfstandige verpleegkundigen in hoofdberoep zich moeten houden.

Voorwaarden van het sociaal statuut

Om als zorgverstrekker in aanmerking te komen voor de RIZIV-toelage, moet je aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. Zo moet je uiteraard over een RIZIV-nummer beschikken, maar er is meer.

  • Conventionering: Je moet in de praktijk de conventies of akkoorden over de vastgestelde honoraria volledig of naargelang het beroep gedeeltelijk aanvaarden.
  • Sociaal karakter: Het RIZIV verplicht je om de toelage te investeren in een aanvullend pensioenplan met een sociaal karakter, te vergelijken met een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen.

Wat als je als zorgverstrekker in dienstverband werkt? Ook dat kan recht geven op de RIZIV-toelage.

Wat kan je doen met je RIZIV-toelage?

Als zorgverstrekker kan je de RIZIV-toelage in aanvullende bescherming investeren. Daarbij heb je twee belangrijke opties: een aanvullend pensioen opbouwen en/of je verzekeren tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid (gewaarborgd inkomen).

Medische zorgverstrekkers kunnen hun RIZIV-toelage gebruiken om hun pensioen op te bouwen. De toelage wordt doorgestort in een aanvullend pensioenplan met sociaal karakter (zoals het RIZIV Voorzorgsplan* via Liantis risk solutions). Naast aanvullend pensioen zijn er solidariteitswaarborgen voorzien zoals extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid.

Solidariteitswaarborgen

Hierna vindt u een weergave van de solidariteitswaarborgen verbonden aan het RIZIV-Voorzorgsplan via Liantis risk solutions aangeboden: 

Premievrijstelling:

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid financiert Liantis solidariteitsfonds je RIZIV-Voorzorgsplan gewoon verder. Op die manier blijft je pensioenopbouw verzekerd. Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid: geen controles of medische onderzoeken!

Invaliditeitsrente:

Wanneer je langdurig arbeidsongeschiktheid bent, ontvang je een maandelijkse rente. Cumulatie met andere uitkeringen (mutualiteit of gewaarborgd inkomen) is een evidentie.

Uitkering bij ernstige ziekte:

Bij vaststelling van een ernstige ziekte ontvang je onmiddellijk een extra uitkering, zodat je snel over extra financiële middelen kan beschikken.

Geboortepremie:

Bij de geboorte van je kindje ontvang je een geboortepremie. Liantis solidariteitsfonds spaart twee extra kwartalen in je RIZIV-Voorzorgsplan. Dat voordeel is exclusief voor onze vrouwelijke leden.

Meer gedetailleerde informatie over de solidaire waarborgen kan je steeds terugvinden in het solidariteitsreglement van het RIZIV-pensioenplan in kwestie.

Via een persoonlijke bijdrage kan je het RIZIV-Voorzorgsplan nog aanvullen met een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen.

Hoeveel bedraagt de RIZIV-toelage?

De hoogte van de RIZIV-toelage is afhankelijk van je beroep.

Als startende arts of specialist heb je recht op de RIZIV-toelage in het jaar dat je afstudeert en tijdens je stage. De toelage zelf verschilt naargelang het type zorg dat je verstrekt.

Arts

Ben je gedeeltelijk geconventioneerd, dan bedraagt de RIZIV-toelage 2.774,59* euro. Bij volledige conventionering kan je rekenen op een RIZIV-toelage van 5.881,81* euro.

Artsen in opleiding hebben ook recht op een jaarlijkse RIZIV-toelage.
Als huisarts of arts-specialist (HAIO/ASO) in opleiding geniet je immers het werknemersstatuut 'sui generis' en heb je recht op een toelage van 7.916,68* euro.

* Voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2024 onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad’.

Lees meer

Kinesitherapeut

Ben je geconventioneerd kinesitherapeut, dan ligt de RIZIV-toelage tussen de 2.053,20 euro en 3.629,78 euro voor dienstjaar 2023, afhankelijk van het aantal M-waarden of M-prestaties.

Lees meer

Tandarts

Als geconventioneerde tandarts ontvang je een toelage van 3.736,19 euro voor dienstjaar 2023. Of je volledig of gedeeltelijk geconventioneerd bent, maakt geen verschil.

Lees meer

Apotheker

Ben je apotheker, dan ligt de maximumtoelage tussen de 1.791,30 euro en 3.582,59 euro (voor dienstjaar 2023). Het gemiddelde aantal uren dat je wekelijks als geconventioneerd apotheker werkt, bepaalt de precieze toelage:

  • Gemiddeld minstens 38 uur: 3.582,59 euro.
  • Gemiddeld 28 tot 38 uur: 2.686,91 euro.
  • Gemiddeld 19 tot 28 uur: 1.791,30 euro.
Lees meer

Logopedist

Als geconventioneerd logopedist kan je rekenen op een RIZIV-toelage tussen de 1.510,44 euro en 3.115,26 euro voor dienstjaar 2023. De RIZIV-toelage is afhankelijk van het aantal R-prestaties of R-waarden.

Lees meer

Verpleegkundige in hoofdberoep

Het maximumbedrag voor geconventioneerde verpleegkundigen in hoofdberoep is 629,34 euro voor dienstjaar 2023. Om als verpleegkundige in aanmerking te komen, moet je als zelfstandige in hoofdberoep actief zijn. Een bijkomende voorwaarde is dat je binnen deze activiteit voor minimaal 33.000 euro en maximaal 150.000 euro aan vergoedingen en verstrekkingen factureert aan je patiënten (binnen artikel 8 van de nomenclatuur). 

Lees meer

Vroedvrouw

Ben je vroedvrouw en toegetreden tot de conventie met het RIZIV, dan kom je in aanmerking voor een RIZIV-toelage indien je minstens 150 verstrekkingen of 2.250 V-waarden presteert.

Lees meer

Wanneer wordt het pensioenkapitaal uitgekeerd?

De uitkering van je opgebouwde aanvullend pensioenkapitaal via een RIZIV-pensioenplan is bedoeld als een aanvulling op het wettelijk pensioen. Om deze reden kan jouw aanvullend pensioen in principe pas worden uitbetaald op het ogenblik van je wettelijke pensionering. Zodra dat het geval is, wordt automatisch uitgekeerd. Je hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen. Let wel: het is dus niet mogelijk om je vergaarde vervroegd op te nemen.

Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt voor de berekening van de belastingen omgezet in een ‘fictieve rente’; deze hangt af van de leeftijd waarop dit pensioenkapitaal wordt uitgekeerd en varieert tussen 3,5 en 5%. Op 65 jaar bedraagt deze fictieve rente 5%. Concreet dien je gedurende een beperkte termijn eveneens afhankelijk van de leeftijd waarop dit kapitaal wordt opgenomen -max. 13 jaar- jaarlijks een deeltje van het gespaarde kapitaal fiscaal aan te geven bij de belastingaangifte.  

Het opgebouwde pensioenkapitaal bestaat uit een gewaarborgd kapitaal, plus eventuele winstdeelname.  

Bovendien kan je in bepaalde gevallen aanspraak maken op een fiscaal voordeliger regime.  

In dat geval wordt er slechts 80% van je pensioenkapitaal omgezet in een fictieve rente.  Verder dient de pensioeninstelling wettelijk een RIZIV-bijdrage van 3,55%, een solidariteitsbijdrage van max. 2% in te houden op het bruto-kapitaal en een bedrijfsvoorheffing van 11,11 % op de fictieve rente. De winstdeelname is BELASTINGVRIJ.’ 

Het RIZIV-Voorzorgsplan via Liantis

De wetgever stelt dat een geconventioneerde medische zorgverstrekker de RIZIV-toelage in een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen moet investeren. Via Liantis risk solutions kan je aansluiten op het RIZIV-Voorzorgsplan dat volledig voldoet aan de wettelijke verplichtingen. 

Dankzij het RIZIV-Voorzorgsplan kan je investeren in een belangrijke aanvulling op je wettelijk pensioen, waardoor je je levensstandaard na je pensionering veiligstelt.

Via ProGezondheid kan je jouw RIZIV-Voorzorgsplan online raadplegen. Als je recht hebt op de RIZIV-toelage, dan gebeurt de betaling automatisch.

Wij kunnen ook samen met jou, om je nog beter te adviseren, de mogelijkheden bekijken om je aanvullend pensioen fiscaal te optimaliseren.

Overtuigd?

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor het RIZIV-Voorzorgsplan via Liantis!

Vraag je offerte aan!
*De RIZIV-Voorzorgsplannen worden verdeeld door Liantis risk solutions nv (KBO-n° 0433.343.936), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, die hierbij optreedt als tussenpersoon van KBC Verzekeringen nv, met zetel in België, Prof. Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven. Het solidariteitsstelsel wordt beheerd door Liantis solidariteitsfonds ovv, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel (KBO-nr. 0882.072.963).   Alle details vind je in de infofiche RIZIV-Voorzorgsplan.  Dit product is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. 

Alle details vind je in de infofiche RIZIV-Voorzorgsplan.