Invulformulier consumptiecheques PC 209

Als werkgever moet je jouw bedienden volgens het nieuwe sectorale akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques met een waarde van 300, 400 of 500 euro.

Concreet ken je:

  • 300 euro toe aan elke werknemer die voltijds in dienst is op 30 november 2021 én minimaal 60 effectieve arbeidsdagen (pro rata voor nieuwe indiensttredingen in de loop van 2021) in 2021 aan de slag was;
  • 400 euro toe aan elke werknemer die voltijds in dienst is op 30 november 2021 én minimum 60 effectieve arbeidsdagen (pro rata voor nieuwe indiensttredingen in de loop van 2021) in 2021 aan de slag was indien de laatste omzet (brutomarge code 9900 van de resultatenrekening 2020) van je onderneming maximaal 10% lager is dan de gemiddelde omzet van de twee daaraan voorafgaande boekjaren;
  • 500 euro toe aan elke werknemer die voltijds in dienst is op 30 november 2021 én minimaal 60 effectieve arbeidsdagen (pro rata voor nieuwe indiensttredingen in de loop van 2021) in 2021 aan de slag was indien de laatste omzet (brutomarge code 9900 van de resultatenrekening 2020) van je onderneming gelijk of groter is dan de gemiddelde omzet van de twee daaraan voorafgaande boekjaren.

De coronapremie die je sinds 1 augustus 2021 zelf al hebt toegekend, moet je in mindering brengen op de premie die de sector heeft voorzien.

Drie uitzonderingen op de coronapremie

In de volgende gevallen moet je geen coronapremie toekennen:

  1. Als je onderneming in de boekjaren 2019 en 2020 een bedrijfsverlies leed én een daling van de brutomarge kende van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde brutomarge over de boekjaren 2018 en 2019. Deze boekjaren zijn de boekjaren die samenvallen met de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020 of de boekjaren die hoofdzakelijk op deze kalenderjaren betrekking hebben.

    De bedrijfswinst of het bedrijfsverlies kan je verifiëren aan de hand van je inkomsten (voor aftrek van rente en belastingen of EBIT) onder de code 9901 van je resultatenrekening. De brutomarge vind je terug onder de code 9900 in het verkorte schema van de resultatenrekening. In het volledige schema kan je de brutomarge bepalen aan de hand van het totaal van de codes (70 tot en met 76A) - code 60 – code 61. Je accountant kan je hierin bijstaan.

  2. Als je onderneming in het laatste boekjaar een bedrijfsverlies leed, in herstructurering is of bijzondere moeilijkheden heeft gekend én als je een afwijking hebt bekomen via het paritair comité. Je vertrouwde klantenadviseur kan je verder informeren over de aanvraagprocedure.
  3. Als je onderneming een coronapremie moet toekennen, maar je met de syndicale delegatie een alternatief voorziet via een ondernemings-cao.

Laat je klantenadviseur ten laatste op 3 december 2021 weten of je de coronapremie al dan niet toekent met vermelding van het bedrag. Als je verkiest om de coronapremie te vervangen via een te onderhandelen ondernemings-cao, laat dit dan ook zeker weten. Je kan dit meedelen via onderstaand invulformulier.

Besteltermijn consumptiecheques afgesloten

Het is op dit moment niet meer mogelijk om nog nieuwe consumptiecheques te bestellen.