My Liantis

Ondernemen 17 mei 2021

Een nieuwe doelgroepvermindering voor de hotelsector

Om de hotelsector die zwaar getroffen is door de coronacrisis te ondersteunen, wordt een nieuwe bijdragevermindering ingevoerd voor het tweede kwartaal 2021.

Welke werkgevers uit de hotelsector komen in aanmerking?

Het gaat om werkgevers die behoren tot:   

 • het paritair comité 302 voor het hotelbedrijf;
 • die als hoofdactiviteit een hotel uitbaten, accommodatie verschaffen of een vestigingseenheid hebben die deze activiteit uitoefent;
 • én die
  • ofwel te maken hebben met een omzetdaling van ten minste 60% in het tweede kwartaal 2021 ten opzichte van de omzet van het tweede kwartaal 2019 (= voor belastingplichtigen die ertoe gehouden zijn periodieke btw-aangiften in te dienen);
  • ofwel te maken hebben met een vermindering van de loonmassa aangegeven aan de RSZ van ten minste 60% in het tweede kwartaal 2021 ten opzichte van de loonmassa van het tweede kwartaal 2019 (= voor niet-belastingplichtigen en voor belastingplichtigen die geen periodieke btw-aangiften moeten indienen).

 

Aan welke voorwaarden moeten de werkgevers voldoen?

Om recht te hebben op de bijdragevermindering en dat recht ook te behouden, moet je als werkgever: 

 • de werknemers waarvoor je de doelgroepvermindering toepast ononderbroken in dienst houden gedurende de kwartalen waarop deze doelgroepvermindering betrekking heeft, behalve als de werknemer zelf ontslag heeft genomen, om dringende redenen ontslagen werd of als hij een tijdskrediet of een thematisch verlof opgenomen heeft;
 • in 2021 al je werknemers een concrete en individuele opleiding aanbieden gedurende ten minste vijf volledige dagen per voltijds equivalente werknemer. Voor deeltijdse werknemers heb je de mogelijkheid om het aandeel opleidingsdagen te verminderen in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur;
 • je in 2021 onthouden van:

  • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
  • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur, de directie en de hogere kaderleden van de onderneming;
  • de inkoop van eigen aandelen;
 • de ondernemingsraad, of bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, de werknemers, informeren over de toepassing van deze steunmaatregel in de onderneming en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, met name op het vlak van het opleidingsaanbod, en er overleg over plegen.

 

Over welke bijdragevermindering gaat het?

In het tweede kwartaal 2021 kan je, per vestigingseenheid die een hotel uitbaat of accommodatie verschaft, voor maximaal vijf medewerkers genieten van een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen.