My Liantis

Personeelsbeleid 22 november 2022

Afschaffing ziektebriefje voor eerste dag is realiteit

Is je medewerker een dag arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Dan kan dit binnenkort drie keer per kalenderjaar zonder ziektebriefje voor de eerste dag. De vrijstelling is zowel van toepassing voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere afwezigheidsperiode.

Wetgeving arbeidsongeschiktheid

De wet diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid, is goedgekeurd en treedt in werking op 28 november 2022.

Het bevat 3 arbeidsrechtelijke maatregelen inzake de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

Wat houdt de nieuwe regel in?

Wanneer je werknemer een dag afwezig is door ziekte of een ongeval, is het niet meer verplicht om een medisch attest voor te leggen voor die ene dag. En dit kan tot drie keer per kalenderjaar. Die vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Is je werknemer een vierde keer afwezig wegens ziekte of een ongeval? Dan is er wél een verplichting om vanaf de eerste dag een geneeskundig attest voor te leggen. Tenzij de werkgever dit uitdrukkelijk niet verzoekt.

Wanneer de medewerker van deze vrijstelling wil gebruikmaken, moet het verblijfadres voor die ziektedag onmiddellijk meegedeeld worden aan de werkgever. Dit hoeft niet wanneer het adres overeenstemt met de gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever is gekend.

Kunnen ondernemingen afwijken van deze regeling?

Ja, ondernemingen met minder dan vijftig medewerkers op 1 januari van het kalenderjaar waarin zich de arbeidsongeschiktheid voordoet, mogen afwijken van deze nieuwe wettelijke regeling. Als werkgever kan je dan wel een geneeskundig attest eisen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

Let op: dit kan enkel op voorwaarde dat de onderneming deze afwijking op de nieuwe wettelijke regeling opneemt in het arbeidsreglement of in een cao.

Aanpassing van het arbeidsreglement

Elke onderneming (ongeacht het aantal werknemers) moet zijn arbeidsreglement aanpassen in functie van deze nieuwe reglementering.

  • Ondernemingen met minstens 50 werknemers op 1 januari 2023: omdat de afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag drie keer per kalenderjaar geldt.
  • Ondernemingen met minder dan 50 werknemers op 1 januari 2023:
    • Om af te wijken van de nieuwe regeling en bijgevolg alsnog een ziektebriefje te eisen voor de eerste dag.
    • Om de nieuwe regeling op te nemen, indien de onderneming geen afwijking van de nieuwe regeling wenst. Dit kan interessant zijn voor ondernemingen die rond de grens van 50 werknemers zitten.

Deze telling moet op 1 januari van elk kalenderjaar gebeuren.

Er wordt een modelclausule voor de aanpassing van het arbeidsreglement ter beschikking gesteld.

Aanpassingen Hora

Bij de looningave in Hora, kan je via de knop afwezigheden een ziekte van een medewerker registreren. Wanneer de geselecteerde looncode het type ‘ziekte’ is, licht het veld ‘Eerste dag ziekte zonder ziektebriefje’ op. Als je dit aanvinkt, duid je aan dat dit een ziektedag zonder ziektebriefje is. Er werd geen nieuwe looncode voorzien, omdat dit geen invloed heeft op de berekening. Rapporteren kan je via payroll rapport 591 (Arbeidsverzuim).

Wil je meer info of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met jouw vertrouwde klantenadviseur.