My Liantis

Sociaal statuut 13 november 2020

VAPZ-bijdragen ook bij betalingsuitstel sociale bijdragen fiscaal aftrekbaar

De FOD Financiën heeft bevestigd dat een betalingsuitstel voor de sociale bijdragen van 2020 geen beletsel vormt voor de fiscale aftrekbaarheid van in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen.

Betalingsuitstel sociale bijdragen

Naar aanleiding van de coronacrisis kan je bij het sociaal verzekeringsfonds uitstel vragen voor de betaling van:

  • de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020;
  • eventuele regularisatiebijdragen voor bijdragejaar 2018 die in 2020 vervallen.

Het betalingsuitstel moet uitdrukkelijk worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds, uiterlijk op 15 december 2020.

Je hebt dan een jaar langer de tijd om je bijdragen te betalen.

Fiscale aftrekbaarheid VAPZ-bijdragen

Normaal gezien tellen betaalde VAPZ-bijdragen van een bepaald jaar alleen als beroepskosten als alle wettelijke sociale bijdragen die dat jaar opeisbaar waren, volledig werden betaald tijdens datzelfde jaar.

De fiscus aanvaardt nu, als eenmalige uitzondering, dat onbetaald gebleven sociale bijdragen die onder het hierboven vermelde betalingsuitstel vallen, geen beletsel vormen voor de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde VAPZ-bijdragen (FOD Financiën, circulaire 2020/C/126 van 19 oktober 2020).

De in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen zijn dus aftrekbaar als beroepskosten in de personenbelasting als:

  • alle in 2020 verschuldigde sociale bijdragen eind 2020 volledig betaald zijn;
  • of als je betalingsuitstel heeft verkregen voor de in 2020 onbetaald gebleven sociale bijdragen.

Opgelet: sociale bijdragen van 2020 die niet werden betaald omdat een vrijstelling werd toegekend door het RSVZ, verhinderen wel de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdragen betaald in 2020.

Nog geen betalingsuitstel aangevraagd?

Heb je in 2020 VAPZ-bijdragen betaald, maar zal je op 31 december 2020 onbetaalde sociale bijdragen hebben? Vraag dan zo snel mogelijk, en zeker ten laatste op 15 december 2020, betalingsuitstel aan. Zo zorg je ervoor dat de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde VAPZ-bijdragen niet in het gedrang komt. Vraag je niet tijdig betalingsuitstel aan voor onbetaalde bijdragen, dan zullen de betaalde VAPZ-bijdragen niet als beroepskosten kunnen meetellen.

Je kan het betalingsuitstel online aanvragen via My Liantis. Je kan er ook nakijken of je reeds betalingsuitstel heeft aangevraagd via ‘Coronacrisis - Exporteer status aanvragen’.