My Liantis

Verloning personeel 12 december 2016

Autofiscaliteit in 2018

Terwijl er nieuwe regels over de mobiliteitsvergoeding (‘cash for car’) op til zijn, blijft het voordeel van de firmawagen natuurlijk bestaan. Hierbij vindt u de nodige factoren voor een correcte berekening van het fiscaal voordeel van een firmawagen en dat voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019). 

Fiscaal voordeel

Om het fiscaal voordeel van een firmawagen te bepalen, hanteert de fiscus de formule ‘cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt x 6/7 x CO2-percentage’. Om het CO2-percentage in deze formule te kennen, moet u de reële uitstoot van de wagen vergelijken met een referentiewaarde. In een koninklijk besluit van 13 december 2017 publiceerde de overheid de nieuwe CO2-referentiewaarden voor 2018:

  • wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor: 105 g/km (ongewijzigd ten opzichte van 2017);
  • dieselwagens: 86 g/km (in 2017: 87 g/km).

Bestuurders van een elektrische of hybride auto zullen nauwelijks een verschil merken. In de meeste gevallen geldt voor hen het minimumbedrag. Auto’s met een zeer hoge CO2-uitstoot doen evenmin nadeel met de nieuwe referentiewaarden. De impact van de uitstoot in de berekeningsformule van het belastbare voordeel is immers geplafonneerd.

De minimumwaarde van het voordeel voor de inkomsten van 2018 bedraagt € 1.310 (in 2017: € 1.280). Dit bedrag is nog onder voorbehoud. Het is nog wachten op de definitieve lijst met geïndexeerde bedragen die de fiscale administratie jaarlijks publiceert.

Solidariteitsbijdrage bij bedrijfswagens

Op het voordeel van de bedrijfswagen betaalt u geen normale socialezekerheidsbijdragen, maar een solidariteitsbijdrage. Ook deze bijdrage berekent de RSZ op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Het bedrag dat ze bekomen bij toepassing van de formule, moet u vermenigvuldigen met een nieuwe coëfficiënt van 1,2708. In 2018 bedraagt de solidariteitsbijdrage hierdoor minimum € 26,47 (in 2017: € 26,01). 

Fiscaal voordeel van (valse) hybride wagens

Het zomerakkoord maakt werk van de lang aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting. Op vlak van de bedrijfswagen verandert er onder meer iets rond de aftrekbaarheid van bedrijfswagens en de inperking van de ‘valse’ hybride wagens.

Verhoogd belastbaar voordeel ‘valse’ hybride wagens

De hybride wagens volgen de normale regels voor het begroten van het forfaitaire fiscale voordeel. Dit gebeurt volgens de gekende formule. Daar komt verandering in vanaf 2020 voor de ‘valse’ hybride wagens die werkgevers aankopen vanaf 1 januari 2018.

Valse hybride wagens zijn de oplaadbare hybridevoertuigen, uitgerust met een brandstofmotor én een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een aansluiting op een externe energiebron buiten het voertuig. Het gaat dus enkel over de plug-inhybrides. Deze voertuigen zijn pas ‘valse’ hybride wanneer de elektrische batterij slechts een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of een uitstoot van meer dan 50 gram CO2/km.

Voldoet de wagen aan deze voorwaarden, dan dient men bij de berekening van het voordeel alle aard, de uitstoot in aanmerking te nemen van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig dan wordt de uitstootwaarde van het hybride voertuig vermenigvuldigd met 2,5.

Capaciteit batterij/CO2-uitstoot

In aanmerking te nemen CO2-uitstoot

 

≥ 0,5 kWh/ 100 kg wagengewicht en CO2-uitstoot ≤ 50 g/km

 

CO2-uitstoot hybride versie

< 0,5 kWh/ 100 kg wagengewicht of CO2-uitstoot > 50 g/km

niet-hybride versie gekend

 -> CO2 niet-hybride

geen niet-hybride versie

-> CO2 hybride x 2,5

Deze regeling treedt pas in werking op 1 januari 2020 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020.

Voor hybride wagens, aangekocht vóór 1 januari 2018 blijft de huidige voordelige hybride-uitstoot (levenslang) gelden voor de berekening van het fiscale voordeel, ook na 2020. Voor de niet-hybridewagens verandert de berekening van het voordeel alle aard niet.

Fiscale aftrekbaarheid van de autokosten

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook gevolgen voor de aftrekbaarheid van de wagens. Voor de zelfstandigen geldt van 2018 dezelfde regeling als voor de vennootschappen en vanaf 2020 geldt zowel voor zelfstandigen als voor vennootschappen een geheel nieuwe aftrekregeling.

Contacteer Liantis voor meer informatie omtrent autofiscaliteit en uw zelfstandige activiteit.