My Liantis

Personeelsbeleid 27 december 2021

Bedrijfswagen zwaarder belast vanaf 1 januari 2022

In het Belgisch Staatsblad werd de nieuwe referentie-CO2-uitstoot gepubliceerd. Deze nieuwe coëfficiënt, is nodig voor de berekening van het voordeel alle aard van de bedrijfswagen.  Door een stijging ervan, zal een werknemer meer belastingen moeten betalen op het voordeel van zijn bedrijfswagen.

Bedrijfswagen = voordeel alle aard

De werknemer die een wagen ter beschikking krijgt van zijn werkgever, heeft een voordeel alle aard. Hierop moet men belastingen betalen. Doordat de waarde van het voordeel niet zo eenvoudig te bepalen is, zorgt de fiscale administratie voor een formule waarmee men dit voordeel op een forfaitaire wijze kan bepalen.

De cataloguswaarde van de wagen en het CO2-percentage zijn de twee bepalende factoren.  Het CO2-percentage bepaalt men dan weer aan de hand van de werkelijke uitstoot van de wagen en de referentie-CO2-uitstoot.

De referentie-CO2-uitstoot

Elke jaar legt de regering de referentie-CO2-uitstoot vast.  Dit is de gemiddelde CO2-uitstoot op van de voertuigen bedoeld in artikel 65 die als nieuw zijn ingeschreven.  Wanneer deze lager ligt dan het jaar voordien, dan worden de bedrijfswagens zwaarder belast. Hun CO2-uitstoot blijft immers gelijk en met een dalende referentie-uitstoot leidt dat tot een hoger forfaitair geraamd voordeel.

Kalenderjaar Voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor Voertuigen met dieselmotor

2022

91 g/km 75 g/km
2021 102 g/km 84 g/km

 

Voorbeeld Als voorbeeld nemen we een dieselwagen met een uitstoot van 100g/km en een cataloguswaarde van 31.093,53 euro. Het voordeel alle aard in 2021 bedroeg voor deze wagen (we rekenen voor het gemak voor een gans kalenderjaar): 1.892,26 EUR per jaar of 157,69 EUR per maand. Door de lagere referentie-uitstoot zal het voordeel alle aard in 2022 (ook voor een volledig kalenderjaar) 2.132,13 EUR per jaar bedragen. Dat is een verschil van 238,87 euro of een stijging van 12,68%. Op maandbasis komt dat op 177,68 EUR per maand, zijnde een verhoging met 19,99 euro. Een kleine nuancering is bovendien op zijn plaats: de stijging wordt deels opgevangen door de daling met 6% per jaar van de cataloguswaarde (vanaf de eerste datum van inschrijving van het voertuig).  Deze daling kan echter nooit meer dan 30% bedragen. Rekening houdende met deze daling zal het voordeel alle aard van de dezelfde bedrijfswagen in 2022 2.004,20 euro bedragen of 167,02 euro per maand. Dat is stijging met 5,92%

Toekomst bedrijfswagen

Afgezien van deze jaarlijkse verandering, verscheen op 3 december de Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit van 25 november 2021 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet verplicht de werkgever na te denken over zijn toekomstig wagenpark en het beleid van de bedrijfswagen.  Wat daar allemaal in staat, kan je hier lezen.