My Liantis

Ondernemen 06 januari 2021

Betalingsuitstel voor de pluimvee-, melkvee- en varkenssector

Zelfstandigen actief in de pluimvee-, de melkvee- en de varkenssector die financiële problemen ondervinden, kunnen rekenen op betalingsuitstel van hun voorlopige bijdragen voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021.

Wie komt in aanmerking?

De zelfstandige in hoofdberoep en/of de meewerkende partner (maxi-statuut), met een activiteit die valt onder één van volgende NACEBEL-codes :

 • 0141 Fokken van melkvee
 • 01410 Fokken van melkvee
 • 0141001 Fokken van melkvee
 • 0141002 Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels
 • 0142 Fokken van andere runderen en buffels
 • 01420 Fokken van andere runderen en buffels
 • 0146 Fokken van varkens
 • 01461 Fokvarkenshouderijen
 • 01462 Varkensvetmesterijen
 • 0146201 Varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden
 • 0147 Fokken van pluimvee
 • 01471 Kippenkwekerijen
 • 01472 Productie van eieren van pluimvee
 • 01479 Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen

Voor welke bijdragen geldt het betalingsuitstel?

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van:

 • Het vierde kwartaal 2020 > moet betaald zijn vóór 15 december 2021
 • Het eerste kwartaal 2021 > moet betaald zijn vóór 31 maart 2022

Bijdragen die al betaald zijn komen niet meer in aanmerking voor dit betalingsuitstel. Wie al een corona-betalingsuitstel vroeg in het vierde kwartaal van 2020, kan dit nieuwe betalingsuitstel enkel nog vragen voor het eerste kwartaal 2021.

De aanvraag voor het betalingsuitstel moet voor beide kwartalen ingediend zijn vóór 15 maart 2021.

Hoe vraagt je dit uitstel aan?

Deze aanvraag kan niet in My Liantis gedaan worden. Bezorg je klantenadviseur een e-mail met daarin:

 • naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager;
 • naam en zetel van het bedrijf;
 • ondernemingsnummer.

Wat als er tijdig / niet tijdig wordt betaald?

Wordt er betaald binnen de termijn, dan worden de verhogingen door laattijdige betaling automatisch kwijtgescholden.

Zijn de bijdragen niet binnen de termijn betaald, dan worden er verhogingen aangerekend, net zoals wanneer de maatregel niet van toepassing is. Je kan uiteraard wel nog een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen doen volgens de gewone procedure.

Gevolgen voor sociale rechten

Het betalingsuitstel heeft geen enkele negatieve invloed op je sociale bescherming (bijvoorbeeld het recht op uitkeringen) of op je pensioen, op voorwaarde dat je de bijdragen binnen de verlengde termijnen betaalt.

Aanvraag tot vermindering of vrijstelling

Volstaat een uitstel van betaling niet? Dan ben je mogelijk beter geholpen met:

 • een vermindering van voorlopige sociale bijdragen (indien dat mogelijk is)
 • een vrijstelling van voorlopige sociale bijdragen . Denk er wel aan dat vrijgestelde kwartalen niet in aanmerking komen voor de opbouw van pensioenrechten, tenzij ze binnen de vijf jaar toch nog geregulariseerd worden.