My Liantis

Personeelsbeleid 14 juli 2022

Bewijs van goed en zedelijk gedrag verplicht in bepaalde jeugdsectoren

Vanaf heden moet je als werkgever in de jeugdsector aan nieuwe medewerkers verplicht een bewijs opvragen uit het strafregister dat hun ‘goed en zedelijk’ gedrag bewijst. Dat staat in een nieuw Vlaams decreet van 3 juni 2022. Die maatregel kadert in de aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer is dit uittreksel verplicht?

Het uittreksel is vereist nadat onderstaande voorwaarden vervuld zijn:

 • De activiteit die de toekomstige werknemer zal uitvoeren valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
 • De toekomstige werknemer zal in de uitvoering van zijn taken op structurele basis rechtstreeks contact hebben met minderjarigen.
 • De toekomstige werknemer is meerderjarig op het ogenblik van de aanstelling.
 • De toekomstige werknemer wordt op één van volgende manieren aangeworven: 
  • door middel van een overeenkomst, rechtstreeks met de betreffende natuurlijke persoon of onrechtstreeks via een rechtspersoon;
  • door middel van een eenzijdige benoeming;
  • als vrijwilliger.

Praktisch

Let erop dat het uittreksel uit het strafregister maximaal maar één maand oud mag zijn. Je werknemer mag ook een gelijkwaardig document aan het strafuittreksel indienen, bijvoorbeeld afgeleverd door een andere lidstaat van de Europese Unie of een daarmee gelijkgestelde staat.

Ook wanneer de werknemer zijn activiteit wijzigt, en aan de bovengenoemde voorwaarden blijft voldoen, moet hij opnieuw een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen.

Bij de controle van het uittreksel worden volgende gegevens bekeken:

 • De contextuele gegevens
 • Het tijdsverloop sinds een mogelijke veroordeling
 • Als de werknemer ooit veroordeeld werd; was het wegens feiten ten aanzien van minderjarigen?
 • Andere relevante elementen

Bescherming van de privacy: GDPR

Jij als werkgever zorgt ervoor dat de gegevens uit het strafregister conform de GDPR-reglementering worden verwerkt. Het is dus belangrijk dat je de toekomstige werknemers/sollicitanten goed op de hoogte brengt van de procedure en de gegevensverwerking. Bij die verwerking beperk je je tot de identificatiegegevens en de mogelijke veroordelingen vermeld op het uittreksel van het strafregister.

Vernietiging van het uittreksel

Nadat je als werkgever hebt beslist om iemand aan te werven, ben je wettelijk verplicht om het uittreksel uit het strafregister te vernietigen. Deze wettelijke bepaling zorgt er echter voor dat je niet kan gaan aantonen dat de controle effectief heeft plaats gevonden, omdat je verplicht bent de sporen hiervan te wissen. We raden je aan om in het personeelsdossier van je nieuwe werkgever te noteren dat het uittreksel uit het strafregister werd geraadpleegd voor aanvang van de tewerkstelling.