My Liantis

Personeelsbeleid 06 april 2012

Bezoek van de sociale inspectie: wat nu?

We kennen in België een uitgebreid arsenaal aan inspectiediensten rond tewerkstelling van personeel, elk met hun respectievelijke bevoegdheden.

Iedere onderneming krijgt hen vroeg of laat over de vloer. Elke inspectiedienst kan de firma met een bezoek vereren en dit vanuit een specifieke invalshoek. Deze benadering onderkennen, is van kapitaal belang om het onderzoek op een goede manier aan te pakken. Zorg dat u de precieze bevoegdheden van de verschillende inspectiediensten kent. En ken úw rechten en plichten.

In dit artikel proberen we daar een zicht op te geven.

Welke zijn nu de diensten die u voornamelijk kan ontmoeten ?

Wie?

Bevoegdheid in het kort

Manier van optreden

Technische inspectie

Arbeidsveiligheid

vaak PV of correctioneel

 

 - vooral bij arbeidsongevallen

 

Toezicht Sociale Wetten

Wetgeving arbeidsreglementering

vaak regularisatie

 

- arbeidsduur

- deeltijdse arbeid

- feestdagen

- sociale documenten

- arbeidskaarten en -vergunningen

- flexibiliteit

 

 

 

 

 

 

Sociale inspectie

Naleving sociale zekerheidsreglementering

vaak regularisatie

 

- correcte aangifte en betaling RSZ

- RSZ op groepsverzekeringen

- RSZ op firmawagens

- onderzoek op onkostenvergoedingen

- sociale documenten

 

 

 

 

 

RSZ-inspectie

Betaling correcte RSZ

vaak ambtshalve wijziging

 

- onderzoek paritair comité

- onderzoek op (schijn-)zelfstandigen

- onderzoek correcte aangifte bedrijfswagens

 

 

 

RVA-inspectie

Werkloosheidsreglementering

vaak repressief via PV

 

- zwartwerk

- correcte toepassing tijdelijke werkloosheid

- C-documenten

 

 

 

Welke zijn hun onderzoeksmethodes ?

Onaangekondigde onderzoeken (razzia’s) behoren tot de mogelijkheden. Deze hebben vooral tot doel een zeker afschrikkingeffect te creëren en zijn dus meestal niet diepgaand.
Doorgaans krijgt de onderneming voorafgaandelijk een mededeling via brief of mail. U hebt daar de tijd om u voor te bereiden, maar deze bezoeken zijn veel diepgaander.
Bij een ernstig arbeidsongeval zijn ze verplicht ter plaatse te komen alsook bij aanstelling door het Parket of de auditeur.

Welke bevoegdheden hebben die controleurs ?

Vooreerst is er de zogenaamde appreciatiebevoegdheid, waarbij ze kunnen overgaan tot waarschuwing, regularisatie, het opstellen van een proces-verbaal van verhoor.
Daarnaast hebben zij uiteraard ook een aantal onderzoeksbevoegdheden, zoals recht op toegang op de werkplaats, recht op ondervraging, kennisname en inbeslagname van documenten...
In bepaalde situaties kunnen ze eisen dat de werkzaamheden worden gestaakt.
Zij kunnen ook inlichtingen inwinnen of meedelen aan andere openbare instellingen.
Wanneer u het toezicht verhindert, kunnen ze daarvoor bijzonder (streng) verbaliseren.
Last but not least, kunnen zij ook processen-verbaal van overtreding opmaken en doorsturen naar de dienst administratieve geldboetes van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en naar het auditoraat.

Welke tips kunnen wij werkgevers aanreiken ?

Bereid u voor!
Informeer uw medewerkers over hun rechten en plichten bij inspectie. Niemand kan verplicht worden om tegen zichzelf of tegen een andere te getuigen. Iedereen heeft zwijgrecht.
Zorg dat er geen “bezwarende” gegevens in de onderneming aanwezig zijn.
Uw verklaring is belangrijk en cruciaal, zeker ingeval uw zaak voorkomt voor de arbeidsrechtbank of gelezen wordt door de mensen van de dienst administratieve geldboetes van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Weet dat de inspecteur in de meeste situaties de bewijslast draagt.
Ook de “sociale inspectie” verliest zaken.
Laat u desgevallend begeleiden door experten.

Liantis kan u via een team van consultants en experten voorbereiden op en begeleiden in het onderzoek van één van bovenvermelde inspectiediensten.