My Liantis

Personeelsbeleid 19 september 2023

Binnenkort alle opleidingen van je werknemers registreren in de Federal Learning Account?

Als gevolg van de arbeidsdeal hebben werknemers sinds dit jaar een individueel opleidingsrecht en moeten organisaties met minstens twintig werknemers jaarlijks een opleidingsplan opmaken. De overheid wil daar nu met de ‘Federal Learning Account’ een vervolg voor voorzien: een digitale tool waarin je alle opleidingen van je werknemers beheert.

Arbeidsdeal: individueel opleidingsrecht

Als gevolg van de arbeidsdeal krijgt elke werknemer sinds dit jaar een individueel opleidingsrecht. Bovendien moet elke organisatie met minstens twintig werknemers jaarlijks een opleidingsplan opmaken.

Ondernemingen met minstens twintig werknemers kunnen dat individueel opleidingsrecht op twee manieren concretiseren:

  • In eerste instantie hebben de sectoren het recht om het individueel opleidingsrecht concreet te maken via het sluiten van een sectorale cao. De sectoren hebben hiervoor tijd tot 30 september 2023.
  • Doet een sector dat niet, dan moeten de werkgevers die tot die sector behoren, de opleidingsdagen toekennen via een individuele opleidingsrekening. Als werkgever moet je dan de opleidingen die een werknemer volgt, digitaal of op papier registreren.

Nieuwe online tool: de ‘Federal Learning Account’

De regering wil dit verder uitwerken door een uniforme online toepassing te creëren, namelijk de’ Federal Learning Account’ (FLA), die dan in de plaats komt van de individuele opleidingsrekening.

Medio juli heeft de regering alvast het voorontwerp van wet goedgekeurd.

Deze digitale toepassing moet werknemers en werkgevers in staat stellen om de individuele opleidingsrechten en sectorale opleidingsrechten te beheren en de werknemer hierover te informeren. 

Wie moet de nodige gegevens registreren in de FLA?

Alle werkgevers die behoren tot de privésector en een aantal werkgevers uit de openbare sector zullen verplicht zijn om alle opleidingen die hun werknemers volgen in deze tool te registreren.

Welke gegevens moeten werkgevers registreren?

Naast de noodzakelijke identificatiegegevens van de werknemer, moet je de volgende gegevens registreren:

  • het totaal aantal opleidingsdagen waarop een werknemer recht heeft in een bepaald jaar
  • het aantal gevolgde opleidingsdagen en de opleidingen (zowel formele als informele opleidingen) die werden gevolgd
  • het (resterende) opleidingskrediet

De regering wil de werkgevers bovendien verplichten om elke gevolgde opleiding per kwartaal te registreren, uiterlijk op het einde van de maand volgend op dat kwartaal. Werkgevers hebben daarnaast een termijn van 6 maanden na de inwerkingtreding van de wet om alle gegevens te registreren voor de werknemers die al in dienst zijn. Een bijkomende administratieve verplichting voor de werkgevers dus.

Consultatie en controle

De gegevens zullen gedurende de hele loopbaan van de werknemer in de tool ter beschikking zijn.

Naast werkgever en werknemer krijgen ook andere instanties toegang tot de geregistreerde gegevens: VDAB, Forem, ACTIRIS, sectorale opleidingsfondsen, fondsen voor bestaanszekerheid, entiteiten die de gegevens nodig hebben voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek, … Ten slotte zal ook de overheid zelf toegang krijgen tot de FLA: sociale inspecteurs zullen zo nagaan of de werkgever de wetgeving wel degelijk naleeft.

De regering wil ook werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen, op een ‘naming and shaming’ lijst plaatsen. Deze lijst zal online gepubliceerd worden op de website van de FOD WASO en per kwartaal aan de NAR en de paritaire comités worden bezorgd. Werkgevers die de situatie binnen de 30 dagen regulariseren, worden van de lijst geschrapt.

Inwerkingtreding

Dit nieuwsitem is gebaseerd op een door de regering goedgekeurd voorontwerp van wet. Ook de Kamer moet deze maatregelen nog goedkeuren. Of de Federal Learning Account er effectief komt op 1 januari 2024, is dus nog niet zeker. Liantis volgt het in elk geval verder voor je op.