My Liantis

Personeelsbeleid 20 juni 2022

De Vlaamse jobbonus is een feit

Werknemers die maandelijks bruto minder verdienen dan 2.500 euro, kunnen vanaf dit jaar een beroep doen op de Vlaamse jobbonus. Die bonus moet ervoor zorgen dat de kloof tussen een werkinkomen en een uitkering van de sociale zekerheid, zoals een werkloosheidsuitkering, groter wordt, en werken dus aantrekkelijker. De Vlaamse overheid wil de tewerkstellingsgraad op die manier verhogen.

Wie komt in aanmerking?

Werknemers, ambtenaren en onderwijzend personeel die op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar, in het Vlaams Gewest gedomicilieerd zijn, en een bruto maandloon verdienen van maximaal 2.500 euro, komen in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus. Het is hierbij dus niet vereist dat je in het Vlaams Gewest tewerkgesteld bent.

Zelfs personen tewerkgesteld in een ander Gewest of in een andere lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte komen in aanmerking voor de jobbonus voor zover zij dagelijks of minstens één keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest.

Hoeveel bedraagt de premie?

Werknemers, ambtenaren en onderwijzend personeel met een voltijds bruto maandloon van maximaal 1.800 euro zullen een jaarlijkse premie van 600 euro ontvangen.

Voor werkend Vlaanderen met een voltijds bruto maandloon tussen de 1.800 euro en 2.500 euro geldt een degressief bedrag variërend tussen de 600 euro en 20 euro. Hoe dichter het voltijds loon aanleunt bij de grens van 2.500 euro, hoe lager het premiebedrag.

Vanaf het moment dat een werknemer een voltijds bruto maandloon heeft van 2.500 euro, kan hij niet meer genieten van de Vlaamse jobbonus.

Hoe neem je de premie in ontvangst?  

Heeft de Vlaamse overheid toegang tot je persoonlijke gegevens? Dan zal de jobbonus je automatisch toegekend worden. Is dit niet het geval? Dan zal je zelf een aanvraag moeten indienen. Eens we over concrete info beschikken, brengen we je op de hoogte.