My Liantis

Accountancy en boekhouding 19 februari 2019

Overgangstermijn registratie domiciliëringsondernemingen bijna afgelopen

Sinds 1 september 2018 moeten alle ‘dienstenverleners aan vennootschappen’ zich verplicht registreren bij de FOD Economie. Wie voor die datum al actief was als dienstverlener, kreeg zes maanden de tijd om dit in orde te brengen. Deze overgangsperiode loopt af op 1 maart 2019.

Wie moet zich registreren?

De nieuwe wet viseert in de eerste plaats de zogenaamde ‘domiciliëringsbedrijven’. Dit zijn ondernemingen die zetels verschaffen aan andere ondernemingen of rechtspersonen.

Ook ondernemingen die louter bedrijfs-, administratieve of correspondentieadressen verschaffen, komen in aanmerking, maar dan enkel als ze daarbij ook andere diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld juridische of financiële adviezen.

Tot slot is de nieuwe registratieplicht ook van toepassing op dienstverleners die beroepsmatig klanten bijstaan in de aan- en verkoop van aandelen van niet-beursgenoteerde vennootschappen.

Opgelet De registratieplicht geldt énkel voor ondernemingen die nog niet aan de witwaspreventiewet van 18 september 2017 onderworpen zijn. Boekhouders of accountants, maar evengoed bankiers, gerechtsdeurwaarders, notarissen of advocaten, vallen dus niet onder het toepassingsgebied.

Waarom de nieuwe registratieplicht?

De overheid wil ook dienstverleners aan vennootschappen onderwerpen aan de witwaspreventiewet en hen zo – net als boekhouders en accountants – een belangrijkere rol laten spelen in de strijd tegen het witwassen van geld. De nieuwe registratieplicht is hier een direct gevolg van.

De registratieplicht geeft de overheid namelijk een duidelijker beeld van wie actief is als dienstenverleners aan vennootschappen en laat toe de betrouwbaarheid van deze ondernemingen te controleren.

Aan welke voorwaarden moet een dienstverlener voldoen?

In de eerste plaats moet een dienstverlener aan vennootschappen ingeschreven zijn in de KBO. Daarnaast zal de overheid via het strafregister de eerbaarheid van de ondernemer controleren.

Verschaft hij adressen, dan gaat men ook na of de lokalen in kwestie voldoende uitgerust zijn zodat klanten er hun beroepsactiviteit kunnen uitoefenen. Tenslotte zal de dienstverlener ook moeten aantonen dat hij de ruimten die hij ter beschikking stelt, rechtmatig kan gebruiken, bijvoorbeeld omdat hij er eigenaar of huurder van is.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Binnen de 60 dagen na ontvangst van het volledig dossier beslist de overheid of het een dienstverlener al dan niet opneemt in de openbare lijst van geregistreerde aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten. Enkel bij een gunstige beslissing mag de onderneming haar activiteiten als dienstenverlener aan vennootschappen wettelijk uitoefenen.

Opgelet Elke wijziging met betrekking tot de registratievoorwaarden – bijvoorbeeld wanneer de dienstverlener een nieuwe zaakvoerder of bestuurder benoemt – moet onmiddellijk aan de FOD Economie worden meegedeeld. De overheid zal dan nagaan of de onderneming nog steeds aan alle voorwaarden voldoet. Is dat niet langer het geval, dan kan ze de registratie intrekken.

Sancties?

Wie de activiteit van dienstenverlener aan vennootschappen uitvoert zonder dat hij geregistreerd is of terwijl hij niet langer aan de voorwaarden voldoet, riskeert een strafrechtelijke geldboete van 250 tot 100.000 euro.

Hoe registratie aanvragen?

Ondernemingen die vóór 1 september 2018 al als dienstenverlener actief waren, maar hun registratie nog niet in orde brachten, dienen best zo snel mogelijk (zelf of via hun boekhouder of accountant) een aanvraag in. De overgangsperiode loopt immers af op 1 maart 2019.

Ook aanvragen die eigenlijk nog niet volledig zijn, worden best nu al ingediend. Zolang het onderzoek bij de overheid lopend is, mag een dienstverlener zijn activiteiten immers wettelijk blijven uitoefenen, maar enkel op voorwaarde dat de aanvraag tijdig bij de FOD terecht kwam.

Ondernemers die willen starten als dienstenverlener aan vennootschappen, moeten er eerst voor zorgen dat ze correct ingeschreven zijn in de KBO. Dit en andere opstartformaliteiten regel je snel en eenvoudig via het online ondernemingsloket van Liantis.