Energiecrisis in de fruitteeltsector: uitstel van betaling

De fruitteeltsector ondervindt niet alleen de impact van de energiecrisis. Ook de crisis van het Russische embargo in 2014 op de Europese export van voeding en het toenemende aantal na te leven sociale en milieunormen wegen financieel zwaar door. Ze kunnen daarom een betalingsuitstel aanvragen voor hun sociale bijdragen.

3 minuten leestijd Sociaal statuut 09 februari 2023

Onder welke voorwaarden?

 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot in de sector van de fruitteelt;
 • Je onderneming valt onder een NACEBEL-code die begint met de code NACE (A) 01.240 (Teelt van pit- en steenvruchten);
 • Je economische activiteit ondervindt moeilijkheden als gevolg van de energiecrisis (significante en correlatieve verhoging van de energiefacturen en productiekosten) en/of werd/wordt getroffen door andere structurele of conjuncturele factoren die op deze sector wegen.

Voor welke bijdragen?

Als zelfstandige in de fruitteeltsector kan je een betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2023. Het betalingsuitstel is dus niet van toepassing op regularisatiebijdragen van voorgaande periodes.

 De uitgestelde betalingstermijnen zijn dus de volgende:

 • De bijdrage van het eerste kwartaal van 2023 moet ten laatste betaald zijn tegen 31 maart 2024;
 • De bijdrage van het tweede kwartaal van 2023 moet ten laatste betaald zijn tegen 30 juni 2024;
 • De bijdrage van het derde kwartaal van 2023 moet ten laatste betaald zijn tegen 30 september 2024;
 • De bijdrage van het vierde kwartaal van 2023 moet ten laatste betaald zijn tegen 15 december 2024.

Opgelet: het uitstel geldt niet voor de bijdragen die je al betaalde.

Hoe vraag je een betalingsuitstel aan?

Je moet je aanvraag schriftelijk indienen bij je sociaal verzekeringsfonds en ten laatste vóór:

 • 15 maart 2023 om uitstel te krijgen voor het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2023;
 • 15 juni 2023 om uitstel te krijgen voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2023;
 • 15 september 2023 om uitstel te krijgen voor het derde en vierde kwartaal van 2023;
 • 15 december 2023 om uitstel te krijgen voor het vierde kwartaal van 2023.

Je hoeft geen specifiek formulier in te vullen. Je mag de gemotiveerde aanvraag (met bewijsstukken of duidelijke toelichting/verklaring op eer over de moeilijkheden die je ondervindt) via e-mail of per post aan je persoonlijke klantenadviseur bij Liantis bezorgen. Vergeet niet om de volgende gegevens toe te voegen:

 • naam en voornaam;
 • woonplaats;
 • naam en zetel van je onderneming;
 • ondernemingsnummer.

Gevolgen voor de sociale rechten

Het betalingsuitstel heeft geen negatieve gevolgen voor je rechten op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je de bijdragen voor de vier kwartalen van 2023 binnen de verlengde termijnen betaalt.

Opgelet: als je de bijdragen niet binnen de verlengde termijnen betaalt, zal je verhogingen moeten betalen voor de niet-betaalde bijdrage(n).

Vrijstelling en/of vermindering van de voorlopige bijdragen

Ben je zelfstandige en ondervind je financiële moeilijkheden door de energiecrisis, de crisis van het Russische embargo op de Europese export van voeding of het toenemende aantal na te leven sociale en milieunormen?

Dan kan je eveneens een vermindering van het bedrag van je voorlopige sociale bijdragen voor 2023 aanvragen. Je definitieve sociale bijdragen zullen vervolgens berekend worden op basis van je beroepsinkomsten van het jaar zelf (na regularisatie).

Betaal je momenteel hoge bijdragen (berekend op basis van je inkomsten van drie jaar geleden)? In afwachting van de regularisatie kan je het bedrag van je voorlopige bijdragen nu al laten aanpassen aan je werkelijke inkomsten die lager zullen zijn door de crisis.

Je kan eveneens beslissen om een aanvraag in te dienen tot vrijstelling van de voorlopige sociale bijdragen voor de vier kwartalen van 2023. Houd er wel rekening mee dat de vrijgestelde kwartalen niet in aanmerking worden genomen voor de opbouw van pensioenrechten.

Opgelet: als je een vrijstelling bekomt voor een kwartaalbijdrage in 2023 dan zijn de VAPZ-premies voor het jaar 2023 niet fiscaal aftrekbaar.