My Liantis

Verloning personeel 31 december 2021

Fiscale waardering van de tussenkomst in kosten verwarming en elektriciteit wijzigt in 2022

Sommige werkgevers nemen de kosten voor verwarming en elektriciteit van hun werknemers voor hun rekening. Omdat dit voordeel in natura wordt toegekend in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, moeten er socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op worden berekend. Op fiscaal niveau gebeurde de waardering van het voordeel alle aard tot voor kort altijd aan de hand van een forfaitaire raming. De wetgever heeft deze reglementering nu deels gewijzigd met ingang van 2022.

Wijziging fiscale raming

Het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en/of verwarming zal in 2022 enkel nog forfaitair gewaardeerd mogen worden als de werkgever deze voordelen samen verstrekt met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning (zijnde het onroerend goed waarvoor de voordelen ook worden verleend).

In dat geval houd je dus rekening met volgende forfaits voor inkomstenjaar 2021:

Voor leidinggevenden en bedrijfsleiders Voor de andere verkrijgers
 2.080 euro per jaar voor verwarming 930 euro per jaar voor verwarming
1.030 euro per jaar voor elektriciteit 470 euro per jaar voor elektriciteit

In de gevallen waarin er dus geen sprake is van een tussenkomst in de elektriciteit en/of verwarming in combinatie met het ter beschikking stellen van de woning waarvoor de voordelen worden verleend, zullen de voordelen van de energiekosten voortaan moeten worden gewaardeerd op hun werkelijke waarde. Deze bijkomende precisering is van toepassing op de voordelen die vanaf 1 januari 2022 worden verleend.

Deze forfaits worden automatisch aan de index gekoppeld. De bedragen voor inkomstenjaar 2022 zijn nog niet bekend.

Gevolgen voor cafetariaplannen

Deze wijziging heeft ook gevolgen voor werkgevers die gebruik maken van cafetariaplannen. Zo zal een tussenkomst van de werkgever in de energiekosten via cafetariaplannen vanaf 1 januari 2022 ook moeten gebeuren tegen de werkelijke waarde van het voordeel.

Sociale raming

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) raamt de voordelen van gratis verwarming en elektriciteit nu al volgens hun werkelijke waarde. Met de fiscale wijziging wordt dus ook een verdere stap gezet naar de harmonisering van het sociaal en fiscaal loonbegrip.