My Liantis

Personeelsbeleid 02 juni 2022

Waarschijnlijk geen verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Er is een grote kans dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona na 30 juni 2022 niet meer zal gelden. Ga je ook na deze datum nog tijdelijke werkloosheid nodig hebben voor je medewerkers? Dan adviseren we je om de aanvraag economische werkloosheid voor arbeiders en/of bedienden nu al in orde te brengen.

Wat na 30 juni 2022?

Heb je na 30 juni 2022 geen tijdelijke werkloosheid meer nodig, dan verandert er in principe niks. Je kan nog tot die datum gebruik maken van tijdelijke werkloosheid overmacht corona als deze werkloosheid gelinkt is aan corona.

Wil je na 30 juni 2022 wel verder gebruik maken van tijdelijke werkloosheid? Dan gelden de gewone regels van economische werkloosheid opnieuw. Belangrijk: daarbij bestaat er een onderscheid tussen de procedure voor arbeiders en de procedure voor bedienden.

Economische werkloosheid voor arbeiders

Deze procedure is nog steeds dezelfde als vóór de coronaperiode. Je kan een volledige schorsing (4 weken) of een gedeeltelijke grote schorsing (3 maanden met als voorwaarde minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek op twee weken) aanvragen. Na de maximumduur geldt er een verplichte werkweek (7 kalenderdagen).

Welke acties moet je ondernemen om dit in te voeren?

 • Je brengt je medewerkers op de hoogte door de bekendmaking van de economische werkloosheid uit te hangen op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, en dat minstens 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag (de dag van de kennisgeving en de eerste voorziene werkloosheidsdag niet inbegrepen).
 • Via je vertrouwde klantenadviseur kan je een aanvraag economische werkloosheid laten doen bij de RVA. Moet de economische werkloosheid op 1 juli 2022 beginnen? Dan moet je ten laatste op woensdag 22 juni 2022 een mail sturen naar je vertrouwde klantenadviseur om de aanvraag in orde te brengen.

Je kan deze aanvraag ook zelf in orde brengen via de RSZ-website. Dit moet ten laatste op donderdag 23 juni 2022 gebeuren. Het is belangrijk om je vertrouwde klantenadviseur hiervan op de hoogte te brengen. 

 • Op dezelfde dag dat je het nieuws bekend maakt aan je medewerkers, breng je ook de ondernemingsraad op de hoogte.
 • Vervolgens moet je de C3.2A-documenten aan je werknemers bezorgen, uiterlijk op de 1ste dag van de economische werkloosheid. Je vertrouwde klantenadviseur levert deze documenten tijdig per post (in de bouwsector worden de documenten afgeleverd door Constructiv). De gegevens moet je zelf inschrijven in het (elektronisch of papieren) validatieboek. Beschik je nog niet over een validatieboek, neem dan zeker contact op met je klantenadviseur.
 • Je moet de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tijdig meedelen aan de RVA. De mededeling moet je versturen:      
  • ofwel op de eerste dag van de effectieve schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel de volgende werkdag;
  • ofwel, als je met zekerheid weet dat de arbeider werkloos zal zijn, ten vroegste de vijfde werkdag die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag.  De elektronische tool aanvaardt de mededeling als ze ten vroegste de zevende kalenderdag die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag is verstuurd. 

Belangrijk: voor sommige PC’s geldt er een afwijkende sectorale regeling op de termijnen. Je neemt hiervoor het best contact op met je vertrouwde klantenadviseur.

Economische werkloosheid voor bedienden

Je kan een volledige schorsing (16 weken per kalenderjaar) of gedeeltelijke schorsing (26 weken per kalenderjaar) aanvragen voor je bedienden. Vooraleer je gebruik kan maken van deze economische werkloosheid, moet je aantonen dat

 • ofwel de omzet, de productie of bestelling in je onderneming met minstens 10% gedaald is;
 • ofwel jouw arbeiders in het vorige kwartaal 10% van de arbeidsdagen economisch werkloos waren. Dit zal nauwelijks het geval zijn aangezien de meeste werkgevers het voorbije kwartaal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona hebben ingeboekt en deze worden niet meegeteld.
 • ofwel je een onderneming in moeilijkheden bent. Je kan hiervoor een erkenningsaanvraag indienen bij de FOD WASO, mits grondige motivatie (corona zal niet aanvaard worden).

Wil je economische werkloosheid inroepen in je onderneming? Dan moet je daarvoor gebonden zijn door een sectorale cao, een ondernemings-cao of een ondernemingsplan hebben. Als je hier niet over beschikt, kan je tot en met 30 juni 2023 terugvallen op NAR-CAO nr. 159. Als je hierover vragen hebt, kan je altijd contact opnemen met je vertrouwde klantenadviseur.

Welke acties moet je ondernemen?

 • Je moet minstens 7 kalenderdagen voor de aanvang van de werkloosheid een bericht versturen aan de RVA, je werknemers en eventuele overlegorganen (zie toelichting arbeiders).
 • Je moet een formulier C106A aangetekend versturen naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van je maatschappelijke zetel. Je moet op dit formulier aangeven dat je voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden. Je moet hierop ook aanduiden dat je een beroep doet op CAO nr. 159, een neergelegde sectorale cao, een ondernemings-cao of een ondernemingsplan. Het formulier moet je ten laatste 14 kalenderdagen voor de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ versturen. Wil je bijvoorbeeld op 1 juli 2022 de economische werkloosheid laten ingaan? Dan moet je ten laatste op woensdag 8 juni 2022 je klantenadviseur hiervan op de hoogte brengen. Je kan dit ook zelf doen. In dit geval verstuur je de C106A ten laatste op donderdag 9 juni 2022.
Belangrijke tip Als de economische werkloosheid al op vrijdag 1 juli 2022 moet beginnen, wordt er een volledige week in mindering gebracht van het totale aantal weken economische werkloosheid waarop je bedienden in 2022 een beroep kunnen doen. Om dit te vermijden, kan je een aanvraag doen om de economische werkloosheid te laten starten op maandag 4 juli 2022. Je moet dan ten laatste 9 juni 2022 je vertrouwde klantenadviseur schriftelijk op de hoogte brengen. Neem je zelf het initiatief? Verstuur dan de C106A op uiterlijk vrijdag 10 juni 2022.  Als je reeds een C106A met vermelding CAO nr. 148 hebt verstuurd, neem dan contact op met je vertrouwde klantenadviseur.
 • Vervolgens moet je de C3.2A-documenten aan je medewerkers bezorgen. De gegevens moet je zelf inschrijven in het (elektronisch of papieren) validatieboek (zie toelichting arbeiders).
 • Je moet de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tijdig meedelen aan de RVA (zie toelichting arbeiders).

De kans bestaat dat er op de valreep toch nog een aantal kleine versoepelingen mogelijk zullen zijn. We volgen dit op de voet op en brengen je hiervan op de hoogte van zodra er meer duidelijkheid is.

Supplement

Bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen ben je verplicht om aan je bedienden een supplement te betalen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Dit supplement moet minstens gelijkwaardig zijn aan het supplement toegekend aan de arbeiders of, bij gebrek aan dergelijke arbeiders, aan het supplement voorzien door het paritair comité waaronder de onderneming zou ressorteren indien ze werklieden zou tewerkstellen, met:

 • een minimum van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid indien je toepassing maakt van CAO nr. 159;
 • een minimum van 2,00 euro per dag tijdelijke werkloosheid indien je je baseert op een cao op niveau van de sector of van de onderneming. Raadpleeg hiervoor zeker ook je sector, omdat sommige sectoren afwijkende bedragen voorzien. Twijfel je? Contacteer dan gerust je klantenadviseur.
 • een minimum van 5,00 euro per dag tijdelijke werkloosheid indien je een ondernemingsplan hebt. De commissie "ondernemingsplannen" kan evenwel een afwijking toestaan op het minimumbedrag van het supplement voorzien in het ondernemingsplan. Het bedrag van het supplement mag dan niet minder bedragen dan 2,00 euro per dag.

Tijdelijke werkloosheid overmacht voor bepaalde situaties

Tot en met 30 juni 2022 kan je voor arbeiders en de bedienden de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona nog gebruiken voor quarantaine van een werknemer, opvang van kind wegens corona en de oorlog in Oekraïne. Het is momenteel nog niet duidelijk wat er precies zal veranderen vanaf 1 juli 2022. Zodra we hierover meer informatie hebben, brengen we je zeker op de hoogte.