My Liantis

Verloning personeel 10 januari 2022

Gelijke RSZ-behandeling voor alle maatwerkbedrijven

Tot eind 2021 was er een verschil in de RSZ-behandeling tussen de vroegere beschutte werkplaatsen en de andere Vlaamse maatwerkbedrijven, waaronder de vroegere sociale werkplaatsen,.  Maar sinds 1 januari 2022 vallen ook deze laatsten de aparte categorie van de structurele RSZ-vermindering, zoals dat al het geval was voor vroegere beschutte werkplaatsen. Bovendien zou op termijn de loonmatigingsbijdrage op het loon van elke doelgroepwerknemer die tewerkgesteld is in een maatwerkbedrijf worden afgeschaft.

Specifieke regelingen voor werkplaatsen

De vroegere beschutte werkplaatsen kennen een aparte regeling binnen het systeem van de structurele vermindering, met een groter RSZ-voordeel op het loon van de doelgroepwerknemers. Bovendien is ook de RSZ-bijdragevoet lager omdat een specifieke bijdrage, de loonmatigingsbijdrage, op hun loon niet verschuldigd is.

Verdere harmonisering van maatwerkbedrijven op komst

De Programmawet van 27 december 2021 zorgt voor een eerste uniformisering door ook de andere Vlaamse maatwerkbedrijven, waaronder de vroegere sociale werkplaatsen, onder die aparte categorie van de structurele vermindering te brengen vanaf 1 januari 2022.

Een nog te publiceren koninklijk besluit moet zorgen voor een verdere harmonisering door de loonmatigingsbijdrage af te schaffen op het loon van elke doelgroepwerknemer die tewerkgesteld is in een maatwerkbedrijf.

Daarnaast zou ook ieder maatwerkbedrijf opnieuw onder de sociale Maribel-regeling vallen, en dit op dezelfde manier zoals die geldt voor de vroegere beschutte werkplaatsen. De sociale Maribelregeling houdt ook een RSZ-vermindering in, maar waarvan je als werkgever niet rechtstreeks van geniet. De bedragen worden namelijk door de RSZ gestort aan het sectorale Fonds Sociale Maribel die de financiële middelen uitbesteedt met het oog op meer tewerkstelling te realiseren binnen de sector.