My Liantis

Personeelsbeleid 24 februari 2020

Gelijkstelling pleegouderverlof voor jaarlijkse vakantie

Wanneer je werknemer een minderjarig kind opvangt in het kader van langdurige pleegzorg, kan hij of zij daar pleegouderverlof voor krijgen. Dit verlof wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen en telt dus mee bij de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld waar je medewerker in 2020 recht op heeft.

Pleegouderverlof

Sinds 1 januari 2019 kan je werknemer 6 weken pleegouderverlof opnemen, wanneer hij of zij een minderjarig kind opvangt in het gezin bij langdurige pleegzorg. Daarnaast is er een geleidelijke verlenging van de duur volgens onderstaand schema:

  • 1 week vanaf 1 januari 2019;
  • 2 weken vanaf 1 januari 2021;
  • 3 weken vanaf 1 januari 2023;
  • 4 weken vanaf 1 januari 2025;
  • 5 weken vanaf 1 januari 2027.

Als het pleeggezin bestaat uit twee personen die beiden aangesteld zijn als pleegouders van het kind, worden de bijkomende weken (bovenop de 6 basisweken per ouder) onderling tussen hen verdeeld. Zo kan beide ouders elk momenteel 6 weken en een half pleegouderverlof opnemen. 

Tijdens het pleegouderverlof betaal je je werknemer tijdens de eerste 3 dagen van het verlof zijn normaal loon. Voor de volgende dagen ontvangt hij een uitkering van het ziekenfonds.

Nieuwe regeling vakantiegeld

Een nieuw koninklijk besluit stelt nu dat het pleegouderverlof gelijkgesteld wordt voor het vakantierecht en het vakantiegeld. Dat komt er dus op neer dat het pleegouderverlof dat je medewerker opnam in 2019, meetelt als gewerkte dagen bij de berekening van zijn vakantiedagen en vakantiegeld in 2020.  Bovendien geldt dit zowel voor arbeiders als voor bedienden.