My Liantis

Verloning personeel 06 januari 2022

Grondige wijziging doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Sinds 1 januari 2022 gelden er enkele nieuwe regels rond de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Werkgevers konden tot voor kort genieten van een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen bij de aanwerving van een eerste medewerker. Vanaf dit jaar wordt deze doelgroepvermindering voor een eerste medewerker beperkt tot 4.000 euro per kwartaal.

In een notendop

Overweeg je een eerste werknemer aan te werven? Als werkgever in de privésector was je tot eind 2021 voor deze medewerker volledig vrijgesteld van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid. Voor de volgende vijf werknemers krijg je ook korting. Zo zat het systeem tot voor kort in elkaar:

  • Je eerste werknemer: Tot eind 2021 betaalde je geen patronale basisbijdrage. Dat wou zeggen dat je maandelijks 25% op je werkgeverskosten bespaarde en dit voor onbepaalde duur.
  • Je tweede werknemer: Voor je tweede werknemer geniet je dertien kwartalen lang van een korting via de RSZ-vermindering. In totaal bedraagt die 13.750 euro (1.550 euro gedurende vijf kwartalen, 1.050 euro gedurende vier kwartalen en 450 euro gedurende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname.
  • Je derde tot zesde werknemer: Voor je derde tot zesde werknemer geniet je van een maximale RSZ-vermindering van 11.250 euro (1.050 euro gedurende negen kwartalen en 450 euro gedurende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname.

Verminderingsbedrag eerste aanwerving beperkt tot 4.000 euro per kwartaal

Voor de aanwerving van je allereerste medewerker genoot je als werkgever sinds 2016 een volledige vermindering van de RSZ-basisbijdrage, en dit voor onbepaalde duur. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit voordeel beperkt tot een forfait van maximum 4.000 euro per kwartaal, ook voor lopende verminderingen die vóór 2022 toegepast werden. Toch kan je als werkgever nog steeds onbeperkt een beroep doen op dit voordeel en geldt er dus geen beperking in tijd.

De kortingen voor de aanwerving van een tweede tot en met zesde medewerker blijven ongewijzigd (zie hierboven).

Geen vermindering meer voor bepaalde ‘tijdelijke’ medewerkers

Volgens de regels die tot voor kort van kracht waren, kon je ook een doelgroepvermindering ‘eerste werknemer’ openen bij de aanwerving van flexi-jobmedewerkers en gelegenheidswerknemers in de horeca. Dat wijzigt vanaf 1 januari 2022.

In de telling (om te weten of je een beroep kan doen op de doelgroepvermindering) worden deze medewerkers dus buiten beschouwing gelaten. Dit was al het geval voor bijvoorbeeld jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden, studenten die werken aan solidariteitsbijdragen, leerlingen, gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw …

Referteperiode van 12 maanden

De referteperiode om te bepalen of het gaat om een eerste aanwerving start momenteel vier kwartalen vóór de aanwerving. In die periode mag je dus nog niemand vast in dienst genomen hebben. Sinds 1 januari 2022 start deze referteperiode twaalf maanden (van dag op dag) vóór de aanwerving.

Concreet betekent dit dat als je een medewerker aanwerft op 15 januari 2022 je nu moet terugkijken tot 15 januari 2021, terwijl je volgens de oude reglementering zou moeten terugkijken tot 1 januari 2021.

Ook om te bepalen of je te maken hebt met een tweede tot zesde medewerker kijk je vanaf nu twaalf maanden terug.

Eén vermindering per rang per kwartaal

In principe kan een bepaalde vermindering (bijvoorbeeld de doelgroepvermindering voor de derde aanwerving) slechts toegepast worden voor één medewerker binnen een kwartaal.

Vanaf 1 januari 2022 wordt hierop een uitzondering voorzien in geval van vervanging in hetzelfde kwartaal. Gaat je derde medewerker (waarvoor je de vermindering voor derde medewerker toepast) bijvoorbeeld uit dienst, maar vervang je deze in hetzelfde kwartaal door een nieuwe (derde) medewerker? Dan mag je ook voor de nieuwe medewerker de vermindering voor een derde medewerker toepassen.

Technische bedrijfseenheid (TBE)

Ook wat betreft de technische bedrijfseenheid (TBE) zijn er een aantal belangrijke wijzigingen.

Enerzijds is het begrip TBE samen met een aantal andere principes, die al in de praktijk werden toegepast door de rechtsspraak, nu verankerd in de wet. Hierdoor ontstaat er meer rechtszekerheid wat aanleiding zal geven tot minder discussies.

Anderzijds zijn de toepassingsregels veel strenger geworden. Hierdoor zal het voor werkgevers moeilijker worden om bijkomende doelgroepvermindering te genieten wanneer er nieuwe ondernemingen worden opgericht binnen dezelfde TBE.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar een artikel over de nieuwe regels rond de TBE

Voor vragen kan je steeds terecht bij je klantenadviseur.