My Liantis

Personeelsbeleid 20 mei 2019

Hervorming Waalse SESAM-subsidie profitsector

Waalse kmo’s kunnen SESAM-subsidies krijgen als ze niet-werkende werkzoekenden aanwerven. Het Waalse Gewest vereenvoudigt het systeem en kmo’s kunnen de subsidies indienen en beheren via het elektronische platform monespace.wallonie.be.

De voornaamste nieuwigheden

De volgende belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanwervingssubsidie zijn sinds 1 april 2019 veranderd en/of ingevoerd:

Voor de onderneming

 • De onderneming mag niet als failliet beschouwd worden.
 • De onderneming mag de subsidie niet voor meer dan vijf voltijdse equivalenten tegelijk genieten.
 • De onderneming mag niet op de lijst met uitgesloten NACE-codes staan (dienstenchequebedrijven zijn voortaan uitgesloten en kunnen geen subsidies genieten).

Voor de werknemer

 • Iemand met het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten, die een inkomensgarantie-uitkering geniet, wordt vanaf nu gelijkgesteld met een niet-werkende werkzoekende.

Voor de subsidie

 • De verplichting tot verhoging van de tewerkstelling
  • De aanwervingsverplichting bij het toekennen van de subsidie strekt zich nu uit over een periode van één keer de duur van de toekenning van de SESAM-subsidie (in plaats van twee keer).
 • De verplichting tot behoud van de tewerkstelling
  • De onderneming is verplicht om tijdens de duur vastgelegd in de beslissing van toekenning van de subsidie, het aantal aangeworven werknemers te behouden. Dat aantal is ofwel uitgerekend in voltijdse equivalenten in verhouding tot het gemiddelde van de referentiebezetting, ofwel gaat het om alle werknemers aangegeven aan Dimona (berekend in VTE’s) tijdens de vier kwartalen voor de datum waarop de onderneming de subsidieaanvraag indiende.
 • De bedragen en verhogingen
  • Het maximumbedrag van 55.000 euro per onderneming per jaar wordt afgeschaft.
  • Per aangeworven werknemer zal er maar één verhoging mogelijk zijn per jaar.
  • De structurele verhogingen die verband houden met de economische groei en duurzame ontwikkelingen worden afgeschaft.
  • De verhogingen die gekoppeld zijn aan de leeftijd van de werknemer worden gewijzigd: een jongere is vanaf nu jonger dan 25 jaar in plaats van 30 jaar en een oudere is vanaf nu minstens 55 jaar in plaats van 50.
 • Het cumulatieverbod
  • De SESAM-subsidie kan je niet cumuleren met de ontvangen steun na een wedertewerkstellingsprogramma of een andere financiële tegemoetkoming in het loon. De SESAM-subsidie kan je daarentegen wel cumuleren met de verminderingen van de sociale en werkgeversbijdragen toegekend door de federale regering.

Hoe werkt het nieuw digitaal platform?

Vooraleer je toegang krijgt tot het platform ‘Mon Espace’, moet je je vooraf registreren en een configuratie uitvoeren. Zodra je toegang hebt, moet je het aanvraagformulier goedkeuren en daarna, samen met allerlei documenten, indienen.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse subsidie?

De jaarlijkse subsidie die het FOREM stort:

 

 

Toegekend bedrag voor een voltijdse werknemer (2019)

Eerste jaar

10.422 euro

Tweede jaar

7.816 euro

Derde jaar

5.211 euro

Totaal

23.449 euro

Als de werknemer deeltijds werkt, worden deze bedragen pro rata verrekend voor de werkgever.

 

Hoeveel bedraagt de verhoging?

 

Verhoging voor een voltijdse werknemer (2019)

Eenmalig bedrag

2.605 euro

Hoe aanwerven?

Op dit vlak verandert er niets. De werknemer moet aangeworven zijn met een overeenkomst van (on)bepaalde duur en minstens halftijds tewerkgesteld zijn.

Concreet moet de werkgever wachten op de beslissing van de toekenning van de subsidie vooraleer hij werknemers aanwerft (uiterlijk zes maanden na de toekenning).

Zodra de werknemer effectief aangeworven is, moet de werkgever zo snel mogelijk contact opnemen met het FOREM om de betaling op kwartaalbasis van de premie op te starten.

Overgangsmaatregelen

De toekenningsbeslissingen die het Waalse Gewest nam op basis van de oude wetgeving en de aanvragen die ondernemingen indienden voor 1 april 2019, vallen al onder de nieuwe wetgeving. De uitgesloten sectoren en de regels rond de verhogingen vallen wel nog steeds onder de oude wetgeving.