My Liantis

Verloning personeel 16 maart 2023

Het sociaal akkoord van de Groep van Tien, wat betekent dit?

De Groep van Tien bereikte een akkoord over de minimumlonen, de tweede pensioenpijler, flexibiliteit en overuren, en de eindeloopbaan. Dit akkoord is twee jaar geldig. Wat precies in dat akkoord staat, brengen we hieronder met dank aan UNIZO.

Een kleine kanttekening: het akkoord is nog niet definitief. De sociale partners moeten het interprofessioneel ontwerpakkoord nu voorleggen aan hun achterban.

1. Soepele en goedkope overuren

Ook in 2023, 2024 én het eerste semester van 2025 (tot en met 30 juni 2025) kunnen bedrijven via het flexibel kader van de ‘relance-uren’ hun medewerkers extra inzetten. Gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, is dat in de huidige periode van relance meer dan welkom. Deze overuren zijn onder meer vrij van RSZ-bijdragen en personenbelasting, geven geen recht op een overloontoeslag en moeten niet gerecupereerd worden. Uiterlijk op 1 juni 2023 zal het terug mogelijk zijn om er gebruik van te maken.

De fiscaalvriendelijke overuren met overloontoeslag worden opnieuw opgetrokken van 130 naar 180 uren en gelden ook tot eind juni 2025. Het gaat om een fiscaal gunstregime voor zowel de werkgever als de werknemer wanneer overuren die aanleiding geven tot overloon worden gepresteerd.

2. Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

De sociale partners zullen cao 159 verlengen tot eind juni 2025. Hierdoor kunnen ondernemingen sneller en gemakkelijker tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden invoeren zonder eerst op sector- of ondernemingsniveau een collectieve arbeidsovereenkomst af te spreken. De werkgever die personeel op tijdelijke werkloosheid plaatst, moet wel een dagsupplement betalen. Momenteel bedraagt dat supplement 5,63 euro, maar dit wordt aangepast aan de index.

3. Werkgevers krijgen een structurele loonlastenvermindering

De sociale partners herhalen hun eerder akkoord uit 2021, waarbij ze afspraken dat de minimumlonen stapsgewijs stijgen. De tweede stap zal ingaan op 1 april 2024. Daarin zullen de minimumlonen met 35 euro bruto stijgen. Werkgevers genieten van een compensatie via de structurele RSZ-vermindering die wordt toegepast op het deel boven de loonnorm, zodat deze laaggeschoolde jobs niet door stijgende kosten dreigen te verdwijnen. Deze maatregel kent ook zijn plaats in de fiscale hervorming: zo houdt de werknemer 50 euro over aan de brutostijging van 35 euro. 

4. Werkgevers zien bonusplan (cao 90) makkelijker goedgekeurd

Al enige tijd zien we dat de overheid strenger is rond bonusplannen en volgens werkgeversorganisaties soms zelfs toetredingsaktes afwijst om niet gegronde redenen. Iets waar werkgevers over klagen. 

5. SWT en landingsbanen voor héél specifieke groepen tot 30 juni 2025

Medewerkers met onder meer een lange loopbaan, een zwaar beroep of die werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, kunnen bij een ontslag vanaf 60 jaar beroep doen op het stelsel van SWT. Voor deze groep van werknemers is het ook mogelijk om hun arbeidstijd met 1/2de of 1/5de te verminderen vanaf 55 jaar met het stelsel van de landingsbanen. De sector en/of onderneming moet wel eerst nog een cao sluiten om die stelsels toe te passen. Het kader is bepaald in de interprofessionele cao’s.

6. Harmonisering van de aanvullende pensioenstelsels voor arbeiders en bedienden tot 2030

De sociale partners vragen om tot 1 januari 2030 niks te wijzigen aan de aanvullende pensioenen op fiscaal en parafiscaal vlak. Tegen 2030 moeten de sociale partners een complexe, lange en dure harmonisering van de aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden realiseren. Daarom willen werkgeversorganisaties dat het fiscale en parafiscale kader stabiel blijft, zodat we ons op de inhoud en de organisatie van de harmonisering kunnen focussen.

7. Andere verlengingen

Bij elke tweejaarlijkse onderhandeling worden meerdere bestaande regelingen verlengd, wat ook nu het geval is. Het gaat hierbij onder meer over het systeem van de innovatiepremie, de derdebetalersregeling voor het openbaar vervoer, enzovoort.