My Liantis

Welzijn op het werk 20 maart 2018

Kan een werkgever progressief of aangepast werk weigeren?

Een werknemer kan steeds vragen om het werk aan te passen aan zijn gezondheidstoestand en-capaciteiten. Als werkgever bent u in principe niet verplicht om akkoord te gaan met zo’n voorstel tot progressief of aangepast werk. Er bestaan echter uitzonderingen, zo bleek opnieuw uit een recente uitspraak van het Arbeidshof in Brussel. 

Uitzonderingen

Op 20 februari 2018 oordeelde het Brusselse Arbeidshof dat een werkgever zich schuldig had gemaakt aan discriminatie. De werkgever had een werkneemster ontslagen die na haar terugkeer uit ziekte wegens kanker gevraagd had om een progressieve werkhervatting. 

We vatten nog even vier belangrijke aandachtspunten samen rond progressief of aangepast werk: 

  1. Laat uw medewerker weten dat hij het recht heeft om langs te gaan bij de arbeidsarts voor een ‘bezoek voorafgaand aan de werkhervatting’. Dit geldt voor elke werknemer, ook voor de werknemers die geen risicofunctie uitoefenen en ongeacht de duurtijd van hun arbeidsongeschiktheid.
  2. Weigert u als werkgever aangepast of progressief werk en gaat u over tot ontslag? Dan kan dit in bepaalde gevallen discriminatie of een kennelijk onredelijk ontslag zijn.
  3. Ga enkel over tot ontslag of weigering wanneer u kan aantonen dat dit om gegronde redenen gerechtvaardigd en noodzakelijk is voor uw onderneming. De bewijslast hiervan ligt bij de werkgever.
  4. Heeft uw werknemer een handicap? Dan geldt een strengere beoordeling. Het begrip ‘handicap’ wordt zeer ruim geïnterpreteerd. In dat geval is het van belang dat u kan aantonen dat:
    - het een bepalende beroepsvereiste is dat de werknemer geen beperking heeft, of;
    - u alle redelijke aanpassingen getroffen hebt om progressief werk mogelijk te maken, of;
    - de aanpassingen een onevenredige belasting voor u als werkgever vormen.

Gegronde redenen

Kortom, het recente arrest maakt opnieuw duidelijk dat de wetgever van een werkgever verwacht dat hij niet lichtzinnig handelt maar de mogelijkheden tot aangepast werk ernstig bestudeert, de arbeidsarts inschakelt en enkel weigert wanneer hij daar gegronde redenen voor heeft die hij ook hard kan maken.