My Liantis

Personeelsbeleid 29 juli 2021

Landingsbanen tijdskrediet in 2021: lagere leeftijd mogelijk

Met een tijdskrediet landingsbaan kan je medewerker zijn prestaties tot de helft of met één vijfde verminderen terwijl hij hiervoor een uitkering krijgt. Het was eigenlijk de bedoeling om vanaf 2019 enkel nog uitkeringen toe te kennen als de medewerker minstens 60 jaar was, maar ook de komende jaren komen er toch uitzonderingen.

Sociale partners

De sociale partners hebben in een Interprofessioneel akkoord (IPA) - net als tijdens de voorbije twee jaar - voor de komende jaren opnieuw de mogelijkheid behouden dat ook medewerkers jonger dan 60 onder bepaalde omstandigheden kunnen genieten van het tijdskrediet landingsbaan met uitkering.

De NAR-cao nr. 156 legt dit vast voor de jaren 2021 en 2022, en de NAR-cao nr. 157 regelt dit van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Concreet vermelden ze een leeftijdsverlaging tot 55 jaar voor de uitkeringen in kader van het tijdskrediet landingsbanen. Deze leeftijdsgrens van 55 jaar geldt zowel voor een loopbaanvermindering tot de helft als voor een loopbaanvermindering met één vijfde.

Voorwaarden blijven dezelfde

Net zoals de vorige jaren is deze leeftijdsverlaging van toepassing op de werknemers die

  • een beroepsloopbaan van 35 jaar hebben;
  • of tewerkgesteld waren in een zwaar beroep;
  • of tewerkgesteld zijn in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Zijn deze voorwaarden niet vervuld? Dan heeft een werknemer pas recht op een tijdskrediet landingsbaan met uitkering vanaf de leeftijd van 60 jaar, met een loopbaanvoorwaarde van 25 jaar.

Sectorale cao

De sectoren moeten ook een sectorale cao sluiten vooraleer de werknemers van het recht op tijdskrediet landingsbanen met uitkering op de leeftijd van 55 jaar kunnen genieten.

Als een werkgever tot een niet-werkend paritair comité behoort of tot een bedrijfstak behoort die niet onder een opgericht paritair comité valt, kan de werkgever via een toetreding (cao, toetredingsakte of wijziging arbeidsreglement) ook het recht op tijdskrediet landingsbaan met uitkering op die lagere leeftijd voorzien.