My Liantis

Verloning personeel 27 december 2018

Nieuwe verplichte modelformulieren voor loonbonus in 2019

Wil je in 2019 een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (loonbonus) invoeren, dan houd je het best rekening met enkele belangrijke wijzigingen. Naast de nieuwe maximumbedragen, pasten de sociale partners de zogenaamde ‘cao nr. 90’ ook nog op andere punten aan.

De bedragen

Jaarlijks is er een aanpassing van het maximumbedrag van de loonbonus. In 2019 bedraagt het maximumbedrag 3.383 euro (2018: 3.313 euro) voor de RSZ. De fiscale administratie hanteert een nieuwe maximale vrijstelling van 2.941 euro (2018: 2.880 euro).

Als werkgever betaal je op dit bedrag een bijzondere bijdrage van 33%. De bonus en deze bijdrage zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost. De werknemer zelf moet een solidariteitsbijdrage van 13,07% betalen.

Nieuwe modeldocumenten

Om een loonbonus in te voeren, moet je verplichte modellen gebruiken. Vanaf 2019 gelden er nieuwe versies. Zowel de modeltoetredingsakte als de model-cao zijn aangepast.

Alle modellen vind je terug op de website van de FOD WASO. Je kan hiervoor ook terecht bij je vertrouwde klantenadviseurs van Liantis.

Tijdstip wijzigen vooropgestelde doelstellingen

Een ondernemings-cao die een loonbonus invoert, kan voorzien in een bijzondere procedure om de te bereiken doelstellingen of niveaus te wijzigen. Maak je gebruik van een toetredingsakte? Dan kan je enkel voorzien in een afwijkende procedure om de te bereiken niveaus (vastgelegd in het plan) te kunnen wijzigen.

Waar er vroeger geen beperking was, kan zo’n wijziging voortaan alleen nog maar betrekking hebben op de toekomst en dus niet op een referteperiode die verstreken of nog lopend is.

Te onthouden

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle cao’s en toetredingsaktes, die een loonbonus invoeren, opgesteld worden volgens het nieuwe model. Vergeet ook niet dat de neerlegging bij de griffie van de FOD WASO moet gebeuren vóór het verstrijken van 1/3de van de referteperiode. Beslaat de referteperiode het hele jaar 2019, dan moet de neerlegging een feit zijn vóór eind april 2019.

Voorziet de cao of de akte in een procedure tot wijziging van de niveaus en/of doelstellingen (enkel bij cao), dan moet je de cao of de toetredingsakte neerleggen bij de griffie vóór de aanvang van de nieuwe referteperiode.

Toekomst

In het kader van de administratieve vereenvoudiging stuurt de Nationale Arbeidsraad aan op de invoering van de elektronische bonus (‘e-bonus’). Dit elektronisch standaardformulier zal je zowel elektronisch kunnen ondertekenen als elektronisch neerleggen bij de griffie.


 

Lees verder op onze blog ...

De loonbonus als brug tussen je onderneming en je werknemers

Geëngageerde medewerkers aantrekken en behouden is voor veel bedrijven een grote uitdaging. In een arbeidsmarkt waar werknemers de touwtjes steeds meer in handen hebben, probeer je als werkgever een evenwicht te vinden tussen aantrekkelijke voordelen en een minimale loonkost. Maar waarom zou je niet op de loonbonus rekenen voor wat welgekomen hulp? Daarmee kan je jouw werknemers jaarlijks tot 2.941 euro netto belonen. 

Naar de blog