My Liantis

Verloning personeel 18 februari 2014

Loonbonus op basis van cao 90 blijft interessant!

Het is perfect mogelijk om een bonus aan een groep medewerkers toe te kennen op basis van resultaten van uw onderneming. Lijkt u dit ook wat ?  Weet dan dat de wetgever dit ook financieel aantrekkelijk heeft gemaakt  door het zogenaamd systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het kader van cao 90.

Wat houdt deze bonus nu in ? 

In feite spreken we van een prestatiegerichte premie waar de medewerkers geen belastingen op zijn verschuldigd.  Op de uitgekeerde bedragen betaalt de werknemer enkel een RSZ-bijdrage van 13.07% en de werkgever een solidariteitsbijdrage van 33%.
De  verhouding tussen de kostprijs voor de werkgever en het nettobedrag voor de werknemer bedraagt 1.53, zonder dan nog rekening te houden met de fiscale aftrekbaarheid ervan voor de onderneming. 

 

Loonbonus 2021
voorbeeld

Loonbonus 2021
maximaal

netto loonbonus

1000,00

2996,48

belastingen werknemer

0,00

0,00

RSZ werknemer

150,35

450,52

bruto loonbonus

1150,35

3447

RSZ werkgever

379,62

1137,51

kostprijs werkgever

1529,97

4584,51

verhouding kost t.o.v. netto

1,53

1,53

Aan deze fiscaal-vriendelijke bonus zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld. 

  • Het maximaal toe te kennen bedrag per personeelslid, per kalenderjaar bedraagt 3447 euro voor het jaar 2021.
  • De bonus dient toegekend te worden aan minstens een welomschreven groep van medewerkers van uw organisatie.
  • De bonus kan enkel toegekend worden wanneer de door u vooraf bepaalde doelstelling behaald wordt.  Het voordeel is dus resultaatgsebonden.
  • Er dient in de onderneming een toekenningsplan te worden opgemaakt.  Dit plan wordt in feite bekrachtigd via een ondernemings-cao of via een toetredingsakte,  waarvan deze laatste goedgekeurd dient te worden door het paritair comité.  In de cao of in de akte wordt de doelgroep duidelijk omschreven, de doelstelling concreet geformuleerd, de follow-up-methodiek vastgelegd, de doelstellingsperiode bepaald en de eventuele betalingsdatum afgesproken.
  • De doelstelling dient concreet, meetbaar, controleerbaar en kennelijk onzeker te zijn.  Er kunnen ook meerdere doelstellingen in één plan geformuleerd worden.

Voorbeelden van doelstellingen: het realiseren van een specifieke omzet of omzetstijging, het realiseren van een bepaald project, het behalen van een officieel certificaat, het laten dalen van het absenteïsmecijfer …

Een succesverhaal ?

De regelgeving kent een geweldig succes. In 2012 werd in het kader van die loonbonus voor een bedrag van 408 miljoen euro toegekend aan medewerkers, 6 keer meer dan het beginjaar 2008 en 27% meer dan 2011.  Officiële cijfers van 2013 zijn er nog niet, maar er wordt verwacht dat de tendens zich verderzet. Vooral het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (46% van de 408 miljoen euro) en Vlaanderen (39%) blijken deze bonus te smaken.  In 2012 kreeg 15% van de bedienden en 12% van de arbeiders een dergelijke  prestatiegerichte bonus. Niet enkel de financiële sectoren hanteren dus  deze mogelijkheid. Alle sectoren zijn er inmiddels mee vertrouwd.

Wat kan Liantis voor u doen ? 

De consultants van Liantis kunnen u adviseren en bijstaan in het implementeren van de loonbonus in uw onderneming.  Liantis levert in die zin maatwerk. De consultant begeleidt u bij de analyse  van de noodzaak, het formuleren van de mogelijkheden, het ontwerpen van een toekenningsplan en kan u ook bijstaan bij het opstellen van een akte of cao en bij het procedureel opvolgen ervan.