My Liantis

Personeelsbeleid 01 juli 2021

Loonnorm 2021-2022

In de Ministerraad van 15 juni 2021 heeft de federale regering de loonnorm voor de periode 2021-2022 bekrachtigd. In die periode mogen de lonen maximaal 0,4% stijgen. Zo wordt het percentage dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in zijn rapport naar voren had geschoven, meteen ook bevestigd.

De automatische indexaties die een gevolg zijn van sectorale cao’s, blijven naast de loonnorm bestaan.

Uitsluitingen van de loonnorm

Een aantal zaken worden door de regering via een wetsontwerp bewust buiten de berekening van het loonnormpercentage gehouden. Dat voorstel ligt nu voor bij de Raad van State, maar zal normaal in zijn huidige vorm in het Staatsblad verschijnen.

Deze uitzonderingen staan in het wetsontwerp:

 • de coronapremie;
 • het ‘vaccinatieverlof’ of de tijd die werknemers nodig hebben om zich te laten vaccineren;
 • alle andere COVID-19-gerelateerde tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen, die een loonkostenverhogend element bevatten en waarover vóór 12 april 2021 een akkoord werd gesloten. Bijvoorbeeld:
  • eenmalige premies ter compensatie van de verhoogde arbeidsrisico’s of werkdruk (bijvoorbeeld in de grote distributieketens);
  • supplementen uitbetaald door de werkgever aan werknemers voor de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona);
  • gelijkstellingen van dagen tijdelijke werkloosheid voor de berekening van bepaalde voordelen, zoals eindejaarspremies.

De maatregelen die verbonden zijn met het verplicht telewerk zijn niet als loonkosten aan te merken en zijn dus niet in deze lijst opgenomen.

Deze uitzonderingen waren al in de wet opgenomen en blijven ook voor de nieuwe loonnorm behouden:

 • winstdeelnames;
 • verhoging van de loonmassa bij toename van het aantal personeelsleden;
 • de innovatiepremie (verlengd in de ‘afsprakennota’ voor 2021-2022);
 • de consumptiecheque;
 • het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (‘de loonbonus’);
 • de winstpremie.