My Liantis

Welzijn op het werk 08 juli 2019

Nieuwe regels voor jongeren op het werk

Sinds 30 juni 2019 zijn er nieuwe regels rond het welzijn en de veiligheid van jongeren op het werk. Het KB verscheen op 20 juni in het Belgisch Staatsblad en verduidelijkt een aantal bestaande punten uit de welzijnswetgeving.

Werkzaamheden verboden voor jongeren

De welzijnswetgeving bepaalt dat bepaalde handelingen, werkzaamheden, stoffen en gevaarlijke machines verboden zijn voor jongeren. Het nieuwe koninklijk besluit voert enkele wijzigingen door op dit vlak.

 • Jongeren mogen onder geen beding meer blootgesteld worden aan giftige stoffen - zoals lood, kwik, fluor, benzeen of asbest - voor zover het menselijk lichaam deze chemische agentia kan opnemen. Vroeger gold hier voor bepaalde stoffen een uitzondering op wanneer je als werkgever via een permanent meetsysteem kon bewijzen dat de grenswaarden niet overschreden werden. Deze uitzondering is nu dus weggevallen.
 • Landbouwmachines zijn toegevoegd aan de lijst met gevaarlijke machines. Jongeren mogen hier bijgevolg niet langer mee werken. Daarnaast zijn een aantal activiteiten die in de praktijk niet meer voorkomen, zoals bijvoorbeeld schilderen met loodwit, uit die lijst verdwenen.
Opgelet Algemene uitzonderingen blijven van toepassing. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer concrete handeling passen binnen een beroepsopleiding. Zo mag iemand die een opleiding schrijnwerkerij volgt binnen het kader van een leerovereenkomst een paneelzaag bedienen. Dit kan uiteraard enkel als aan een aantal strenge voorwaarden voldaan is (supervisie, bijzondere preventiemaatregelen, advies comité …).

Uitzondering op verboden werken door jobstudenten

De welzijnswetgeving beschouwt studenten-werknemers (jobstudenten) ook als jongeren. De verbodsbepalingen zijn voor hen dus ook van toepassing. Hierop geldt een specifieke uitzondering, op voorwaarde dat aan vier voorwaarden tegelijk voldaan wordt:

 1. De student-werknemer is minstens 18 jaar oud.
 2. De verboden handeling kadert binnen de studierichting.
 3. Er is een gunstig advies van het comité preventie en bescherming op het werk en de bevoegde preventieadviseur.
 4. Volgende acties zijn ondernomen:
  - Risicoanalyse waarin passende veiligheids- en preventiemaatregelen voor de betrokken jongere vastgesteld zijn.
  - De werkgever of een lid van de hiërarchische lijn moet controleren of deze maatregelen ook effectief zijn uitgevoerd.
  - De werkgever zorgt ervoor dat een ervaren werknemer de student-werknemer begeleidt tijdens de uitvoering van de verboden handeling.

Besturen van transpalletten en platformtrucks door jobstudenten

Vroeger was er heel wat onduidelijkheid over gemotoriseerde transpalletten en pallettrucks. Hieronder vallen alle toestellen die geschikt zijn voor het laden en lossen van vrachtwagens, in een magazijn of op een evenement. Voortaan beschrijft de welzijnswetgeving netjes of jobstudenten hier al dan niet mee mogen rijden.

Jobstudenten ouder dan 18 jaar mogen gemotoriseerde transpalletten en platformtrucks niet bedienen, tenzij:

 • de maximumsnelheid 6 km/u bedraagt voor een meelopende bestuurder of 16 km/u voor een meerijdende bestuurder;
 • het toestel over een bediening met dodemanssysteem beschikt;
 • de bestuurder de nodige verantwoordelijkheidszin vertoont en de gepaste opleiding kreeg;
 • de werkgever bijzondere preventiemaatregelen op maat van jongeren trof;
 • en het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk inwon.

Jobstudenten ouder dan 16 jaar mogen gemotoriseerde transpalletten niet bedienen, tenzij:

 • het gaat om een toestel met meelopende bestuurder en een maximumsnelheid van 6 km/u;
 • het toestel beschikt over een bediening met dodemanssysteem;
 • de bestuurder de nodige verantwoordelijkheidszin vertoont en de gepaste opleiding kreeg;
 • de werkgever bijzondere preventiemaatregelen op maat van jongeren trof;
 • en het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk inwon.