My Liantis

Verloning personeel 17 oktober 2023

Nieuw sectoraal akkoord voor de bedienden van het paritair comité voor kleding en confectie, PC 215

Het paritair comité voor kleding en confectie, PC 215, sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.

Wat betekent dit concreet voor jou?

Premie van 300 euro bij uitzonderlijk hoge winst

Als werkgever moet je jouw bedienden volgens het nieuwe sectorale akkoord een koopkrachtpremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 300 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) als je in 2022 uitzonderlijk hoge winst maakte.

Uitzonderlijk hoge winst: het resultaat van de vermenigvuldiging '300 euro x aantal VTE(*)' bedraagt maximaal 15% van de winst voor belasting (code 9903).

(*) aantal VTE bij het afsluiten van het boekjaar 2022 volgens de sociale balans. Indien het boekjaar niet overeenstemt met het kalenderjaar, wordt gekeken naar het boekjaar dat afsluit in 2022.

Premie van 200 euro bij hoge winst

Maakte je geen uitzonderlijk hoge winst, maar hoge winst, dan ken je jouw medewerkers een koopkrachtpremie van 200 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) toe.

Hoge winst: het resultaat van de vermenigvuldiging ‘200 euro x aantal VTE(*)' bedraagt maximaal 30% van de winst voor belasting (code 9903).   

(*) aantal VTE bij het afsluiten van het boekjaar 2022 volgens de sociale balans. Indien het boekjaar niet overeenstemt met het kalenderjaar, wordt gekeken naar het boekjaar dat afsluit in 2022.

Let wel:

 • Je bent bovenstaande premie niet verschuldigd als je onderneming in het boekjaar 2022 een overgedragen verlies heeft genoteerd.
 • Indien de koopkrachtpremie reeds werd toegekend in 2023, als voorafname op het sectoraal akkoord, dan mag je deze verrekenen met de sectorale koopkrachtpremie.

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant.

Individuele toekenningsmodaliteiten

Deze premie ken je toe aan de bedienden die tijdens het refertejaar van 1 november 2022 t.e.m. 31 oktober 2023 met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn en minstens 20 dagen effectieve tewerkstelling hebben. Er wordt een pro rata bedrag toegekend voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers en de werknemers die niet het volledige refertejaar gewerkt hebben.

Schorsingen worden gelijkgesteld met effectieve prestaties met uitzondering van arbeidsongeschiktheid van meer dan 3 maanden, te rekenen van de eerste dag van gewaarborgd loon, voltijds tijdskrediet en voltijds thematisch verlof.

Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde koopkrachtpremie volgens dezelfde modaliteiten.

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:

Koopkracht

Vanaf 1 januari 2024:

 • bedraagt de nominale waarde van maaltijdcheque 5 euro per gewerkte dag en valt door deze verhoging de toekenning van de dagvergoeding mobiliteit van 0,2479 € weg.
 • In de ondernemingen waar deze verhoging niet mogelijk is omdat het nominaal maximumbedrag van 8 euro reeds is bereikt, moet worden voorzien in een gelijkwaardig voordeel van 0,70 €. In deze ondernemingen kan de dagvergoeding mobiliteit van 0,2479 euro behouden blijven.

Mobiliteit

Vanaf 1 januari 2024:

 • bedraagt de fietsvergoeding 0,27 € per km met een beperking tot 40 km (heen en terug).
 • wordt het loonplafond voor de terugbetaling van de private vervoerskosten 40.000 €.

Sociaal Fonds

Vanaf 1 januari 2024:

 • heeft de werknemer recht op een bijkomende anciënniteitsdag vanaf 10 jaar sectoranciënniteit. Je kan de kost van deze bijkomende dag recupereren van het Sociaal Fonds.
 • wordt de dag anciënniteitsverlof vanaf 20 jaar ondernemingsanciënniteit berekend op basis van sectoranciënniteit en verhaald op het Sociaal Fonds.
 • heeft een werknemer met jonge kinderen tot en met 12 jaar recht op een sectorale opleg:
  • bij moederschapsrust, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, en vakantiekampen
  • 3 euro per dag en maximum 300 euro per jaar
  • tot en met 31 december 2024

Vorming

 • Vanaf 2023 heeft de werknemer recht op een individueel opleidingsrecht van 2,5 dagen per jaar. Dit recht wordt stelselmatig verhoogd tot 5 dagen per jaar in 2027.

Landingsbanen

 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar. 

SWT

 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 39 jaar in 2023 voor vrouwen.  
   
  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met  
  • een lange loopbaan van 40 jaar 
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar 
  • een zwaar beroep of nachtarbeid (of medische arbeidsongeschiktheid in PC 124) én een loopbaan van 33 jaar. 

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.  

Meer informatie?

Als klant, kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘215000’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.