My Liantis

Verloning personeel 28 oktober 2021

Nieuw sectoraal akkoord voor de bakkerijsector

Er is een nieuw sectoraal akkoord voor de bakkerijsector (PC 118.03) voor de periode 2021-2022. In deze cao is onder meer bepaald dat je jouw medewerkers een consumptiecheque moet bieden wanneer je bedrijf in 2020 winst maakte. We zetten alle nieuwigheden uit het akkoord voor jou op een rij.

Coronapremie: 150 euro consumptiecheques

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuwe akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 150 euro. Deze premie moet je schenken aan elke werknemer die voltijds aan de slag was tijdens het volledige refertejaar 2020 én als jouw bedrijf op groepsniveau winst maakte in 2020. Dit kan je verifiëren aan de hand van je inkomsten (voor aftrek van rente en belastingen of EBIT) onder de code 9901 van je resultatenrekening. Je accountant kan je hierin bijstaan.

Je kan er ook voor kiezen om een bedrag hoger dan 150 euro toe te kennen, maar dan moet je dit onderhandelen in een ondernemings-cao.

Uiterlijk op 15 november 2021 moet je aan jouw medewerkers laten weten of je de coronapremie al dan niet zal toekennen. Via deze link kan je een model downloaden om je medewerkers te informeren.

Andere belangrijke maatregelen

Natuurlijk zitten er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen:

 • De minimumlonen en werkelijk betaalde lonen van de arbeiders tewerkgesteld in de grote bakkerijen en banketbakkerijen stijgen met 7 cent vanaf 1 januari 2022.  De minimumlonen en werkelijk betaalde lonen van de arbeiders tewerkgesteld in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen stijgen met 6 cent vanaf 1 januari 2022. Liantis past de lonen automatisch aan met ingang van 1 januari 2022, zodra we de effectieve bedragen van de nieuwe loonbarema’s kennen.
 • Voor het kalenderjaar 2021 wordt de koopkrachtverhoging van 0,4% ingevuld via een eenmalige brutopremie van 150 euro voor een werknemer die voltijds aan de slag was tijdens het volledige refertejaar 2021 (effectieve plus gelijkgestelde prestaties). Als je uiterlijk op 31 december 2021 een ondernemings-cao afsluit, kan je de eenmalige brutopremie van 150 euro en/of de forfaitaire loonsverhoging van de reële lonen omzetten in een gelijkwaardig alternatief. De opwaardering van de coronapremie kan hierin aan bod komen.
 • Vanaf 1 februari 2022 stijgt de minimale werkgeverstussenkomst in het privévervoer naar 70% van het tarief van een treinkaart in 2de klasse. 
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt de kledijvergoeding als volgt verhoogd:
  • 4,13 euro voor het ter beschikking stellen van de werkkledij
  • 4,88 euro voor het onderhoud.
 • De sector wil verder inzetten op werkbaar werk. Bedrijven met een vakbondsafvaardiging moeten hun cao rond werkbaar werk (bepaalde duur) hernieuwen of hun cao rond werkbaar werk (onbepaalde duur) evalueren en optimaliseren. Bij gebrek aan een ondernemings-cao, een hernieuwing of optimalisatie van het bestaande akkoord, wordt een sanctie van 0,10% van de loonmassa opgelegd. 
 • Pas bevallen werkneemsters die 12 uren presteren in de weekendploeg, hebben voortaan recht op 3 borstvoedingspauzes.
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verricht hebben (of die medisch arbeidsongeschikt zijn in PC 124), kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar. 
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, vroeger ook wel gekend als het brugpensioen) blijft in 2021 mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaa  n van 40 jaar voor mannen en van 37 jaar voor vrouwen.
   
  Het SWT is ook mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met
  • een lange loopbaan van 40 jaar; 
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar; 
  • een zwaar beroep of nachtarbeid (of medische arbeidsongeschiktheid in PC 124) én een loopbaan van 33 jaar. 

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een beperking is al mogelijk vanaf 58 jaar. 

 • Na 5 jaar anciënniteit bouwt een medewerker al eindeloopbaandagen op.
 • Ook in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen worden vanaf 1 januari 2022 eindeloopbaandagen ingevoerd vanaf 5 jaar anciënniteit:
  • 3 eindeloopbaandagen op 59 jaar
  • 4 eindeloopbaandagen op 62 jaar.
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt het collectief opleidingsrecht uitgebreid naar 5 dagen. 2 van deze 5 dagen kunnen de medewerkers een individuele opleiding volgen.
 • Weekendwerkers hebben recht op syndicale vorming tijdens de week met betaling van loon (basismaandloon omgerekend naar uurloon x aantal uren gevolgde opleiding). Het sociaal fonds betaalt de loonkost voor deze uren syndicale vorming volledig terug.