My Liantis

Verloning personeel 23 november 2021

Nieuw sectoraal akkoord voor het aanvullend paritair comité voor de bedienden

Er is een nieuw sectoraal akkoord voor het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) voor de periode 2021-2022. In deze cao is onder meer bepaald dat je jouw medewerkers een consumptiecheque moet bieden wanneer je bedrijf in 2019 én 2020 winst maakte en de omzet is gestegen. We zetten alle nieuwigheden uit het akkoord voor jou op een rij.

Coronapremie: consumptiecheques van 125 of 250 euro

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuwe sectorale akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques als jouw bedrijf voldoet aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden:

 • Je behaalde een positieve bedrijfswinst (code 9901) in 2019 én in 2020.
 • De omzet (code 70), of de brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, steeg in 2020 met minstens 5% ten opzichte van 2019. De stijging van de omzet of de brutomarge dient op autonome wijze te zijn behaald en dus niet “kunstmatig” (door middel van een fusie of overname).

Je accountant kan je hierin bijstaan.  

 • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met minstens 5%? Dan bedraagt de coronapremie 125 euro.
 • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met ten minste 10% is gestegen? Dan bedraagt de coronapremie 250 euro.

Deze premie moet je schenken aan elke werknemer die in dienst is op 30 november 2021 en naar rato van de prestaties tijdens de periode 1 december 2020 en 30 november 2021 (effectieve plus gelijkgestelde prestaties, zoals in het kader van de regeling rond de eindejaarspremie waarbij de periodes van tijdelijke werkloosheid ook worden gelijkgesteld met effectieve prestaties). Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30 november 2021.

De coronapremie wordt uitgereikt uiterlijk op 31 december 2021 in de vorm van consumptiecheques.

Heb je in jouw onderneming al een coronapremie toegekend, dan wordt deze in mindering gebracht van de hoger vermelde bedragen.

Uiterlijk op 15 december 2021 moet je aan de syndicale delegatie informatie verstrekken rond de coronapremie. Heb je geen syndicale delegatie, dan bezorg je deze informatie aan de medewerkers zelf.

Andere belangrijke maatregelen

Natuurlijk zitten er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen:

 • De minimumlonen/werkelijk betaalde lonen stijgen met 0,4% vanaf 1 december 2021. We passen de lonen automatisch voor jou aan zodra we de effectieve bedragen van de nieuwe loonbarema’s kennen.
  • Je kan er ook voor kiezen om de loonsverhoging van 0,4% in een gelijkwaardig voordeel aan je werknemers toe te kennen. Dat kan onder meer met (extra) maaltijdcheques, een groepsverzekering …
  • Als je voor dit gelijkwaardig voordeel kiest – en je hebt een syndicale delegatie in je onderneming – dan moet je uiterlijk op 30 november 2021 hierover een bedrijfsakkoord sluiten. Als je geen vakbondsafvaardiging hebt, moet je je werknemers inlichten over dit gelijkwaardig voordeel. Dat moet ten laatste gebeuren tegen 30 november 2021.
Gelieve voor 3 december 2021 mee te delen of je een gelijkwaardig voordeel zal toekennen aan je werknemers. Zonder tegenbericht passen we de loonsverhoging van 0,4% op 1 december 2021 toe wanneer we het loon voor de maand december berekenen.  Kies je ervoor om het extra loon toe te kennen als extra bijdrage in een groepsverzekering? Dan betekent dit voor jou als werkgever een beduidend lagere kost! Ook je medewerkers genieten van een groter voordeel. Voor meer informatie kan je terecht bij je vertrouwde klantenadviseur.
 • Voor de eindejaarspremie wordt de periode van tewerkstelling als uitzendkracht van tenminste zes maanden voortaan ook meegeteld om de vereiste anciënniteit te berekenen die recht geeft op een eindejaarspremie. Voorwaarde is wel dat de aanwerving volgt op de periode van uitzendarbeid én de uitgeoefende functie gelijkaardig is.
 • Het akkoord specifieert het aantal opleidingsdagen die je als werkgever moet voorzien. Dat aantal is afhankelijk van het totaal aantal werknemers:
  • In ondernemingen met minder dan 20 werknemers: een gemiddelde van 4,5 opleidingsdagen per voltijdse equivalent voor de komende twee jaar.
  • In ondernemingen met 20 of meer werknemers: een gemiddelde van zes opleidingsdagen per voltijdse equivalent voor de komende twee jaar.
  • In samenspraak met Cevora wordt een strategie ontwikkeld om een groter volume van werknemersopleidingen te voorzien.
 • De sociale partners moedigen ondernemingen aan om, wanneer zij telewerk invoeren, dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau.
  • Tegelijk formuleren de sociale partners een aanbeveling om binnen het CPBW overleg te organiseren rond deconnectie op het werk en alle actoren te sensibiliseren over de risico’s rond overdreven connectiviteit.
 • Vanaf 1 juli 2022 stijgt de fietsvergoeding van 0,10 euro naar 0,20 euro per effectief afgelegde km, met een maximum van acht euro per dag.
  • De jaarlijkse brutogrens om recht te hebben op een tussenkomst voor woon-werkverkeer met ander vervoer (eigen wagen …) wordt verhoogd tot 29.680 euro vanaf 1 januari 2022.
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar. 
 • Eerder werd ook al een sectorale cao gesloten die voorziet in een verlenging van de bestaande cao’s rond de diverse stelsels van tijdskrediet met motief.
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 37 jaar in 2021 voor vrouwen.  
  • Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met  
   • een lange loopbaan van 40 jaar;
   • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar;
   • een zwaar beroep of nachtarbeid én een loopbaan van 33 jaar.
  • Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.