My Liantis

Verloning personeel 24 november 2021

Nieuw sectoraal akkoord voor paritair comité voor de vrije beroepen

Er is een nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de vrije beroepen (PC 336) voor de periode 2021-2022. In deze cao is onder meer bepaald dat je jouw medewerkers een consumptiecheque moet bieden wanneer je bedrijf in 2019 én 2020 winst maakte en de omzet is gestegen. We zetten alle nieuwigheden uit het akkoord voor jou op een rij.

Coronapremie: consumptiecheques van 125 of 250 euro

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuwe sectorale akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques als jouw bedrijf voldoet aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden:

 • Je behaalde een positieve bedrijfswinst (code 9901) in 2019 én in 2020 (kalenderjaren).
 • De omzet (code 70), of de brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, steeg in 2020 met minstens 5% ten opzichte van 2019. De stijging van de omzet of de brutomarge dient op autonome wijze te zijn behaald en dus niet “kunstmatig” (door middel van een fusie of overname).

Je accountant kan je hierin bijstaan.  

 • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met minstens 5%? Dan bedraagt de coronapremie 125 euro.
 • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met ten minste 10% is gestegen? Dan bedraagt de coronapremie 250 euro.

Deze premie moet je schenken aan elke werknemer die in dienst is op 30 november 2021 en naar rato van de prestaties tijdens de periode 1 december 2020 en 30 november 2021 (effectieve plus gelijkgestelde prestaties). Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30 november 2021.

De coronapremie wordt uitgereikt uiterlijk op 31 december 2021 in de vorm van consumptiecheques.

Heb je in jouw onderneming al een coronapremie toegekend, dan wordt deze in mindering gebracht van de hoger vermelde bedragen.

Uiterlijk voor de toekenning moet je aan de syndicale delegatie informatie verstrekken rond de coronapremie. Heb je geen syndicale delegatie, dan bezorg je deze informatie aan de medewerkers zelf.

Andere belangrijke maatregelen

Natuurlijk zitten er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen:

 • De minimumlonen/werkelijk betaalde lonen stijgen met 0,4% vanaf 1 januari 2022. We passen de lonen automatisch voor jou aan zodra we de effectieve bedragen van de nieuwe loonbarema’s kennen.
  • Deze verhoging van de werkelijk betaalde lonen is niet van toepassing op de werknemers die in de periode 2021-2022 volgens bedrijfseigen modaliteiten een effectieve verhoging van het loon en/of andere voordelen toegekend krijgen die evenwaardig zijn.
  • De aanrekening van de voordelen gebeurt op basis van de totale kost van het voordeel op de loonkost van de loonverhoging én/of de éénmalige premie (= bruto + patronale RSZ). De bonussen in het kader van cao nr. 90, alsook de verhogingen in toepassing van de op anciënniteit/ervaring gebaseerde automatische jaarlijkse verhogingen die voortvloeien uit een op ondernemingsvlak verworven loonschaal, mogen niet worden aangerekend.
  • Gelieve tegen 3 december 2021 te laten weten of je al een gelijkwaardig voordeel toekent. Zonder tegenbericht, passen wij de loonverhoging van 0,4% voor je personeel toe. 
 • Voor de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het maandloon hoger is dan het minimumloon van de sector geldt:  
  • Een verhoging van het loon met 1,163% op 1 januari 2022, met een maximumbedrag van 38 euro. 
  • Een verhoging van het loon met 1,664% op 1 januari 2023, met een maximumbedrag van 55 euro. 
  • Op deze verhogingen mogen de effectieve verhogingen van het loon in respectievelijk 2021 en 2022 op ondernemingsvlak aangerekend worden. De verhogingen in toepassing van de op anciënniteit/ervaring gebaseerde automatische jaarlijkse verhogingen die voortvloeien uit een op ondernemingsvlak verworven loonschaal, niet.  
 • Het akkoord specifieert het aantal opleidingsdagen die je als werkgever moet voorzien. Dat aantal is afhankelijk van het totaal aantal werknemers:
  • In ondernemingen met minstens 10 en minder dan 20 werknemers: een gemiddelde van drie opleidingsdagen per voltijdse equivalent voor de periode 2021-2022.
  • In ondernemingen met 20 of meer werknemers: een gemiddelde van zes opleidingsdagen per voltijdse equivalent voor de periode 2021-2022.
 • Vanaf 1 juli 2022 zal een fietsvergoeding worden toegekend van 0,20 euro per effectief afgelegde km, met een maximumbedrag van acht euro per dag.
  • De modaliteiten van deze fietsvergoeding zijn te bepalen op ondernemingsvlak en de vergoeding is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten op het woonwerk traject, met uitzondering van de tussenkomst voor openbaar vervoer.
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten, zullen in een landingsbaan met uitkering kunnen stappen als ze jonger zijn dan 60 jaar. Eens de sectorale cao gesloten is, zal dat - zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking - mogelijk zijn vanaf 55 jaar mits vijf jaar anciënniteit in de onderneming. 
 • De bestaande stelsels van tijdskrediet met motief zullen worden verlengd tot en met 31 december 2023.
 • De sector zal ook intekenen op het stelsel van de Vlaamse aanmoedigingspremies in het kader van tijdskrediet.
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 37 jaar in 2021 voor vrouwen.  
  • Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met:  
   • een lange loopbaan van 40 jaar;
   • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar, mits ondernemings-cao;
  • Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.
 • De sociale partners engageren zich om werk te maken van een sectorale minimumloonschaal op basis van de functieclassificatie. De effectieve invoering hiervan zal echter maar een onderdeel vormen van de sectorale onderhandelingen 2023-2024.