My Liantis

Sociaal statuut 10 januari 2019

Nieuwe bijdragetabel 2019

Naar jaarlijkse gewoonte is onze bijdragetabel geüpdatet met de cijfers van 2019.

Zijn er nieuwigheden?

De afgelopen jaren zijn de sociale bijdragen voor zelfstandigen geleidelijk aan verlaagd. Terwijl een gevestigde zelfstandige in 2015 nog 22% aan sociale bijdragen betaalde, betaalt hij sinds vorig jaar nog maximum 20,5% van het netto belastbaar inkomen aan sociale bijdragen. Daarbij maken we geen onderscheid meer tussen starters en gevestigde zelfstandigen.

Op 1 januari 2019 zijn er geen veranderingen doorgevoerd. We herhalen daarom kort de belangrijkste veranderingen van de afgelopen jaren:

 • Het bijdragepercentage is gedaald van 22% tot 20,5%.
 • Op 1 januari 2017 is het voordelige statuut van de student-zelfstandige in het leven geroepen. Studenten moeten onder dit statuut geen sociale bijdrage betalen zolang hun netto belastbaar jaarinkomen lager is dan 6.923,69 euro (cijfer 2019).
 • Sinds 1 januari 2018 zijn er extra verminderingsdrempels waarop je klant een verlaagde voorlopige bijdrage kan betalen. Een zelfstandige in hoofdberoep heeft dankzij deze toevoeging nu de keuze uit de volgende drempels (cijfers 2019):
  • 13.847,39 euro
  • 17.446,62 euro
  • 21.981,36 euro
  • 27.694,78 euro
  • 39.166,34 euro
  • 55.389,56 euro
 • Sinds 1 april 2018 kunnen starters in hoofdberoep, de zogenaamde primostarters, terugvallen op een verlaagde minimumbijdrage tijdens de eerste 4 kwartalen van aansluiting. In 2019 bedraagt deze minimumbijdrage 380,96 euro per kwartaal (berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van 7.150,87 euro).

Voortdurende herzieningen, zelfs tot na de stopzetting

Sinds 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend op het netto belastbaar beroepsinkomen van het jaar zelf. Dit inkomen wordt zo’n twee jaar later officieel vastgesteld door de fiscale administratie. In afwachting van die definitieve inkomsten rekent Liantis voorlopige sociale bijdragen aan. Zodra we het officiële inkomen kennen, worden de voorlopige sociale bijdragen herzien. Daardoor zal je klant ook na zijn stopzetting nog herzieningen ontvangen voor de sociale bijdragen van de jaren vóór zijn stopzetting.

De afgelopen jaren bestond er een overgangsmaatregel: wie ten laatste op 1 januari 2019 met pensioen ging, kon vragen om geen herzieningen te ontvangen na de ingangsdatum van zijn pensioen. Deze tijdelijke maatregel is intussen afgelopen.

De voorlopige sociale bijdrage verlagen

Wie aan de hand van concrete bewijsstukken aannemelijk kan maken dat zijn beroepsinkomen in het bijdragejaar onder één van de wettelijk vastgelegde drempels zal liggen, kan een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen aanvragen.

Nieuw: via My Liantis  kan je de sociale bijdragen van jouw klanten zelf wijzigen zonder dat je hiervoor bewijsstukken moet toevoegen. Dit kan nog voor het voorbije jaar 2018. Een aanpassing voor het jaar 2019 is mogelijk vanaf eind januari.

Opgelet: stel je klant vroeg een vermindering van zijn voorlopige bijdrage maar nu blijkt dat zijn werkelijke inkomen van dit jaar toch meer bedraagt dan het inkomen waarop de verminderde voorlopige bijdragen berekend werden. Weet dan dat we naast de herzieningsbijdragen ook nog verplicht een verhoging dienen aan te rekenen op de gevorderde supplementen omdat de bijdragen onterecht verminderd zijn. Deze verhoging bestaat uit een eenmalige verhoging van 7% en een verhoging van 3% te rekenen vanaf 1/1/2020 tot en met het kwartaal voorafgaand aan de regularisatie op basis van het werkelijk inkomen.

Indien je in de loop van het jaar waarvoor de vermindering toegekend werd toch vaststelt dat de inkomsten van je klant hoger zullen zijn, kan je hem nog vrijwillig laten bijbetalen. Bij de berekening van de verhogingen zal in dat geval rekening gehouden worden met bijbetalingen tot en met 31 december van het bijdragejaar.

Handige tools

Via onze website en op jouw persoonlijk portaal My Liantis kan je de sociale bijdragen van je klanten simuleren en optimaliseren. Deze tools worden eveneens up-to-date gebracht. Tegen eind januari vind je ook daar al de nieuwe cijfers!