My Liantis

Accountancy en boekhouding 06 december 2019

Nieuwe btw-nummers in Nederland vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 zullen alle Nederlandse btw-plichtigen die handelen als natuurlijk persoon een nieuw btw-nummer moeten gebruiken. Facturen die door een Nederlandse leverancier of dienstverrichter worden opgemaakt of aan een Nederlandse afnemer worden uitgereikt zullen melding moeten maken van het nieuwe nummer. Voor rechtspersonen wijzigt er niets.

Waarom komt er een nieuw btw-nummer?

Het huidige btw-nummer voor ondernemingen als natuurlijk persoon is gebaseerd op het socialezekerheidsnummer van de betrokken persoon. Volgens de instantie die de privacywetgeving controleert is dat nummer hoofdzakelijk bedoeld voor de communicatie tussen burgers en de overheid. Door het gebruik van datzelfde nummer voor de btw gaat die communicatie echter verder dan dat. Het wordt met name ook meegedeeld aan klanten en leveranciers. Dat strookt niet met de regels die de privacy van burgers moeten beschermen.

btw-nummer wordt losgekoppeld van socialezekerheidsnummer

De Nederlandse belastingdienst heeft daarom beslist om het btw-nummer los te koppelen van dat persoonlijke nummer. Voor al die ondernemingen zal er een nieuw btw-nummer worden toegekend. Het nieuwe nummer zal verplicht moeten gebruikt worden met ingang van januari 2020. Het oude nummer zal wel nog blijven bestaan, maar zal enkel nog als “omzetbelastingnummer” gebruikt kunnen worden voor de communicatie met de belastingdienst. Nederlandse zelfstandige ondernemers zullen dan twee nummers hebben. Aan leveranciers en op verkoopfacturen zal het nieuwe nummer moeten meegedeeld worden.

Gevolgen voor Belgische ondernemingen

Uiteraard heeft deze aanpassing ook gevolgen voor Belgische ondernemingen die goederen of diensten leveren aan de betrokken Nederlandse ondernemingen. Dat is het gevolg van de recente implementatie van enkele “quick fixes” vanuit Europa in onze btw-wetgeving. Zo wordt er onder meer voor de toepassing van de btw-vrijstelling bij de intracommunautaire leveringen vanaf volgend jaar geëist dat de factuur het correcte btw-nummer van de afnemer vermeldt. Als de factuur niet het juiste btw-nummer vermeldt mag je met andere woorden geen gebruik maken van de regeling waarbij de btw wordt verlegd naar de lidstaat waar je afnemer is gevestigd. Het is dus belangrijk om tijdig het btw-nummer van je Nederlandse afnemer bij te werken.

Ook voor intracommunautaire diensten stelt zich dit probleem. Die diensten worden geacht plaats te vinden in het land waar de belastingplichtige afnemer zich bevindt. Daarbij speelt de correcte vermelding van het btw-nummer van de afnemer een belangrijke rol. Zoniet kan men verplicht zijn om de regels voor de levering van diensten aan een particuliere klant te moeten toepassen. In plaats van de btw te moeten verleggen, zou dat betekenen dat men Belgische btw moet aanrekenen voor de geleverde dienst.