My Liantis

Verloning personeel 03 januari 2023

Nieuwe loongrenzen Arbeidsovereenkomstenwet

Op 1 januari 2023 stijgen de loongrenzen van het concurrentiebeding, het scheidsrechterlijk beding en het scholingsbeding uit de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit komt door de jaarlijkse indexering.

Wat verandert er concreet?

Loongrenzen van het concurrentiebeding van arbeiders en bedienden (art. 65 en 104 Arbeidsovereenkomstenwet)

Wanneer het bruto jaarloon van je bediende of arbeider niet hoger ligt dan 39.353 euro, wordt sinds 1 januari 2023 het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst als niet-bestaande beschouwd.

Ligt het bruto jaarloon tussen 39.353 euro en 78.706 euro? Dan mag het beding alleen worden toegepast op de categorieën van functies of functies die door een in het paritair (sub)comité gesloten cao bepaald zijn.

Is het bruto jaarloon hoger dan 78.706 euro, dan is er een rechtsgeldig concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, behalve voor de functies die bij een in het paritair (sub)comité gesloten cao uitgesloten zijn of in uitzonderlijke gevallen via een ondernemings-cao.


Loongrenzen van het scheidsrechterlijk beding van bedienden (art. 69 Arbeidsovereenkomstenwet)

Er geldt een verbod voor werknemers en werkgevers om er zich vooraf toe te verbinden om geschillen die uit de overeenkomst kunnen ontstaan, voor te leggen aan scheidsrechters.

Vanaf 1 januari 2023 is dit niet van toepassing op bedienden van wie het bruto jaarloon hoger is dan 78.706 euro en wanneer die zich met het dagelijks beheer van de onderneming bezighouden of beheerverantwoordelijkheid dragen in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming.
 

Loongrenzen betreft de toepassing van het scholingsbeding (art. 22 Arbeidsovereenkomstenwet)

Het scholingsbeding wordt vanaf 1 januari 2023 als onbestaande beschouwd wanneer het bruto jaarloon van de werknemer niet hoger is dan 39.353 euro.

Het scholingsbeding is niet geldig wanneer het gaat over een opleiding voor het uitvoeren van een functie die in de lijst van knelpuntberoepen staat.

Geïndexeerd bedrag in 2023 Impact op
39.353 euro concurrentiebeding en scholingsbeding (art. 22bis, 65 en 104 Arbeidsovereenkomstenwet)
78.706 euro concurrentiebeding en scheidsrechterlijk beding (art. 65 en 69 Arbeidsovereenkomstenwet)