My Liantis

Personeelsbeleid 04 oktober 2022

Nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid door energiecrisis

Op vrijdag 30 september keurde de regering de nieuwe vorm van tijdelijke economische werkloosheid ‘energie’ definitief goed. Je kan deze nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid voorlopig toepassen tot en met 31 december 2022.

Nieuw systeem

Je kan dit nieuwe systeem zowel voor je arbeiders als voor je bedienden toepassen als je een energie-intensief bedrijf bent. Concreet moet je ofwel:

 • de aankoop van energieproducten (wat ruimer is dan aardgas en elektriciteit) minstens 3% van de toegevoegde waarde van het bedrijf uitmaken voor 2021;
 • kunnen aantonen dat de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin je gebruik maakt van de tijdelijke werkloosheid energie, verdubbeld is ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar. Je vergelijkt dus je energiefactuur voor de periode 1 juli 2022 tot 30 september 2022 met de factuur voor de periode 1 juli 2021 tot 30 september 2021.

Welke regeling kan je invoeren?

Je kan:

 • een regeling van volledige schorsing invoeren voor maximum vier weken;
 • een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren, waarbij er minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken wordt gewerkt (regeling ‘grote schorsing’), voor maximum drie maanden.

Na die termijn van vier weken of drie maanden kan je onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid invoeren, zonder eerst een verplichte werkweek te hoeven invoeren.

Welke acties moet je ondernemen om dit te kunnen toepassen? 

 • Je zal voorafgaandelijk (= vóór de aanvraag tijdelijke werkloosheid) een formulier ‘C106A ENERGIE’ moeten indienen bij de RVA waarin je op eer verklaart dat je aan één van de bovenvermelde voorwaarden voldoet. Deze aanvraag moet je met een aangetekende brief of via e-mail bezorgen, in principe ten minste vijf kalenderdagen voordat je de eerste mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid verstuurt naar de RVA: C106A-Energie | Documentatie | RVA De RVA heeft aangekondigd dat je de mededeling van de voorziene economische werkloosheid naar de RVA en naar de medewerkers kan doen vanaf het ogenblik dat je van de RVA een ontvangstbevestiging van de indiening van het formulier C106A-ENERGIE hebt ontvangen.
 • Je brengt je medewerkers hiervan op de hoogte, door de bekendmaking van de werkloosheid uit te hangen op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, en dat minstens 3 kalenderdagen vóór de 1ste voorziene werkloosheidsdag (de dag van de kennisgeving en de eerst voorziene werkloosheidsdag niet inbegrepen). 
 • Op dezelfde dag van de aanplakking voor je medewerkers, verstuur je een aanvraag economische werkloosheid ‘energie’ naar de RVA. Dit kan via je vertrouwde klantenadviseur bij Liantis. Wil je vanaf maandag 10 oktober 2022 economische werkloosheid ‘energie’ toepassen? Dan moet je ten laatste op woensdag 5 oktober een e-mail sturen naar je vertrouwde klantenadviseur om de aanvraag in orde te brengen. Je kan deze aanvraag ook zelf uitvoeren via de RSZ-website. Dit moet ten laatste op donderdag 6 oktober 2022 gebeuren. Het is belangrijk om je vertrouwde klantenadviseur hiervan op de hoogte te brengen.
 • Op dezelfde dag van de kennisgeving aan de medewerkers, meld je aan de ondernemingsraad (of aan de vakbondsafvaardiging, als er geen ondernemingsraad is in je bedrijf) de economische reden die de toepassing van de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen.Je deelt de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tijdig mee aan de RVA. De mededeling moet je versturen:    
  • ofwel op de eerste dag van de effectieve schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; 
  • ofwel de volgende werkdag; 
  • ofwel, als je met zekerheid weet dat de werknemer werkloos zal zijn, ten vroegste de vijfde werkdag die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag.  De elektronische tool op de RSZ-site aanvaardt de mededeling als ze ten vroegste de zevende kalenderdag die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag is verstuurd.  
 • Je kan dit zelf in orde brengen via de RSZ-website. Lukt dit niet, neem dan zeker contact op met je vertrouwde klantenadviseur bij Liantis.
 • De elektronische aangifte ‘ASR 5’ die je op het eind van elke maand moet uitvoeren, nemen wij bij Liantis voor onze rekening. Op de loonopgave vermeld je voor de dagen tijdelijke werkloosheid ‘energie’ de looncode ‘0663 werkloosheid-energie’.

Werkloosheidsuitkeringen en supplement

Voor dit nieuwe systeem van tijdelijke werkloosheid, worden de werkloosheidsuitkeringen verhoogd van 65% naar 70%. Dit geldt niet voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid. Daarnaast moet jij of het sectoraal fonds per tijdelijke werkloosheidsdag een toeslag van minimaal 6,22 euro betalen per medewerker (het kan zijn dat je sector een hogere vergoeding voorziet).  

Keuzemogelijkheid

Dit is dus een nieuw systeem, naast het klassieke systeem van economische werkloosheid. Als werkgever heb je dus de keuze om een beroep te doen op het nieuwe systeem of op het al dan niet versoepelde, klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk.

Heb je vandaag nog een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen lopende (algemeen stelsel of overgangsstelsel) en wens je over te schakelen naar de tijdelijke werkloosheid ‘energie’? vergeet dan zeker niet een nieuwe mededeling tijdelijke werkloosheid ‘energie’ te versturen zoals hiervoor aangegeven, nadat je het ‘C106A-Energie’-formulier aan de RVA hebt bezorgd.

Onterecht gebruik

Ook al moet je bij je aanvraag niet bewijzen dat je effectief aan één van de criteria voldoet, de RVA kan dit nadien wel controleren.  Heb je onterecht gebruik gemaakt van deze nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid, kan de RVA de ten onrechte betaalde bruto werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks terugvorderen. Je zal bijgevolg ook het loon voor deze dagen moeten uitbetalen aan je werknemers terwijl je slechts het nettobedrag van de aan de RVA terugbetaalde uitkeringen kan inhouden op het nettoloon. Bekijk dus zeker samen met je vertrouwde accountant of je aan één van de vereiste criteria voldoet.