My Liantis

Verloning personeel 03 april 2019

Ontwerp van loonakkoord lijkt gered

Nadat de achterban van de socialistische vakbonden het ontwerp van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de periode 2019 – 2020 eerst niet goedkeurden, valt er nu toch een oplossing uit de bus. Enerzijds door een ingreep van de regering, anderzijds door een compromis van de vakbonden.

Eerder nog afgekeurd

De socialistische vakbonden ABVV en FGTB keurden het ontwerpakkoord eerst af. Ze konden zich niet vinden in twee concrete maatregels: de maximale loonstijging van 1,1% en de verhoging van de minimumlonen met datzelfde percentage.

Nu toch compromis

Toch lijkt er nu een einde te komen aan de impasse rond de lonen. Het ABVV aanvaardt alle andere maatregelen van het loonakkoord. De loonsverhoging van 1,1% - waarmee de vakbond zich nog steeds niet kan verzoenen - zal de regering opleggen in een koninklijk besluit. Het definitieve akkoord tussen de sociale partners over de verhoging van de minimumlonen komt er wellicht pas na 15 juni, na de verkiezingen.

Loonakkoord gered

Doordat de regering de loonnorm van 1,1% vastlegde in een KB, kunnen ze alle andere afspraken in het loonakkoord nu uitvoeren zoals overeengekomen. Het gaat dan voornamelijk om de soepelere regeling rond SWT (het voormalige brugpensioen) bij bedrijven in moeilijkheden en werknemers met zware beroepen, en de landingsbanen.

Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken van 100 naar 120 uur per jaar en ook de tussenkomst in het woon-werkverkeer met de trein zal vanaf 1 juli stijgen. Ook zullen de uitkeringen en de pensioenen stijgen door de verdeling van de welvaartsenveloppe. Daarmee kunnen nu ook de sectorale onderhandelingen van start gaan.

Acties op 14 mei

Ondanks dit compromis, kondigde de socialistische vakbond wel al meteen een nationale actiedag aan op 14 mei, “voor koopkracht en tegen ongelijkheid”.