My Liantis
Overbruggingsrecht voor de maand juni Het overbruggingsrecht werd verlengd tot juni 2020, maar je moet er een nieuwe aanvraag voor indienen. Dat is voorlopig nog niet mogelijk. We sturen je ten laatste op 15 juni 2020 een e-mail met praktische info voor jouw nieuwe aanvraag. Droit passerelle pour le mois de juin Le droit passerelle a été prolongé jusqu’en juin 2020, mais vous devez introduire une nouvelle demande. Ceci n’est pour l’instant pas encore possible. Le 15 juin 2020 au plus tard, nous vous enverrons un e-mail contenant des informations pratiques pour votre nouvelle demande.

Sociaal statuut 20 mei 2020

Overbruggingsrecht in de coronacrisis

Van 1 maart tot en met 30 juni 2020 gelden door de coronacrisis soepelere regels voor de toekenning van het overbruggingsrecht. We zetten alles voor jou op een rij.

Voor wie?

Als je in België bijdragen verschuldigd bent en je tot een van de volgende categorieën behoort, kan je het volledige overbruggingsrecht aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Dit geldt ook wanneer je pas na 1 januari 2019 startte of wanneer je nog onbetaalde sociale bijdragen hebt.

Zelfstandigen uit de volgende categorieën hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een half overbruggingsrecht:

 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling met bijberoep (art. 37);
 • student-zelfstandigen;
 • gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste;
 • 65-plussers zonder pensioen.

Overbruggingsrecht in tijden van corona

Je hebt voor de maanden maart, april, mei en/of juni recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

 • Ofwel in de horeca werkt, zelfs wanneer je niet helemaal sluit (je biedt bv. afhaalmaaltijden aan, levert aan huis of je hotel blijft open).
 • Ofwel in een andere sector werkt die rechtstreeks door de overheid verplicht is te sluiten, zelfs wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet (bijvoorbeeld een lesgever die zijn webshop nog uitbaat). 
 • Ofwel wanneer je wegens het coronavirus je activiteiten uit eigen beweging minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die zeven dagen geen enkele activiteit meer uitoefenen, behalve de volgende toegestane minimale activiteiten:
  • Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen. Bij de beoordeling gebruik je het best je gezond verstand.
  • Beperkte activiteiten, noodzakelijk voor het voortbestaan van de onderneming, en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails.

Je kan de uitkering alleen genieten wanneer je je activiteiten daadwerkelijk door de coronacrisis onderbreekt. Je jaarlijkse vakantie, het bouwverlof of onderhoudswerken en andere normale tijdelijke inactiviteit zijn geen onderbrekingen waardoor je recht hebt op de overbruggingsuitkering.

Geniet je het overbruggingsrecht, dan mag je als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot verder je loon ontvangen.

Je mag het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Je hebt recht op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot blijft. Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Wat als je een andere uitkering geniet?

Als zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende echtgenoot (aangesloten in het maxistatuut) of als zelfstandige in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd is, mag je het overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden met een andere uitkering combineren:

 • Het overbruggingsrecht wordt enkel toegekend wanneer je je zelfstandige activiteiten onderbreekt of moest onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis.
  Voorbeeld: ontving je bij aanvang van de coronacrisis al voltijdse uitkeringen moederschapsrust of mantelzorg? Dan waren je activiteiten al onderbroken en heb je geen recht op de overbruggingsuitkering. Genoot je daarentegen uitkeringen voor een halftijdse moederschapsrust of halftijdse mantelzorg, dan is het overbruggingsrecht combineerbaar met die halftijdse uitkeringen.
 • Het overbruggingsrecht is altijd combineerbaar met tijdelijke werkloosheid.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met de tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Er zijn drie mogelijke situaties:
  • Was je voltijds arbeidsongeschikt op het moment dat de coronacrisis begon? Dan behoud je je ziekte-uitkeringen. 
  • Word je arbeidsongeschikt terwijl je al recht hebt op de overbruggingsuitkering? Dan zal je pas vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand recht hebben op ziekte-uitkeringen.
  • Gaf de adviserend arts van je ziekenfonds de toestemming om deeltijds te gaan werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de overbruggingsuitkering, maar behoud je je ziekte-uitkering. Verwittig zo snel mogelijk je ziekenfonds dat je volledig bent gestopt met werken.

Welk uitkeringsbedrag ontvang je dan?

 1. Je werkt in de horeca of een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor elke maand waarin je minstens één dag verplicht gesloten was recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
 2. Je onderbreekt uit eigen beweging je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor elke maand waarin je je activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt.

Hoe aanvragen en wanneer mag je de uitbetaling verwachten?

De vlotste manier om je aanvraag overbruggingsrecht te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

Er worden wekelijks uitkeringen uitbetaald. De uitkeringen voor de maand mei worden ten laatste op woensdag 3 juni 2020 uitbetaald.

Overbruggingsrecht verlengd tot 30 juni 2020: je moet een nieuwe aanvraag indienen

Het overbruggingsrecht werd verlengd tot en met 30 juni 2020 voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of uit eigen beweging zeven opeenvolgende dagen zijn activiteit onderbreekt.

Deze keer wordt het overbruggingsrecht niet automatisch verlengd, je zal een nieuwe aanvraag moeten indienen. Ten laatste op 5 juni 2020 ontvang je van ons een e-mail met praktische informatie voor jouw nieuwe aanvraag.

De overbruggingsuitkering voor de maand juni zal begin juli 2020 worden uitbetaald.

Vlaamse premies tijdens de coronacrisis

De Vlaamse overheid voorziet ten slotte ook enkele eenmalige premies. Voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten, is er de hinderpremie.

Je moet die premie elektronisch aanvragen bij VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Je kan de hinderpremie combineren met het overbruggingsrecht. Je hebt recht op de hinderpremie wanneer je:

 • zelfstandige in hoofdberoep in een eenmanszaak bent.
 • zelfstandige in bijberoep in een eenmanszaak bent én je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betaalt (745,51 euro).
 • via een vennootschap werkt en jouw vennootschap minstens één werkende vennoot of één werknemer in dienst heeft.

De premie bedraagt 4.000 euro voor de periode tot en met 5 april 2020. Daarna heb je recht op 160 euro per extra verplichte sluitingsdag die samenvalt met een dag waarop je zaak normaal open is. Heb je meerdere vestigingen, dan kan je de hinderpremie voor elke vestiging aanvragen (met een maximum van vier bijkomende vestigingen).

Voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die tegen een omzetverlies van minstens 60% aankijken, voorziet de Vlaamse regering een compensatiepremie van 3.000 euro. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen, kunnen er een beroep op doen. Voor zelfstandigen in bijberoep met een bijdrage die lager ligt dan de minimumbijdrage hoofdberoep, geldt een premie van 1.500 euro, op voorwaarde dat de tewerkstelling als werknemer lager is dan 80%. De zelfstandige moet op eer verklaren dat zijn omzet van dit jaar, vergeleken met de omzet van vorig jaar, voor de periode vanaf 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 met minstens 60% is gedaald. Bij een startende zelfstandige wordt het omzetverlies afgemeten ten opzichte van het initieel financieel plan. De aanvraag verloopt via een online applicatie op de website van VLAIO. Ook voor alle concrete details kan je bij hen terecht.

De premies in Wallonië

De Waalse regering biedt een eenmalige forfaitaire vergoeding van 5.000 euro aan kleine ondernemingen en zelfstandigen die sterk getroffen zijn door de sluitingen wegens de coronacrisis. De betrokken activiteitensectoren worden bepaald in een lijst van NACE codes (bijvoorbeeld: horeca, kleinhandel, logies, reisagentschappen, kappers, en samenhangende activiteiten...). Alle vereiste voorwaarden staan vermeld op de website 1890.be

Je moet die premie online aanvragen bij het Waalse Gewest.

De uitkering kan gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht.

Bovendien voorziet de Waalse regering een eenmalige forfaitaire compensatievergoeding van 2.500 euro aan zelfstandigen en ondernemingen die hun activiteiten “aanzienlijk” hebben moeten onderbreken. 

Voor wie is deze compensatiesteun bestemd?

 • Voor zelfstandigen en zelfstandige zaakvoerders van (zeer) kleine ondernemingen die een aanvraag tot overbruggingsrecht hebben ingediend vóór 5 mei 2020 en het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart en april hebben ontvangen; 
 • Voor de ondernemingen (niet zelfstandige zaakvoerder) waarvan de meerderheid van de werknemers tijdelijk werkloos was door overmacht in maart en april 2020

De bijkomende steun van 2.500 euro kan niet worden gecumuleerd met de premie van 5.000 euro, noch met de coronapremie van een ander gewest.

Meer info op de website 1890.be.

Premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een premie van 4.000 euro toe aan ondernemingen die hun deuren volledig moeten sluiten als gevolg van de federale beslissingen in het kader van het coronavirus. De betrokken activiteitensectoren worden bepaald op basis van de NACE btw-codes. Het betreft een eenmalige premie per vestigingseenheid in het gewest. 

Je moet je premie elektronisch aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Deze premie kan gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent bovendien een eenmalige compensatiepremie toe van 2.000 euro aan zelfstandigen en ondernemingen, die  maximaal vijf voltijdse equivalenten tewerkstellen, die niet verplicht zijn om te sluiten, maar die hun activiteit door de coronamaatregelen aanzienlijk zien teruglopen. De exploitatiezetel moet gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Concreet is de toekenning van de premie onderworpen aan voorwaarden:  

 • Indien je zelfstandige bent en actief als natuurlijke persoon, of zelfstandig zaakvoerder van een bedrijf: je moet het volledige overbruggingsrecht hebben ontvangen voor de maanden maart of april
 • Indien je een onderneming bent (niet zelfstandige zaakvoerder), of een vereniging waarvan het bedrijfsdoel een economisch of commercieel karakter heeft en waarvan de overheidsfinanciering niet hoger is dan 50%: de meerderheid van de werknemers moet tijdelijk werkloos zijn door COVID-19. 

Deze premie van 2.000 euro kan niet worden gecumuleerd met de eenmalige premie van 4.000 euro, noch met een coronapremie van een ander gewest, of dat al dan niet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is. Je vindt meer informatie over de Brusselse coronacrisismaatregelen op de website ‘1819’.

Ten slotte wordt 3.000 euro steun toegekend aan de uitbaters van taxidiensten en diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur die vóór 19 maart 2020 een uitbatingsvergunning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekregen hebben.  Voor meer informatie over deze steun verwijzen wij je naar de website ‘1819’ en naar Brussel Mobiliteit: tel. 0800 94 001, of mobilite@sprb.brussels.

Andere maatregelen die je kan nemen om de impact van het coronavirus te beperken, lees je op www.liantis.be/corona.