My Liantis

Sociaal statuut 29 april 2021

De fiscale impact van het overbruggingsrecht

Binnenkort moet je je aangifte in de personenbelasting voor inkomensjaar 2020 indienen. Tijdens het crisisjaar 2020 ontvingen heel wat zelfstandigen sociale uitkeringen. Ontving jij in 2020 uitkeringen uitbetaald door Liantis? We helpen je graag op weg om die uitkeringen correct te vermelden in je fiscale aangifte. We leggen ook de link met de fiscale fiches 281.18 en/of 281.50 die je van Liantis ontving.

De algemene regel

Sociale uitkeringen die je als zelfstandige genoot en die werden uitbetaald door je sociaal verzekeringsfonds, moeten in de regel worden aangegeven in deel 1 van de belastingaangifte, in Vak IV, code 1271/2271. Die uitkeringen worden in de personenbelasting gezamenlijk belast (dus samen met je andere inkomsten) tegen de normale progressieve belastingtarieven.

Dat geldt zonder uitzondering voor uitkeringen in het kader van mantelzorg en geboorteverlof, de tijdelijke ouderschapsuitkering en het ‘klassiek’ overbruggingsrecht. Je geeft die uitkeringen dus steeds aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van je belastingaangifte.

Betaalde Liantis je in 2020 zulke uitkeringen uit? Dan ontvang je van ons een fiscale fiche 281.18 met vermelding van het in 2020 uitgekeerde bedrag.

Hoe zit het met het crisis-overbruggingsrecht?

Ook uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht worden in de regel gezamenlijk belast en geef je aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271. Maar er gelden een aantal specifieke uitzonderingen. Kijk welke situatie op jou van toepassing is.

Dan geef je alle uitkeringen die je in 2020 van Liantis ontving aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van je belastingaangifte. Er gelden in dit geval geen uitzonderingen.

Ontving je van Liantis enkel een fiscale fiche 281.18 óf een fiscale fiche 281.50?
Je moet het bedrag op de fiche vermelden onder code 1271/2271 van je aangifte in de personenbelasting.

Ontving je van Liantis een fiscale fiche 281.18 én een fiscale fiche 281.50?
Tel de bedragen op de twee fiches samen en geef de som aan bij code 1271/2271.

Ook als je je zelfstandige beroepsinkomen van 2020 in de personenbelasting aangeeft als ‘winst’ en/of ‘baten’, geldt als algemene regel dat je de uitkeringen die Liantis in 2020 heeft uitbetaald, aangeeft in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van je aangifte. Dat is niet alleen het geval voor uitkeringen mantelzorg en geboorteverlof en de tijdelijke ouderschapsuitkering, maar ook voor uitkeringen ontvangen in het kader van het ‘klassiek’ overbruggingsrecht én het crisis-overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (‘relance-uitkering’)

Voor twee specifieke types van crisis-overbruggingsrecht uitbetaald in 2020 is een uitzondering voorzien: het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting (inclusief het dubbele overbruggingsrecht) én het crisis-overbruggingsrecht wegens ‘vrijwillige’ onderbreking van minstens zeven dagen. Als je ‘winst’ en/of ‘baten’ aangeeft, dan zijn die specifieke uitkeringen (en enkel die) afzonderlijk belastbaar aan 16,5%.

Ontving je van Liantis een fiscale fiche 281.50?
Dan stemmen de uitkeringen overbruggingsrecht die in aanmerking komen voor de afzonderlijke belasting aan 16,5% overeen met het bedrag vermeld op fiche 281.50. Je geeft dat bedrag aan als ‘afzonderlijk belastbare vergoedingen’, in deel 2 van je aangifte in de personenbelasting:

  • Vak XVII, code 1605/2605 als je ‘winst’ aangeeft.
  • Vak XVIII, code 1655/2655 als je ‘baten’ aangeeft.

Ontving je van Liantis daarnaast ook een fiche 281.18?

Het bedrag vermeld op fiche 281.18 is gezamenlijk belastbaar en geef je aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van de aangifte.

Ontving je van Liantis enkel een fiscale fiche 281.18?

Raadpleeg de toelichting met tabel die je samen met de fiche ontving:

  • De bedragen vermeld in de rubrieken A tot en met E van de tabel, zijn gezamenlijk belastbaar. De som van die bedragen geef je aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van de aangifte.
  • Het bedrag vermeld in rubriek F van de tabel (‘crisis-overbruggingsrecht – gedwongen sluiting’) komt in aanmerking voor de afzonderlijke belasting aan 16,5% en geef je aan in deel 2 van je belastingaangifte:
    • Vak XVIII, code 1655/2655 als je ‘baten’ aangeeft.
    • Vak XVII, code 1605/2605 als je ‘winst’ aangeeft.

Opgelet: de afzonderlijke belasting aan 16,5% geldt maar voor zover is voldaan aan de fiscale ‘4x4-regel’. De uitkeringen die je op die manier aangeeft (dus onder code 1605/2605 of code 1655/2655) mogen niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of nettobaten van de vier voorgaande jaren.

Voorbeeld 1: Je geeft je inkomen van 2020 aan als ‘winst’. In 2020 ontving je het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting voor een bedrag van 10.000 euro. De som van je belastbare nettowinst van de jaren 2016 tot en met 2019 bedraagt 60.000 euro. Aangezien 10.000 euro minder is dan 60.000 euro, is het volledige bedrag van de uitkeringen crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting afzonderlijk belastbaar aan 16,5%. Je mag het bedrag van 10.000 euro aangeven bij code 1605/2605 (of 1655/2655 als je ‘baten’ aangeeft).

Voorbeeld 2: Je geeft je inkomen van 2020 aan als ‘baten’. In 2020 ontving je het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting voor een totaalbedrag van 15.000 euro. De som van je belastbare nettowinst van de jaren 2016 tot en met 2019 bedraagt 12.000 euro. De uitkeringen crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting zijn maar ter waarde van 12.000 euro afzonderlijk belastbaar aan 16,5%. Het saldo van 3.000 euro is gezamenlijk belastbaar als ‘baten’ (of ‘winst’ als je je inkomen als winst aangeeft).

  • Je mag 12.000 euro aangeven in deel 2, bij code 1655/2655 (of code 1605/2605 als je ‘winst’ aangeeft). Dit bedrag is afzonderlijk belastbaar aan 16,5%.
  • Het saldo van 3.000 euro moet je aangeven in deel 2, Vak XVIII, code 1661/2661 als je ‘baten’ aangeeft (deel 2, Vak XVII, code 1610/2610 als je ‘winst’ aangeeft). Dit bedrag is gezamenlijk belastbaar.

De uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht zijn niet belastbaar voor meewerkende echtgenoten.

Was je in 2020 meewerkende echtgenoot maxistatuut en ontving je in 2020 in die hoedanigheid uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht? Dan moet je die uitkeringen niet aangeven in de personenbelasting. Dit geldt voor alle types van crisis-overbruggingsrecht, zowel het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting als het crisis-overbruggingsrecht ter ondersteunging van de heropstart (‘relance-uitkering’).

Andere uitkeringen (in het kader van geboorteverlof en mantelzorg, ouderschapsuitkeringen, klassiek overbruggingsrecht) zijn wel belastbaar en geef je aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271.

Ontving je van Liantis een fiscale fiche 281.50?

Het bedrag vermeld op deze fiche moet je niet aangeven.

Ontving je van Liantis een fiscale fiche 281.18?

Raadpleeg dan de tabel in de toelichting bij de fiche 281.18: de bedragen vermeld in rubrieken E en F van de tabel  (‘crisis-overbruggingsrecht – relance’ en ‘crisis-overbruggingsrecht - gedwongen sluiting’) moet je niet aangeven.

De bedragen vermeld in de rubrieken A tot en met D van de tabel zijn wel (gezamenlijk) belastbaar, en geef je aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271.

Veelgestelde vragen

De fiscale behandeling van de uitkeringen crisis-overbruggingsrecht kan verschillen naargelang je bezoldigingen van bedrijfsleider, van meewerkende echtgenote, winst of baten aangeeft. Liantis kan onmogelijk weten op welke manier jij je inkomen van 2020 zal aangeven.

Om te bepalen of er in jouw geval een fiche 281.50 moest worden opgemaakt, hebben we ons noodgedwongen gebaseerd op informatie uit het verleden, afkomstig van de FOD Financiën. Het is perfect mogelijk dat jouw situatie intussen is gewijzigd. Gaf je bijvoorbeeld je inkomen van 2019 aan als ‘winst’ en/of ‘baten’, maar ben je intussen bedrijfsleider? Dan is de kans groot dat je een fiche 281.50 ontving voor eventuele uitkeringen crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting. Terwijl je op basis van je gewijzigde fiscale situatie (bedrijfsleider) geen fiche 281.50 zou verwachten.

De FOD Financiën vult een deel van je aangifte personenbelasting vooraf in op Tax-on-web, op basis van de gegevens van de fiscale fiches 281.18 en 281.50. Stel je vast dat die vooraf ingevulde gegevens niet correct zijn? Bijvoorbeeld omdat bepaalde bedragen op een verkeerde fiche werden vermeld, omdat je meewerkende echtgenoot was in 2020 enz. Aarzel dan niet om die gegevens rechtstreeks in je online belastingaangifte te corrigeren. Je hebt hiervoor geen gecorrigeerde fiches van Liantis nodig.

De fiscale behandeling van de uitkeringen crisis-overbruggingsrecht kan verschillen naargelang je bezoldigingen van bedrijfsleider, van meewerkende echtgenote, winst of baten aangeeft. Liantis kan onmogelijk weten op welke manier jij je inkomen van 2020 zal aangeven.

Om te bepalen of er in jouw geval een fiche 281.50 moest worden opgemaakt, hebben we ons noodgedwongen gebaseerd op informatie uit het verleden, afkomstig van de FOD Financiën. Het is perfect mogelijk dat jouw situatie intussen is gewijzigd. Stel dat je je inkomen van 2019 als ‘bezoldigingen van bedrijfsleiders’ aangaf: dan zal je geen fiche 281.50 ontvangen als je in 2020 crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting genoot, ook niet als je je inkomen van 2020 als ‘winst’ of ‘baten’ aangeeft.

De FOD Financiën vult een deel van je aangifte personenbelasting vooraf in op Tax-on-web, op basis van de gegevens van de fiscale fiches 281.18 en 281.50. Stel je vast dat die vooraf ingevulde gegevens niet correct zijn? Bijvoorbeeld omdat bepaalde bedragen op een verkeerde fiche werden vermeld, omdat je meewerkende echtgenoot was in 2020 enz. Aarzel dan niet om die gegevens rechtstreeks in je online belastingaangifte te corrigeren. Je hebt hiervoor geen gecorrigeerde fiches van Liantis nodig. 

Ontving je in 2021 uitkeringen die betrekking hebben op periodes van 2020 (bijvoorbeeld het overbruggingsrecht voor december 2020 werd maar in januari 2021 uitbetaald)? Enkel de uitkeringen uitbetaald tot en met 31 december 2020 zijn belastbaar als inkomen van 2020. Op de fiscale fiches 281 die je van Liantis ontvangt, worden enkel de uitkeringen uitbetaald tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 vermeld.

Uitkeringen die in 2021 worden uitbetaald, ongeacht de periode waarop ze betrekking hebben, moet je pas volgend jaar aangeven. Daar zal je volgend jaar, in 2022, een fiscale fiche voor ontvangen.

De uitkeringen die je ontving, maken geen deel uit van de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen als zelfstandige. Dat werd - ook voor het crisis-overbruggingsrecht - in januari 2021 bevestigd door de overheid. Die kwam daarmee terug op een eerder gecommuniceerd standpunt.

De 4X4-regel blijft gewoon van toepassing, ook al was je in 2020 nog geen 4 jaar actief als zelfstandige. Voor de jaren dat je nog geen nettowinst of baten had, kan je eenvoudigweg geen bedrag in rekening brengen.

De som van de nettowinst over de voorgaande 4 jaren bepaalt het plafond voor het inbrengen van uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht afzonderlijk belastbaar aan 16,5%. Het deel van de uitkeringen dat het plafond overschrijdt, is gezamenlijk belastbaar.

Opgelet: het gaat hier om de werkelijke nettowinst of nettobaten, zoals je die terugvindt op je aanslagbiljetten personenbelasting.

Voorbeeld 1: je startte in 2018 als zelfstandige en gaf in 2018 voor het eerst winst of baten aan. Om het plafond te bepalen, tel je de nettowinst of de nettobaten van 2018 en 2019 op. Aangezien je in 2016 en 2017 nog geen nettowinst of baten had, kan je voor die jaren geen nettowinst of baten in rekening brengen in het kader van de 4x4-regel.

Voorbeeld 2: je startte in 2020 als zelfstandige en geeft in 2020 voor het eerst nettowinst of baten aan. Aangezien je in de jaren 2016 tot en met 2019 geen nettowinst of baten had, is het plafond van de 4x4-regel gelijk aan 0 euro. De uitkeringen crisis-overbruggingsrecht die je in 2020 ontving, zijn integraal gezamenlijk belastbaar. Je komt niet in aanmerking voor de afzonderlijke belasting aan 16,5%.