My Liantis

Gezondheid 10 juli 2018

Preventie van burn-out: welke pilootprojecten zijn er gelanceerd?

De wetgever zet volop in op de preventie van burn-out. Daarom organiseren verschillende organisaties pilootprojecten die de problematiek kunnen aanpakken. Zo lanceerde na Fedris ook Möbius onlangs een oproep om kandidaten te werven voor hun pilootproject. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste initiatieven en uw mogelijkheden als werkgever.

Pilootproject Fedris: individuele begeleiding voor een werknemer

Via het project van Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) kan een werknemer een individuele begeleiding op maat krijgen door een burn-outbegeleider. Fedris draagt hierbij de (geplafonneerde) kosten. De begeleiding staat open voor werknemers die de eerste symptomen van een burn-out vertonen, of dreigen te vertonen. De werknemer moet nog aan het werk zijn of minder dan 2 maand arbeidsongeschikt zijn. Het traject is voorlopig enkel mogelijk voor werknemers die werken in een bank, een financiële instelling (behalve pensioenfonds en verzekeringen), een ziekenhuis of een woonzorgcentrum.

Als werkgever bent u niet verplicht om in te tekenen. U kan uw werknemers wel op de hoogte brengen, maar dit moet niet. De oproep naar uw medewerkers kan vrijblijvend: een werknemer kan, maar moet zich niet kandidaat stellen. Er geen deadline voorzien voor uw werknemers om zich kandidaat te stellen.

Pilootproject NAR: subsidie van € 8.000  voor werkgevers

De Nationale Arbeidsraad (NAR) roept werkgevers op om projecten in te dienen die voorkomen dat werknemers te kampen krijgen met psychosociale risico’s in het algemeen en burn-out in het bijzonder. Als werkgever kan u een subsidie krijgen van maximaal € 8.000. U moet zich wel laten ondersteunen door een projectbegeleider of een begeleidende organisatie.

Het gaat niet om een wettelijke verplichting. De oproep is vrijblijvend: als werkgever mag, maar moet u dus geen project indienen. Het project staat ook open voor alle werkgevers uit uiteenlopende sectoren. Het is evenwel nog steeds wachten op een definitief koninklijk besluit dat de voorwaarden voor het project concreet uitwerkt.

Intussen kan u als werkgever sinds juli 2018 wel al een aanvraag indienen via de website van de NAR. De projecten moeten ten laatste op 15 september ingediend zijn.

Pilootproject Möbius: initiatieven door dienstverleners en organisaties

Möbius roept organisaties op om creatieve en innovatieve initiatieven uit te werken die preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen kunnen aanpakken.

De oproep van Möbius is niet zozeer gericht aan werkgevers. Alle mogelijke belanghebbenden kunnen een project indienen: bedrijven, overheidsinstellingen, universiteiten, verzekeraars, psychiaters, patiëntenverenigingen, artsen, ziekenfondsen, interne diensten, externe preventiediensten,… Organisaties mogen ook samenwerken en ‘een overkoepelend project’ indienen. Dit draagt zelfs de voorkeur van Möbius weg.

De projecten mogen breder gaan dan enkel de preventie van burn-out: ook preventie van bore-out, workaholisme, depressie, stress, ... behoren tot de mogelijkheden Het gaat om alle arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen waarbij een link is met het werk, ook als het werk niet de enige oorzaak is van de aandoening.

De projecten en kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een budget tussen de € 10.000  en € 300.000. Kandidaten moeten zelf een objectieve raming maken van het kostenplaatje van hun project. Het project moet ten laatste op 21 september 2018 ingediend zijn.

Andere projecten?

Ook andere instellingen en organisaties zijn bezig met projecten: van de RIZIV, de FOD WASO, en Empreva tot de Hoge gezondheidsraad. Deze projecten zijn evenwel nog niet concreet of nog niet actief. Als werkgever kan u voorlopig dus nog niets ondernemen om in te tekenen op deze projecten.

Welke verplichtingen rond preventie van burn-out rusten er vandaag dan wel op werkgever?

Vandaag moet de werkgever verplicht:

  • een psychosociale risicoanalyse uitvoeren;
  • procedures voorzien voor informele of formele interventies;
  • preventiemaatregelen nemen, mocht dit nodig blijken uit een interventie, risicoanalyse of werksituatie;
  • het recht op overleg respecteren over de-connectie.

Niets belet dat u als werkgever toch al een preventiebeleid tegen burn-out uitwerkt. Wenst u hierover meer informatie of begeleiding? Neem dan zeker contact op met uw klantenadviseur.