My Liantis

Personeelsbeleid 01 juli 2021

RSZ-korting voor bedrijven met stijgend tewerkstellingsvolume

Om de tewerkstelling te bevorderen, voert de overheid in het derde kwartaal van 2021 een RSZ-vermindering in voor werkgevers die een specifieke stijging van hun tewerkstellingsvolume kunnen aantonen.

Om welke werkgevers gaat het?

Iedere werkgever uit om het even welke private sector komt in aanmerking, voor zover hij in het derde kwartaal van 2021 een stijging van het arbeidsvolume kan aantonen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021.

Hoe groot moet de stijging zijn?

De stijging van het tewerkstellingsvolume wordt bepaald aan de hand van de factor µ(glob). Die factor bevat het totaal aantal effectief gewerkte dagen, de door de werkgever betaalde dagen, de vakantiedagen, de onbetaalde inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering en de dagen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

Dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) of wegens gebrek aan werk zitten niet in de µ(glob) vervat. Door het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in het derde kwartaal af te bouwen, kan er dus een stijging van het arbeidsvolume ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld ook door bijkomend personeel aan te werven.

Bijvoorbeeld: Een café-uitbater heeft tien voltijdse werknemers in dienst. De tien werknemers waren in het eerste kwartaal van 2021 gedurende het volledige kwartaal in tijdelijke werkloosheid door de verplichte sluiting van het café. Het wordt een prachtige zomer en de tien werknemers gaan allemaal weer voltijds aan de slag. De werkgever heeft een stijging van zijn arbeidsvolume met 100%.

Om in aanmerking te komen voor de korting, moet je minstens deze stijging kunnen aantonen:

< 50 werknemers

stijging van minstens 25%

≥ 50 werknemers

< 500 werknemers

stijging van minstens 20%, met een minimale verhoging van de µ(glob) gelijk aan 12,5

≥ 500 werknemers

stijging van minstens 10%, met een minimale verhoging van de µ(glob) gelijk aan 100

 

Bijkomende voorwaarden

Naast de minimale stijging, zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je moet de werknemers voor wie je de RSZ-korting wenst toe te passen, ononderbroken in dienst houden tijdens het derde kwartaal van 2021. Er wordt geen rekening gehouden met werknemers die zelf ontslag nemen of om dringende redenen worden ontslagen.
 • Je mag in 2021 geen
 • dividenden uitkeren aan aandeelhouders;
 • bonussen uitkeren aan de leden van de raad van de bestuur of aan de directie;
 • eigen aandelen inkopen.
 • Je mag in het tweede en derde kwartaal van 2021 geen collectief ontslag hebben aangekondigd of aankondigen.
 • Als dat zo is opgelegd voor jouw onderneming, moet je de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken nakomen.
 • Je moet in 2021 voldoen aan de opleidingsdoelstellingen die zijn voorgeschreven door de wet van 5 maart 2017 over werkbaar en wendbaar werk. Die opleidingsdoelstellingen zijn verder op sectorniveau uitgewerkt. Vraag gerust bij jouw vertrouwde klantenadviseur na wat de vormingsplicht precies inhoudt voor jou. Weet dat de plicht niet geldt voor bedrijven die minder dan tien werknemers in dienst hebben.

Hoeveel bedraagt de RSZ-vermindering?

Het gaat om een RSZ-vermindering voor het derde kwartaal op het loon van maximaal vijf werknemers per vestigingseenheid, voor het volgende bedrag:

 • 2.400 euro (voltijdse tewerkstelling) voor de zwaar getroffen werkgevers;
 • 1.000 euro (voltijdse tewerkstelling) voor de andere werkgevers.

Een werkgever is ‘zwaar getroffen’ wanneer het arbeidsvolume (het totaal aantal voltijdse equivalenten uitgedrukt in µ(glob)):

 • ofwel in het eerste kwartaal 2021 50% lager ligt dan in het eerste kwartaal 2020;
 • ofwel in het vierde kwartaal 2020 50% lager ligt dan in het vierde kwartaal 2019

De daling mag wel niet het gevolg zijn van bepaalde juridische herstructureringsoperaties beschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals bijvoorbeeld een splitsing van ondernemingen.

Wat doet Liantis voor jou?

Pas aan het einde van het derde kwartaal zal Liantis weten of jouw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde voorwaarde van de stijging van het arbeidsvolume. Is dat het geval, dan zullen we jou daar begin oktober persoonlijk van op de hoogte brengen.