My Liantis

Verloning personeel 10 februari 2021

RSZ-korting voor begeleiding van jongeren op de werkvloer

Ben je gevestigd in het Vlaams Gewest en begeleid je jongeren of leerkrachten op de werkvloer? Dan kan je een RSZ-korting genieten op het loon van de werknemer die instaat voor de begeleiding.

Hoe zit de RSZ-vermindering in elkaar?

De federale overheid voerde de RSZ-korting eigenlijk al in 2010 in, maar enkel bedrijven met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest komen momenteel in aanmerking.

Je geniet een RSZ-korting op het loon van de werknemer-mentor die instaat voor de begeleiding. De korting bedraagt 800 euro per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling en wordt pro rata berekend bij een deeltijdse tewerkstelling.

Meerdere medewerkers kunnen in aanmerking komen voor de korting.

 • Begeleidt je onderneming jongeren en/of leerkrachten voor wie een overeenkomst met de onderwijs- of opleidingsinstelling moet worden gesloten? Om te bepalen hoeveel werknemers-mentoren in aanmerking komen voor het voordeel, wordt niet alleen rekening gehouden met het aantal te begeleiden personen, maar ook met het aantal uren opleiding of stage.

 • Begeleidt je onderneming meerdere jongeren en/of leerkrachten voor wie je geen overeenkomst moet sluiten? Dan kan je mogelijk voor meerdere werknemers-mentoren het voordeel genieten. De stelregel is dat je per begonnen schijf van vijf personen die worden begeleid, een korting voor een mentor geniet.

Voorbeeld: als twee van je werknemers-mentoren in totaal zes jongeren begeleiden, dan kan je voor elk van die twee mentoren het RSZ-voordeel van 800 euro per kwartaal toepassen.

Voorwaarden voor de mentor

De begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De mentor:

 • is een werknemer;
 • heeft minstens vijf jaar beroepservaring;
 • is in het bezit van een getuigschrift mentoropleiding, een ervaringsbewijs of een pedagogisch diploma.

De RSZ-vermindering aanvragen in drie stappen

 

Stap 1: sluit een overeenkomst

Voor de begeleiding van schoolstagiairs, leerkrachten, jongeren in een voor- of brugtraject of jongeren met een onbetaalde stageovereenkomst (SAO) moet je een aantal gegevens van de stage of opleiding vastleggen in een overeenkomst met de onderwijs- of opleidingsinstelling.

Belangrijke data:

 • Je moet de overeenkomst ten laatste sluiten aan het einde van het kwartaal waarin de opleiding of stage start.
 • De start- en einddatum van de overeenkomst vallen telkens samen met het begin en einde van een kwartaal.
 • De overeenkomst duurt maximaal een jaar. Je kan wel ieder jaar opnieuw en onbeperkt een overeenkomst sluiten.

Na afloop van de overeenkomst levert de onderwijs- of opleidingsinstelling een attest af dat aantoont dat je als werkgever het engagement rond opleidingen of stages naleefde. Dat attest bezorg je binnen de drie maanden na het einde van de overeenkomst aan het Departement Werk & Sociale Economie. Sluit je meteen een nieuwe overeenkomst, dan kan je dat attest daarin opnemen.

Uitzondering

Voor de begeleiding van jongeren aangegeven aan de RSZ, zoals jongeren met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO), of voor de begeleiding van jongeren (jonger dan 25 jaar) met een individuele beroepsopleiding (IBO), moet je geen overeenkomst sluiten. De Dimona- en/of DmfA-aangifte geldt voor hen als bewijs van opleiding op de werkvloer.

Stap 2: dien een aanvraag in bij het Departement Werk & Sociale Economie

Je moet op voorhand een aanvraag indienen bij het Departement Werk & Sociale Economie om de RSZ-korting te kunnen genieten.

 • Vermeld bij je aanvraag de werknemer(s) die je als mentor wil inzetten.
 • Voeg de nodige bewijsstukken voor hun mentorschap toe.
 • Dien ten laatste aan het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de stage of begeleiding is gestart, het dossier in.

Dien je het dossier te laat in? Dan kan je pas van het voordeel genieten vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je aanvraag indiende.

Stap 3: geef de goedkeuring door aan jouw sociaal secretariaat

Zodra je de goedkeuring van het Departement Werk & Sociale Economie hebt ontvangen, geef je die informatie door aan je klantenadviseur van het sociaal secretariaat, zodat hij of zij de RSZ-korting kan berekenen.

Extra voordeel: de stagebonus

Begeleidt je werknemer-mentor een jongere die vóór 1 september van het jaar van zijn achttiende verjaardag start met een alternerende opleiding (via een overeenkomst van alternerende opleiding of OAO, een onbetaalde stageovereenkomst of SAO, een brugproject of alternerend leren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst), dan heb je naast de RSZ-korting nog recht op een stagebonus.